EK atstovai tikrino Ignalinos AE uždarymo darbus
Už­da­ro­mo­je ir ne­be­vei­kian­čio­je Ig­na­li­nos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) ap­si­lan­kę Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) at­sto­vai įver­ti­no šim­tų mi­li­jo­nų eu­rų ver­tės jė­gai­nės už­da­ry­mo pro­jek­tų dar­bus, mas­tus bei su­dė­tin­gu­mą.

Penk­ta­die­nį Ig­na­li­nos AE ap­si­lan­kė EK Ener­ge­ti­kos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ra­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ge­ras­si­mas Tho­mas ir Bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos tech­no­lo­gi­jų, ra­dioak­ty­vių at­lie­kų ir eksp­loa­ta­vi­mo nu­trau­ki­mo sky­riaus va­do­vas Mau­ri­zio Boel­la, pra­ne­šė IAE.

EK at­sto­vai ap­si­lan­kė lai­ki­no­jo­je pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­gyk­lo­je (B1) ir kie­tų­jų ra­dioak­ty­vių­jų at­lie­kų sau­go­ji­mo komp­lek­se (B2/3/4), be to, jie su­si­pa­ži­no su pir­mo­jo reak­to­riaus ra­dio­lo­gi­niais ty­ri­nė­ji­mais, ku­ro tvar­ky­mo ma­ši­nos ins­ta­lia­vi­mu bei ma­ši­nų sa­lės iš­mon­ta­vi­mo ir de­zak­ty­va­vi­mo dar­bais.

Fi­nan­suo­jant Eu­ro­pos Są­jun­gai, Ig­na­li­nos AE nuo 2004-ųjų pir­mo­ji pa­sau­ly­je nu­trau­kia ne­sau­gių ru­siš­kų RBMK reak­to­rių veik­lą. Nu­ma­to­ma, kad ga­lu­ti­nai ji bus už­da­ry­ta iki 2038 me­tų, o vi­sas pro­ce­sas, pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, kai­nuos apie 2,6 mlrd. eu­rų.

2014-2020 me­tais Lie­tu­va IAE už­da­ry­mui gaus 450,8 mln. eu­rų ES lė­šų.