Egzamino barjerą įveikė du pretendentai į teisėjus
Šiais me­tais jau ket­vir­tą kar­tą Na­cio­na­li­nė­je teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jo­je vy­ku­sia­me pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­ne da­ly­va­vo 14 no­rin­čių­jų tap­ti tei­sė­jais. Eg­za­mi­ną iš­lai­kė ir į pre­ten­den­tų į lais­vas apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jų vie­tas są­ra­šą pa­te­ko tik 2 nau­ji na­riai.

„Šį kar­tą ir ko­mi­si­jos na­rius nu­ste­bi­no eg­za­mi­no re­zul­ta­tai, ka­dan­gi eg­za­mi­no bar­je­rą įvei­kė tik du pre­ten­den­tai. Ta­čiau toks re­zul­ta­tas nu­lem­tas tik pa­čių eg­za­mi­nuo­ja­mų­jų ne­pa­kan­ka­mo pa­si­ren­gi­mo, o gal­būt ir jau­du­lio dėl di­de­lės at­sa­ko­my­bės“ – pa­žy­mi Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­no ko­mi­si­jos (PTEK) pir­mi­nin­kė, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kė Egi­di­ja Ta­mo­šiū­nie­nė.

Iš­lai­kiu­sie­ji eg­za­mi­ną yra įra­šy­ti į Pre­ten­den­tų į lais­vas apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jų vie­tas są­ra­šą ir ga­lės da­ly­vau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos skel­bia­mo­se at­ran­ko­se į apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jų vie­tas.

Teo­ri­nę eg­za­mi­no da­lį kaip pa­pras­tai su­da­rė 40 tes­to klau­si­mų iš įvai­rių tei­sės ša­kų. Šią eg­za­mi­no da­lį iš­lai­kę 4 pre­ten­den­tai ėmė­si pra­kti­nės da­lies, ku­rios bar­je­rą įvei­kė tik 14 proc. lai­kiu­sių­jų eg­za­mi­ną. Šį kar­tą iš­lai­kiu­sių­jų skai­čius bu­vo per­pus ma­žes­nis ly­gi­nant su anks­čiau reng­to eg­za­mi­na­vi­mo re­zul­ta­tais, nors eg­za­mi­no tu­ri­nys iš es­mės ne­sis­ky­rė nuo anks­tes­nių už­duo­čių. Pra­kti­nė­je da­ly­je pre­ten­den­tams te­ko su­si­dur­ti su pri­va­ti­nės ir bau­džia­mo­sios tei­sės bei pro­ce­so tei­sės sri­čių už­duo­ti­mis.

Iš šiais me­tais į eg­za­mi­nus kvies­tų 60 pre­ten­den­tų bū­ti tei­sė­jais ži­nių pa­ti­kri­ni­me da­ly­va­vo 56, iš vi­so eg­za­mi­ną iš­lai­kė 15 kan­di­da­tų.

Teo­ri­nės eg­za­mi­no da­ly­vių ži­nios ti­kri­na­mos pil­dant iš 40 klau­si­mų su­da­ry­tą tes­tą. At­sa­kiu­sie­ji tei­sin­gai į ne­ma­žiau kaip 30 klau­si­mų, ga­li lai­ky­ti pra­kti­nę eg­za­mi­no da­lį, ku­rios me­tu pa­tei­kia­mos pra­kti­nės už­duo­tys. Eg­za­mi­nas iš­lai­ko­mas tuo at­ve­ju, jei­gu kiek­vie­nos iš pra­kti­nių už­duo­čių įver­ti­ni­mas bū­na ne ma­žes­nis nei 7 ba­lai.