Edita Žiobienė: vaikui reikia įrodyti, ar jis nemelavo
Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rė Edi­ta Žio­bie­nė sa­ko, kad į smur­tą prieš vai­kus Lie­tu­vo­je žiū­ri­ma at­lai­džiau nei į smur­tą prieš su­au­gu­siuo­sius. Anot jos, tai­sy­ti­nų da­ly­kų yra ne tik vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mo­je – keis­ti rei­kia ir tei­sė­sau­gos dar­bą su to­kios by­lo­mis.

„Jei­gu smur­ta­vo prieš su­au­gu­sį žmo­gų ir jis tei­kia par­eiš­ki­mą ar­ba duo­da par­ody­mus, tai yra vie­na, jei­gu vai­kas sa­ko, kad jį su­mu­šė, tai ge­riau­siu at­ve­ju jam ski­ria psi­cho­lo­gi­nę eks­per­ti­zę, ar jis ne­me­la­vo. Su­au­gu­sio žmo­gaus ne­klau­sia, ar jis me­la­vo, ar ne­me­la­vo, o vai­kui rei­kia įro­dy­ti, kad jis me­la­vo ar ne­me­la­vo. Ir jei­gu jūs pa­si­žiū­rė­si­te vi­są ei­lę bau­džia­mų­jų by­lų dėl kū­no baus­mių, dėl ko čia da­bar vi­si gin­či­ja­si iki ne­įma­no­mo: ar tai yra smur­tas ar ne, tai ne vie­no­je teis­mo by­lo­je iki Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo yra pa­sa­ky­ta, ka­da vai­kui tai­ko­mos kū­no baus­mės: įmes­tas, su­muš­tas dil­gė­lė­mis, dir­žais, klū­pi per nak­tis baž­ny­čio­je, to­kiais at­ve­jais yra pa­sa­ko­ma, kad tai nė­ra smur­tas. Nes vi­sais at­ve­jai yra žiū­ri­ma, koks bu­vo vai­ko blo­gas el­ge­sys, ko­kios ge­ros cha­rak­te­ris­ti­kos to žmo­gaus, ku­ris taip bau­dė vai­ką“, – pir­ma­die­nio ry­tą po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo pir­mi­nin­ku žur­na­lis­tams sa­kė kon­tro­lie­rė.

Ji pa­sa­ko­jo, kad ir me­di­kų pa­slau­gos vai­kams smur­to at­ve­ju yra su­tei­kia­mos ne taip ope­ra­ty­viai.

„Jei­gu eks­per­ti­zę rei­kia pa­da­ry­ti su­au­gu­siam, ji­nai da­ro­ma čia ir da­bar, vai­kai lau­kia ei­lė­se ar­ba už­ten­ka pa­skui me­di­kų iš­va­dų. Tai yra rea­ly­bė mū­sų vals­ty­bės“, – dės­tė E.Žio­bie­nė.

Kon­tro­lie­rė aiš­ki­no, kad la­bai svar­bu to­kio­se by­lo­se vai­ko at­sto­vu skir­ti ne­suin­te­re­suo­tą as­me­nį ir apk­lau­sas at­lik­ti ko­ky­biš­kai.

„Ma­nau, kad ir šian­die­ni­nė­je Kė­dai­nių si­tua­ci­jo­je mes vėl ga­lė­si­me gin­čy­tis su pro­ku­ro­ru – bu­vo vai­ko apk­lau­sa ar ne­bu­vo. Vai­ko tei­sių sky­rius sa­ko, kad bu­vo, tei­sė­sau­ga sa­ko ne­bu­vo. Bet kad vai­kas bu­vo kal­bi­na­mas, tai aki­vaiz­du, ir bu­vo kal­bi­na­mas prie ma­mos, ku­ri bu­vo šiuo at­ve­ju, de­ja, su­in­te­re­suo­ta baig­ti­mi“, – tei­gė E.Žio­bie­nė.

Anot jos, cen­tra­li­za­vus vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius spe­cia­lis­tai tu­rė­tų di­des­nius įga­lio­ji­mus veik­ti.

„Jei­gu kal­bė­tu­me apie cen­tra­li­za­ci­jos mo­de­lį, tai pir­mas da­ly­kas tur­būt bū­tų tai, kad mi­nis­te­ri­ja bū­tų at­sa­kin­ga už kiek­vie­ną pa­da­li­nį, mes ne­tu­rė­tu­me 60 skir­tin­gų sa­vi­val­dy­bių su skir­tin­ga vai­ko tei­sių ap­sau­ga. Ki­tas da­ly­kas – ne­tu­rė­tu­me vie­ti­nių po­li­ti­kų kai kur ki­ši­mo­si, kai kur vie­no­kių ar ki­to­kių spren­di­mų su po­li­ti­kų įta­ka. Ne­bū­tų si­tua­ci­jų, ka­da Vai­ko tei­sių sky­rius ne­ga­li (nie­ko) par­ei­ka­lau­ti iš ki­tų sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­nių – švie­ti­mo, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų. Iš ti­krų­jų tur­būt ne­bū­tų tos da­lies, kaip da­bar ši­to­je si­tua­ci­jo­je – bai­su, grau­du gir­dė­ti, ka­da Vai­ko tei­sių sky­rius sa­ko, kad iš­siun­tė raš­tą, o So­cia­li­nis de­par­ta­men­tas sa­ko, kad ne­ga­vo. To­je pa­čio­je Kė­dai­nių sa­vi­val­dy­bė­je. Tai yra ne­įti­kė­ti­ni da­ly­kai“, – vy­lė­si kon­tro­lie­rė.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę mi­rė su­muš­tas ke­tur­me­tis, ku­ris itin su­nkios būk­lės tre­čia­die­nio va­ka­rą į li­go­ni­nę at­ga­ben­tas iš na­mų Kė­dai­niuo­se. Ne­tru­kus vai­kas mi­rė. Vyks­tant iki­teis­mi­niui ty­ri­mui, vai­ko mo­ti­na su­im­ta sep­ty­nioms par­oms, pa­tė­viui skir­tas tri­jų mė­ne­sių su­ėmi­mas.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis ža­da, kad įsta­ty­mų pa­tai­sos dėl vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos cen­tra­li­za­vi­mo bus pa­teik­tos per ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją va­sa­rio 14 die­ną. Ją su­šauk­ti nu­ma­to­ma dėl Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rių ne­pa­vy­ko pri­im­ti ru­dens se­si­jo­je.

„Tai vals­ty­bės at­lie­ka­ma funk­ci­ja po sky­rių ar at­sto­vą, pri­klau­so­mai nuo sa­vi­val­dy­bės kiek­vie­no­je sa­vi­val­do­je, ku­ris bū­tų ne­prik­lau­so­mas ir la­bai aiš­kio­mis ri­bo­tu kie­kiu funk­ci­jų“, – taip mi­nis­tras api­bū­di­no vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mą, ku­rią ke­ti­na siū­ly­ti.

Jis taip pat pri­pa­ži­no, kad nors prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos įkur­ta Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba, ji iš tie­sų nie­ka­da ne­ban­dė už­ti­krin­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gą.

„Nie­ka­da mi­nis­te­ri­ja ne­ban­dė pil­nai na­cio­na­li­niu lyg­me­niu už­ti­krin­ti vai­ko tei­sių. Kol kas įkur­ta prie mi­nis­te­ri­jos Įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba, ku­riai jau skir­ta teik­ti re­ko­men­da­ci­jas ir at­lik­ti prie­žiū­rą. Su­stip­ri­nus šios tar­ny­bos funk­ci­jas, mes tur­būt su­tau­py­tu­me fi­nan­sų, kaš­tų, užuot kū­rę pa­pil­do­mą, ta tar­ny­ba ga­lė­tų at­lik­ti tie­sio­gi­nį vei­ki­mą, o kon­tro­lie­rės pra­šy­tu­me už­ti­krin­ti di­des­nę kon­tro­lę“, – sa­kė L.Ku­ku­rai­tis.