Eilėje prie balsadėžės – ilgiau nei valandą
Bal­suo­ti su­si­ren­gu­siems sos­ti­nės Ka­ro­li­niš­kių rin­ki­mų apy­gar­dos rin­kė­jams šian­dien vi­du­die­nį te­ko ap­si­gink­luo­ti kan­try­be. Šios apy­gar­dos Pa­pi­lė­nų apy­lin­kė­je ei­lė­je do­ku­men­tams pa­teik­ti pi­lie­čiams te­ko su­gaiš­ti il­giau nei va­lan­dą.

„Lau­kiu jau va­lan­dą, o ka­da ga­lė­siu už­si­re­gis­truo­ti bal­sa­vi­mui, dar net ne­įsi­vaiz­duo­ju“, – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ por­ta­lui www.lzi­nios.lt sa­kė Pa­pi­lė­nų rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­si­rai­čiu­sio­je ei­lė­je sto­vin­tis Rim­gau­das. Rin­kė­jų ei­lė Pi­lai­tės gim­na­zi­jo­je, kur įsi­kū­ru­si rin­ki­mų apy­lin­kė, drie­kia­si net per ke­lis ko­ri­do­rius.

Už­si­re­gis­truo­ti bal­sa­vi­mui kan­triai lau­kia ir jau­ni­mas, ir vy­res­nio am­žiaus pi­lie­čiai. Ta­čiau trū­kus kan­try­bei, apy­lin­kę ne­bal­sa­vę pa­lie­ka tik re­tas iš jų. Kai ku­rie bal­suo­ti at­ėję žmo­nės pa­ma­tę, kiek lai­ko teks su­gaiš­ti ei­lė­je, jo­je ne­sto­vi, bet ža­da grįž­ti bal­suo­ti vė­liau.

Ka­ro­li­niš­kių rin­ki­mų apy­gar­da dė­me­sio cen­tre at­si­dū­rė nuo kan­di­da­tų re­gis­tra­ci­jos pra­džios. Šio­je apy­gar­do­je run­gia­si tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis, bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, par­la­men­ta­rai Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis bei Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, Val­das Skar­ba­lius, mo­ky­to­ja-eks­per­tė Dai­no­ra Eig­mi­nie­nė, Sei­mo kon­tro­lie­rius Ria­mon­das Šu­kys, bu­vęs ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Al­man­tas Pet­kus, Eks­tre­ma­lių svei­ka­tai si­tua­ci­jų cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas plė­trai Ri­man­tas Re­mei­ka, par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­ja Edi­ta Ta­mo­šiū­nai­tė bei Lie­tu­vos me­di­kų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Al­bi­na Ka­va­liaus­kai­tė.

Kan­di­da­tuo­ti šio­je apy­gar­do­je anks­čiau ke­ti­no ir Sei­mo na­rys Li­nas Bal­sys bei bu­vęs Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas, ta­čiau pa­skui sa­vo spren­di­mą jie pa­kei­tė.