Edita Žiobienė: socialinės paslaugos neatitinka šeimos poreikių
Sa­vi­val­dy­bių tei­kia­mos so­cia­li­nės pa­slau­gos daž­nai ne­ati­tin­ka rea­lių vai­ko ir šei­mos po­rei­kių, sa­vo veik­los at­as­kai­to­je apž­velg­da­ma pra­ėju­siais me­tais at­lik­tus ty­ri­mus kons­ta­tuo­ja vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rė Edi­ta Žio­bie­nė.

Pa­sak kon­tro­lie­rės, vals­ty­bė tu­ri par­ei­gą už­ti­krin­ti rea­lią pa­gal­bą ri­zi­kin­go­mis lai­ko­moms šei­moms, ta­čiau ne vi­suo­met to­kios šei­mos lai­ku pa­ste­bi­mos, o ir tei­kia­mos pa­slau­gos nė­ra in­di­vi­dua­li­zuo­tos, daž­nai ne­sie­kia­ma pa­nai­kin­ti prie­žas­čių, dėl ku­rių šei­ma įtrauk­ta į so­cia­li­nės ri­zi­kos aps­kai­tą.

„Neiš­sa­mi ir fak­ti­nės si­tua­ci­jos ne­ats­pin­din­ti sa­vi­val­dy­bių ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja apie pa­slau­gų ga­vė­jų gru­pes ir jų po­rei­kius ne­igia­mai at­si­lie­pia nu­sta­tant ir pla­nuo­jant so­cia­li­nes pa­slau­gas, o tei­kia­mos pa­slau­gos ne­ati­tin­ka rea­lių vai­ko ir šei­mos po­rei­kių, t. y. pa­slau­gų po­rei­kio ver­ti­ni­mas, sky­ri­mas ir tei­ki­mas nė­ra in­di­vi­dua­li­zuo­ja­mas įver­ti­nant kon­kre­čią si­tua­ci­ją“, – ra­šo kon­tro­lie­rė at­as­kai­to­je.

E.Žio­bie­nė pa­žy­mi, kad so­cia­li­nės pa­slau­gos vai­kui ir šei­mai kon­cen­truo­ja­mos di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, ra­jo­nų cen­truo­se, pa­slau­gų prie­ina­mu­mas vai­kui ir šei­mai kai­miš­ko­se vie­to­vė­se ša­lia jų gy­ve­na­mo­sios vie­tos vis dar la­bai ri­bo­tas, ne­vie­no­dai iš­plė­to­tas so­cia­li­nių pa­slau­gų tink­las tiek vals­ty­bės, tiek sa­vi­val­dy­bių lyg­me­niu.

„E­sant to­kiai pa­dė­čiai, for­ma­liai sa­vi­val­dy­bės rei­kia­mas so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kia, ta­čiau jų prie­ina­mu­mas at­ski­riems ga­vė­jams yra ri­bo­tas, so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mai tei­kia­mas mi­ni­ma­lus so­cia­li­nių pa­slau­gų pa­ke­tas, (...) ap­si­ri­bo­jant „šei­mos pa­lai­ky­mu“, ne­sie­kiant tiks­lų ša­lin­ti prie­žas­tis, dėl ku­rių šei­ma įtrauk­ta į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų aps­kai­tą bei įga­lin­ti šei­mą tin­ka­mai funk­cio­nuo­ti sa­va­ran­kiš­kai be nuo­la­ti­nės so­cia­li­nių dar­buo­to­jų prie­žiū­ros ir pa­gal­bos“, – at­as­kai­to­je tei­gia kon­tro­lie­rė.

E.Žio­bie­nė taip pat tvir­ti­na, kad ne­re­tais at­ve­jais bū­tent po kon­tro­lie­riaus ty­ri­mo, pa­tei­kus sa­vi­val­dy­bei iš­va­das dėl pa­gal­bos kon­kre­čiai šei­mai ver­ti­ni­mo, sa­vi­val­dy­bė­je dar­bas su šei­ma iš es­mės kei­čia­mas, at­ran­da­ma re­sur­sų šei­mai teik­ti in­ten­sy­ves­nes ir įvai­res­nes pa­slau­gas.

Kar­tu kon­tro­lie­rė pa­žy­mi, kad pla­čiau­sias spek­tras so­cia­li­nių pa­slau­gų šei­mai, au­gi­nan­čiai ne­pil­na­me­čius vai­kus, daž­niau­siai tei­kia­mas tuo­met, kai šei­ma yra įra­šy­ta į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų aps­kai­tą, t. y. tam, kad šei­mai bū­tų nu­sta­ty­tas so­cia­li­nių pa­slau­gų po­rei­kis ir so­cia­li­nės pa­slau­gos bū­tų pra­dė­tos teik­ti, šei­mos si­tua­ci­ja tu­ri pa­siek­ti ly­gį, kai jau rei­ka­lin­ga rim­ta in­ter­ven­ci­ja.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bų va­do­vų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kė Re­gi­na Kle­vins­kie­nė BNS sa­kė dau­ge­liu at­ve­jų pri­ta­rian­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rės iš­dės­ty­toms pa­sta­boms, ta­čiau tei­gia, kad at­ski­ruo­se ra­jo­nuo­se si­tua­ci­ja skir­tin­ga.

R.Kle­vins­kie­nė sa­kė su­tin­kan­ti, kad daž­nai so­cia­li­niai dar­buo­to­jai iš­ties ap­si­ri­bo­ja šei­mos lan­ky­mu, bet pa­brė­žė, kad net ir įdė­jus daug dar­bo ne­bū­ti­nai pa­sie­kia­ma re­zul­ta­tų – kai ku­rios gi­lio­je kri­zė­je esan­čios šei­mos ne­ro­do jo­kių pa­stan­gų keis­tis, ne­prii­ma pa­gal­bos.

„Net ir įdė­jus daug dar­bo ne vi­sa­da pa­sie­kia­mas re­zul­ta­tas. Ne­pa­kan­ka tik so­cia­li­niam dar­buo­to­jui siek­ti pa­ge­rin­ti si­tua­ci­ją, jei šei­ma pa­ti to ne­trokš­ta, ne­da­ly­vau­ja, o ret­kar­čiais ir kliu­do. Tie­siog jiems taip ge­rai – jie ne­no­ri pa­slau­gų, ne­prii­ma pa­gal­bos, džiau­gia­si, kad tą die­ną ra­do, kur iš­gert, ir tiek ži­nių. Re­zul­ta­tai pri­klau­so ir nuo to, kaip ge­rai so­cia­li­nis dar­buo­to­jas pa­žįs­ta sa­vo šei­mą, kaip jis su­ge­ba iden­ti­fi­kuo­ti šei­mos prob­le­mas, ku­rių daž­niau­siai ne vie­na, nors pa­grin­di­nė dau­ge­liu at­ve­ju – gir­ta­vi­mas“, – sa­kė aso­cia­ci­jos at­sto­vė.

Anot jos, no­rint pa­keis­ti si­tua­ci­ją vi­sų pir­ma rei­kia tar­ny­boms kuo anks­čiau iden­ti­fi­kuo­ti prob­le­mas ir pra­dė­ti dar­bą su šei­ma.

„Tu­ri­me telk­ti pa­jė­gas į anks­ty­vą­ją in­ter­ven­ci­ją, nes su kri­zė­mis dirb­ti mums ne­la­bai se­ka­si, mes ne­la­bai su­ge­ba­me šei­mą iš­trauk­ti iš duo­bės, nes ji gi­li, tar­ki­me, de­šimt me­tų šei­ma aps­kai­to­je. Jei šei­ma yra di­de­lėj kri­zėj, re­tai pa­si­se­ka tą šei­mą iš­trauk­ti iš duo­bės. Aš iš da­lies pri­tar­čiau kon­tro­lie­rės po­zi­ci­jai, kad daž­niau­siai so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ap­si­ri­bo­ja šei­mos lan­ky­mu“, – kal­bė­jo R.Kle­vins­kie­nė.

Sie­kiant ge­rin­ti si­tua­ci­ją, pa­sak aso­cia­ci­jos at­sto­vės, ypač svar­bus kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mas, tin­ka­mas dar­buo­to­jų par­en­gi­mas, kad jie ge­bė­tų kuo anks­čiau iden­ti­fi­kuo­ti šei­mos prob­le­mas, taip pat spe­cia­lis­tų bend­ra­dar­bia­vi­mas – at­ve­jų ana­li­zė, sie­kiant tiek pe­rim­ti ge­rą­ją pra­kti­ką, tiek mo­ky­tis iš ki­tų pa­da­ry­tų klai­dų.

At­as­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad per­nai Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­go­je gau­ti 227 skun­dai dėl ga­li­mų vai­ko tei­sių pa­žei­di­mų, pra­dė­ti 85 ty­ri­mai kon­tro­lie­riaus ini­cia­ty­va. Taip pat iš­nag­ri­nė­ti 1022 as­me­nų pra­šy­mai, su­teik­tos 467 kon­sul­ta­ci­jos te­le­fo­nu ar par­eiš­kė­jams at­vy­kus į įstai­gą.