Eismo įvykyje Škotijoje žuvo nepilnametė lietuvė
Lie­tu­vos am­ba­sa­da Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ga­vo Ško­ti­jos po­li­ci­jos pa­tvir­ti­ni­mą, kad spa­lio 26 d. nak­tį eis­mo įvy­ky­je Šiau­rės Ry­tų Ško­ti­jos mies­te žu­vo ne­pil­na­me­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tė.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, jog įvy­kio ap­lin­ky­bės tiks­li­na­mos, Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je dar­buo­to­jai pa­lai­ko tie­sio­gi­nį ry­šį su Ško­ti­jos po­li­ci­jos par­ei­gū­nais.

Žu­vu­sios mer­gi­nos ar­ti­mie­siems per­duo­ti bu­din­čio am­ba­sa­dos kon­su­li­nio dar­buo­to­jo kon­tak­tai, pri­rei­kus jiems bus su­teik­ta kon­su­li­nė pa­gal­ba.