EK: atsakingi už CŽV kalėjimus turi būti patraukti atsakomybėn
Vi­daus rei­ka­lų eu­ro­ko­mi­sa­ras Di­mi­tris Av­ra­mo­pou­los tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad as­me­nys, at­sa­kin­gi už slap­tų Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­lė­ji­mų stei­gi­mą Eu­ro­po­je, tu­ri bū­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Ko­men­tuo­da­mas JAV Se­na­to pa­skelb­tą at­as­kai­tą, eu­ro­ko­mi­sa­ras pa­brė­žė, kad kan­ki­ni­mai „y­ra ne tik ne­tei­sin­gas el­ge­sys, tai yra nu­si­kal­ti­mas“.

„Ko­mi­si­ja ma­no, kad ši­to­kia pra­kti­ka tu­ri bū­ti pa­vie­šin­ta pa­gal tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus, o dėl ši­tų at­lik­tų nu­si­kal­ti­mų ati­tin­ka­mi as­me­nys pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn“, - Eu­ro­pos Par­la­men­te Stras­bū­re tei­gė D.Av­ra­pu­las.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad ES vals­ty­bės ga­lė­jo pri­si­dė­ti prie kan­ki­ni­mų: „Ži­no­ma, kad ke­lių vals­ty­bių na­rių ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos at­li­ko ty­ri­mus, da­ly­va­vo ne­tei­sin­gai su­imant, su­lai­kant ir kan­ki­nant su­lai­ky­tus as­me­nis“.

Jo nuo­mo­ne, su kan­ki­ni­mais su­si­ju­sios vals­ty­bės tu­ri at­lik­ti ty­ri­mus ir kom­pen­suo­ti ža­lą nu­ken­tė­ju­sie­siems.

„Ko­mi­si­ja kar­to­ja, kad vi­sos vals­ty­bės na­rės, su­si­ju­sios su kal­ti­ni­mais, tu­ri at­lik­ti ne­ša­liš­kus, ne­prik­lau­so­mus ty­ri­mus, iš­sa­mius ty­ri­mus, kad bū­tų iš­aiš­kin­ta CŽV veik­la. Rei­kia nu­sta­ty­ti, kad bu­vo at­sa­kin­gas ir kom­pen­suo­ti au­koms už pa­tir­tą ža­lą. Vi­soms na­rėms toks laiš­kas bu­vo iš­siun­ti­nė­tas dar 2013 me­tais“, - aiš­ki­no eu­ro­ko­mi­sa­ras.

So­cia­lis­tų ir de­mo­kra­tų at­sto­vė, eu­ro­par­la­men­ta­rė Tan­ja Fa­jon dis­ku­si­jo­je Stras­bū­re par­eiš­kė, kad vals­ty­bės na­rės tu­ri at­sa­ky­ti, jei­gu bu­vo at­sa­kin­gos už kan­ki­ni­mus.

„Tu­ri­me par­ei­ka­lau­ti at­sa­ko­my­bės iš vals­ty­bių na­rių. Ne­bau­džia­mu­mas ne­ga­li bū­ti to­le­ruo­ti­nas“, - tre­čia­die­nį sa­kė T.Fa­jon.

Žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai tei­gia, kad slap­tas JAV Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos ka­lė­ji­mas, skir­tas įta­ria­mie­siems te­ro­riz­mu lai­ky­ti, 2005-2006 me­tais ga­lė­jo veik­ti ir Lie­tu­vo­je.