Eimutis Misiūnas: Karaliaučiaus pasienio tvora ir dėl geopolitinių priežasčių
Pa­sie­ny­je su Ka­ra­liau­čiu­mi Lie­tu­va tvo­rą sta­tys ir dėl geo­po­li­ti­nių prie­žas­čių, tei­gia vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

„Ta­čiau yra ir ki­tos prie­žas­tys, jos yra geo­po­li­ti­nės. (...) Ma­nau, šios prie­žas­tys taip pat la­bai svar­bios, ypač no­riu pa­brėž­ti dėl po­li­ti­kų va­lios – pir­mą kar­tą iš Lie­tu­vos biu­dže­to bu­vo skir­ta pi­ni­gų tvo­rai, vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gai su­stip­rin­ti. Sa­ky­čiau, (po­li­ti­kai) įver­ti­no tam ti­kras grės­mes ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­tus tiks­lus ruo­šia­ma­si įgy­ven­din­ti, jų pa­siek­ti“, – an­tra­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė E.Mi­siū­nas.

Pa­sak jo, dvie­jų me­trų aukš­čio tvora su­stip­rin­tu pa­grin­du ir truk­dan­čio­mis ją per­lip­ti spe­cia­lio­mis kliū­ti­mis bus įreng­ta taip pat sie­kiant pa­ža­bo­ti kon­tra­ban­dą ir ap­si­sau­go­ti nuo ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos.

Iki šiol sau­su­mo­je vals­ty­bės sie­ną žy­mė­jo spe­cia­lūs ženk­lai ir 13 me­trų plo­čio kon­tro­lės juo­sta, ja drie­kia­si pėd­sa­kų juo­sta, pa­tru­li­nis ta­kas.

Tvo­ra pa­sie­ny­je su Ka­ra­liau­čiu­mi bus pra­dė­ta sta­ty­ti šie­met, tam skir­ti 3,6 mln. eu­rų.

Vy­riau­sy­bė ža­da, kad sie­na su Bal­ta­ru­si­ja ir Ka­ra­liau­čiu­mi mo­der­nio­mis prie­mo­nė­mis vi­siš­kai bus sau­go­ma nuo 2020 me­tų.