Egzaminų sesijos metu gaudys sukčius internete
Sie­kiant už­ti­krin­ti skaid­ru­mą bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jos me­tu, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ste­bės in­ter­ne­ti­nę erd­vę ir so­cia­li­nius tink­lus, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

„Pag­rin­di­nis tiek mū­sų, tiek Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cen­tro tiks­las – są­ži­nin­ga ir skaid­ri bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja. Jei­gu pa­aiš­kė­tų ga­li­mų nu­si­kal­ti­mų po­žy­miai – rea­laus už­duo­čių, at­sa­ky­mų nu­te­ki­ni­mo ar ban­dy­mų su­kčiau­ti, par­duo­ti ne­ti­kras už­duo­tis at­ve­jai, esa­me pa­si­ruo­šę į juos rea­guo­ti. Ta­čiau, kaip ir kas­met, ti­ki­mės abi­tu­rien­tų at­sa­kin­gu­mo ir nuo­šir­džiai lin­ki­me sėk­mės ar­tė­jan­čios eg­za­mi­nų se­si­jos me­tu“, – tei­gia Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis.

An­tra­die­nį jis su­si­ti­ko su Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cen­tro (NEC) at­sto­vė­mis ir ap­ta­rė šių ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą, sie­kiant už­ti­krin­ti sklan­džią ir skaid­rią 2017 me­tų bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ją.

Kas­met bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jos me­tu par­ei­gū­nai vyk­do tiks­li­nę su eg­za­mi­nais su­si­ju­sios in­for­ma­ci­jos ste­bė­se­ną in­ter­ne­te. Bend­rais po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­tų ir NEC veiks­mais sie­kia­ma, kad eg­za­mi­nų se­si­jos me­tu lai­ku bū­tų už­kirs­tas ke­lias ga­li­miems pikt­nau­džia­vi­mams, o ypa­tin­gas dė­me­sys yra ski­ria­mas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos ste­bė­ji­mui.

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pa­ste­bi, kad eg­za­mi­nų už­duo­čių ir at­sa­ky­mų pa­vie­ši­ni­mo te­ma yra ak­ty­viai nau­do­ja­ma as­me­nų, sie­kian­čių po­pu­lia­rin­ti sa­vo tink­la­pius ar už­dirb­ti iš rek­la­mos. Iš pra­džių pseu­do­nau­jie­nos apie pa­vie­šin­tas eg­za­mi­nų už­duo­tis pa­si­ro­do so­cia­li­niuo­se tink­luo­se su ži­nu­tė­se pri­de­da­mo­mis nuo­ro­do­mis, kur ne­va ga­li­ma pa­sis­kai­ty­ti in­for­ma­ci­ją apie eg­za­mi­nų už­duo­tis. Pa­spau­dę pa­skelb­tas nuo­ro­das, var­to­to­jai pa­ten­ka į tink­la­pius, ku­rie skel­bia in­for­ma­ci­ją su­si­ju­sią su eg­za­mi­nų te­ma, ta­čiau nei už­duo­čių, nei at­sa­ky­mų ten nė­ra.

Be to, prieš at­si­da­rant tink­la­piui, lan­ky­to­jui ten­ka spaus­ti nuo­ro­das iš­šo­kan­čiuo­se lan­guo­se. Par­ei­gū­nai at­krei­pia dė­me­sį, kad to­kie iš­šo­kan­tys lan­gai ga­li bū­ti nau­do­ja­mi įvai­riems tiks­lams. Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad pa­spau­dę iš­šo­kan­čiuo­se lan­guo­se esan­čias nuo­ro­das ar rek­la­mą, var­to­to­jai ga­li bū­ti nu­kreip­ti į ken­kė­jiš­kus tink­la­pius ir to­kiu bū­du ga­li bū­ti ban­do­ma už­krės­ti jų kom­piu­te­rius.

Nors to­kių at­ve­jų šiuo me­tu nė­ra už­fik­suo­ta, ta­čiau ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jos lai­ko­tar­pis ga­li bū­ti tam iš­nau­do­ja­mas. Taip pat eg­za­mi­nų se­si­jos me­tu su­ak­ty­vė­ja ir su­kčiai, ku­rie siū­lo pirk­ti ta­ria­mas bran­dos eg­za­mi­nų už­duo­tis.

Už eg­za­mi­no už­duo­čių pa­vie­ši­ni­mą gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, to­dėl pa­ste­bė­jus siū­ly­mų par­duo­ti eg­za­mi­nų už­duo­tis, pra­šo­ma kreip­tis į NEC.

Pa­grin­di­nė eg­za­mi­nų se­si­ja šį šeš­ta­die­nį pra­si­dės pra­ncū­zų kal­bos eg­za­mi­nu.