EBPO: Lietuvos laukia senėjančios visuomenės iššūkis
Lie­tu­vos fis­ka­li­nė po­li­ti­ka tu­ri bū­ti ko­re­guo­ja­ma, kad ati­tik­tų su se­nė­jan­čia vi­suo­me­ne bei ga­li­mais ma­kroe­ko­no­mi­niais su­krė­ti­mais su­si­ju­sius fis­ka­li­nius iš­šū­kius, o esa­ma mo­kes­ti­nė sis­te­ma ne­pa­kan­ka­mai ska­ti­na au­gi­mą, tei­gia Lie­tu­vos eko­no­mi­kos apž­val­gą par­en­gu­si Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO).

Or­ga­ni­za­ci­jos tei­gi­mu, že­mas ener­ge­ti­nis efek­ty­vu­mas di­di­na Lie­tu­vos pa­žei­džia­mu­mą pa­sau­li­niams ener­gi­jos kai­nos su­krė­ti­mams ir ke­lia grės­mę, kad ne­bus pa­siek­ti kli­ma­to kai­tos tiks­lai.

Sie­kiant spręs­ti šias prob­le­mas, EB­PO Lie­tu­vai siū­lo tęs­ti ko­vą su mo­kes­čių ven­gi­mu ir ge­rin­ti biu­dže­to iš­lai­dų efek­ty­vu­mą, ypa­tin­gai švie­ti­mo ir svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­se.

„To­les­nis dar­bo jė­gos ap­mo­kes­ti­ni­mo ma­ži­ni­mas, ypa­tin­gai darb­da­vių mo­ka­mos so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos, gy­ven­to­jų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio di­di­ni­mas. Ap­lin­kai ža­lin­gų veik­lų mo­kes­čių kė­li­mas“, – tarp re­ko­men­da­ci­jų, kaip spręs­ti mi­nė­tas prob­le­mas, nu­ro­do­ma EB­PO par­eng­to­je at­as­kai­to­je.

Tin­ka­mos kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos prob­le­mą or­ga­ni­za­ci­jos ana­li­ti­kai siū­lo spręs­ti to­liau ska­ti­nant mo­ky­mą­si dar­bo vie­to­je bei bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp vers­lo ir švie­ti­mo įstai­gų.

Mo­kant di­des­nius at­ly­gi­ni­mus ir in­ves­tuo­to­jant į mo­ky­to­jų la­vi­ni­mą­si, anot EB­PO, bū­tų ga­li­ma pa­ska­tin­ti dau­giau ge­rai be­si­mo­kan­čių ab­sol­ven­tų rink­tis mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją, o tai sa­vo ruo­žtų pa­dė­tų pa­ge­rin­ti vi­du­ri­nių mo­kyk­lų mo­ki­nių pa­grin­di­nių įgū­džių re­zul­ta­tus.

Lie­tu­vos įmo­nių ino­va­ci­jų in­ten­sy­vu­mą ir ri­bo­tas ga­li­my­bes gau­ti fi­nan­sa­vi­mą or­ga­ni­za­ci­jos ana­li­ti­kai siū­lo di­din­ti ska­ti­nant nau­jas vers­lo fi­nan­sa­vi­mo for­mas ir už­ti­kri­nant, kad ino­va­ci­jų po­li­ti­ka rem­tų jau­nas ir ino­va­ty­vias bend­ro­ves. Be to, siū­lo­ma re­for­muo­ti ban­kro­to pro­ce­dū­ras.

EB­PO pa­žy­mi, kad di­de­lė at­ly­gi­ni­mų ne­ly­gy­bė, ma­žos ga­li­my­bės įsi­dar­bin­ti ma­žą kva­li­fi­ka­ci­ją tu­rin­tiems as­me­nims ir že­mas pa­si­ten­ki­ni­mas dar­bu ma­ži­na dar­buo­to­jų ge­ro­vę ir ska­ti­na emig­ra­ci­ją. Šią prob­le­mą siū­lo­ma spręs­ti mo­kant iš­mo­kas ma­žai už­dir­ban­tiems as­me­nims, ska­ti­nant mo­ky­mą­si vi­są gy­ve­ni­mą ir ma­ži­nant darb­da­vių so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas už ma­žos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jus.

Ne­pa­kan­ka­ma par­ama be­dar­biams di­di­na skur­do ri­zi­ką ir ska­ti­na dar­buo­to­jų įgū­džių ne­ati­ti­ki­mą dar­bo rin­kos po­rei­kiams. Šią prob­le­mą EB­PO siū­lo spręs­ti įgy­ven­di­nant so­cia­li­nia­me mo­de­ly­je siū­lo­mą dar­bo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mo re­for­mą ir lai­ki­nos fi­nan­si­nės par­amos tei­ki­mą be­dar­biams. Ak­ty­vios dar­bo rin­kos prog­ra­mų įgy­ven­di­ni­mas taip pat ga­lė­tų pa­ska­tin­ti žmo­nes su­grįž­ti į dar­bo rin­ką.

So­cia­li­nės par­amos iš­mo­kų prog­ra­ma Lie­tu­vo­je nė­ra pa­kan­ka­mai efek­ty­vi, kad pa­dė­tų ma­žin­ti skur­dą, to­dėl siū­lo­ma di­din­ti iš­mo­kas so­cia­li­nės par­amos ga­vė­jams ir kar­tu stip­rin­ti pa­ska­tas dirb­ti.

Lie­tu­vo­je gy­ve­ni­mo truk­mė yra pa­ly­gin­ti ma­ža, to­dėl, EB­PO ma­ny­mu, svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma ga­lė­tų la­biau pri­si­dė­ti prie gy­ven­to­jų svei­ka­tos būk­lės ge­ri­ni­mo. Or­ga­ni­za­ci­ja siū­lo ska­tin­ti svei­ką gy­ven­se­ną ir pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, ypa­tin­gai kai­mo vie­to­vė­se, pa­si­tel­kiant bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jus, su­tei­kiant di­des­nį vaid­me­nį slau­gy­to­jams ir ne­se­niai įsteig­tam vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rų tink­lui.

Be to, siū­lo­ma di­din­ti svei­ka­tos sek­to­riaus efek­ty­vu­mą ir svei­ka­tos prie­žiū­ros po­li­ti­kos veiks­min­gu­mą tę­siant li­go­ni­nių su­jun­gi­mą ir ple­čiant ne­se­niai su­kur­tos e-svei­ka­tos inf­ras­truk­tū­rą.

Ža­da im­tis reformų

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, kad Vy­riau­sy­bė yra pa­si­ruo­šu­si įgy­ven­din­ti nau­jau­sias Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) re­ko­men­da­ci­jas, kaip ge­rin­ti fis­ka­li­nę po­li­ti­ką, mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mą, švie­ti­mą bei svei­ka­tos prie­žiū­rą.

„Rem­da­ma­si EB­PO eks­per­tų re­ko­men­da­ci­jo­mis, Vy­riau­sy­bė yra pa­si­ren­gu­si įgy­ven­din­ti rei­kia­mas re­for­mas. Mū­sų tiks­las yra pe­rim­ti ir pa­si­da­lin­ti pa­tir­ti­mi su pa­žan­giau­sio­mis pa­sau­lio vals­ty­bė­mis, sie­kiant už­ti­krin­ti vals­ty­bės val­dy­mo ko­ky­bę, di­din­ti ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mą ir pri­trauk­ti dau­giau in­ves­ti­ci­jų į ša­lies ūkį“, – an­tra­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius, su­si­ti­kęs su EB­PO ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi An­ge­lu Gur­ria.

Prem­je­ro tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė pa­lan­kiai ver­ti­na EB­PO iš­va­das dėl po­rei­kio ko­re­guo­ti mo­kes­čių po­li­ti­ką, sie­kiant ko­vo­ti su vi­suo­me­nės se­nė­ji­mu ir ga­li­mais ma­kroe­ko­no­mi­niais su­krė­ti­mais.

„Su­tin­ka­me ko­re­guo­ti vi­du­ti­nės truk­mės biu­dže­to sis­te­mą, su­tin­ka­me, kad gy­ven­to­jų se­nė­ji­mas tu­ri le­mia­mos reikš­mės vals­ty­bės fi­nan­sų tva­ru­mui. (...) Lie­tu­vos mo­kes­čių po­li­ti­ko­je di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas mo­kes­čių struk­tū­ros ge­ri­ni­mui, orien­tuo­jant juos la­biau į au­gi­mą, ple­čiant ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ba­zę, ma­ži­nant dar­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo naš­tą, ypač ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems as­me­nims“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas su­ti­ko, kad pa­gal EB­PO re­ko­men­da­ci­jas ša­lis yra pa­si­ren­gu­si dau­giau dė­me­sio skir­ti in­ves­ti­ci­joms į moks­li­nę plė­trą ir ino­va­ci­jų kū­ri­mą, įgū­džių ati­ti­ki­mo dar­bo rin­kos po­rei­kiams ge­ri­ni­mą, o švie­ti­mo sri­ty­je bus sie­kia­ma ge­rin­ti pro­fe­si­nio švie­ti­mo ir mo­ky­mo­si ko­ky­bę. Sie­kiant di­din­ti efek­ty­vu­mą svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je, pa­sak prem­je­ro, bus tę­sia­mas li­go­ni­nių kon­so­li­da­vi­mas.

„Vy­riau­sy­bė tei­kia di­de­lį pri­ori­te­tą eko­no­mi­kos au­gi­mo ska­ti­ni­mui, pro­duk­ty­vu­mo, so­cia­li­nės įtrauk­ties di­di­ni­mui, kar­tu iš­lai­kant tva­rią fis­ka­li­nę po­li­ti­ką“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Šiuo me­tu Lie­tu­va sie­kia tap­ti EB­PO na­re. Pra­dė­ti sto­ji­mo pro­ce­są ša­lis pa­kvies­ta 2015 me­tų bir­že­lį, o or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­va na­re no­rė­tų tap­ti ne vė­liau kaip 2018 me­tais.

Dėl itin griež­tų rei­ka­la­vi­mų EB­PO na­rė­mis ga­li tap­ti tik itin eko­no­miš­kai stip­rios, skaid­rios ir ino­va­ty­vios vals­ty­bės. Šis klu­bas da­bar vie­ni­ja 34 ša­lis.