EBPO atstovas: Lietuva turėtų pasitempti valstybinių įmonių, korupcijos valdymo srityse
Lie­tu­va tu­ri vi­sas ga­li­my­bes jau 2018-ai­siais tap­ti Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) na­re, jei pa­da­rys pa­kan­ka­mą pa­žan­gą vals­ty­bės įmo­nių val­dy­mo, ko­rup­ci­jos kon­tro­lės sri­ty­se sa­ko EB­PO Ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jas Doug­la­sas Frant­zas.

„Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad EB­PO yra įsi­pa­rei­go­ju­si siek­ti, jog tai pa­vyk­tų kaip įma­no­ma grei­čiau ir sklan­džiau. Iš šian­die­ni­nių su­si­ti­ki­mų su par­la­men­to ko­mi­te­tais, su prem­je­ru, su ki­tais Vy­riau­sy­bės at­sto­vais, aš bu­vau įti­kin­tas, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė – tiek opo­zi­ci­ja, tiek ir val­dan­čio­sios par­ti­jos – yra pa­si­ry­žu­sios to pa­siek­ti“, – žur­na­lis­tams sa­kė D.Frant­zas.

Anot jo, vie­nas di­džiau­sių iš­šū­kių Lie­tu­vai yra re­for­mos vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių sek­to­riu­je, kad tai ati­tik­tų EB­PO stan­dar­tus. Sve­čias pa­brė­žė, kad bū­ti­na už­ti­krin­ti ne­prik­lau­so­mą val­dy­bą vals­ty­bės įmo­nė­se ir tai sa­vo ruo­žtu lem­tų di­des­nį skaid­ru­mą, at­skai­to­my­bę ir leis­tų vals­ty­bės val­do­moms įmo­nėms tap­ti efek­ty­vio­mis, mo­der­nio­mis, pa­ja­mas ge­ne­ruo­jan­čio­mis įmo­nė­mis.

„Tai ne­tu­rė­tų jū­sų ste­bin­ti, ir ma­nau, kad vie­nas iš Lie­tu­vos pri­va­lu­mų yra tai, ką mes ma­tė­me ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je, kad vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės ga­li bū­ti pert­var­ky­tos“, – pa­brė­žė EB­PO at­sto­vas.

Sve­čias pa­žy­mė­jo, kad dar vie­na kliū­tis Lie­tu­vai sie­kiant na­rys­tės EB­PO yra An­ti­ko­rup­ci­jos kon­ven­ci­jos, ku­ria or­ga­ni­za­ci­ja sie­kia su­ma­žin­ti ko­rup­ci­jos ly­gį be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se, pa­si­ra­šy­mas. Jis pa­brė­žė, kad Lie­tu­va čia jau pa­sie­kė di­de­lę pa­žan­gą ir EB­PO at­sto­vų prieš dvi sa­vai­tes bu­vo pa­kvies­ta tap­ti aso­ci­juo­ta kon­ven­ci­jos na­re. Anot jo, to­les­nis Lie­tu­vos žings­nis tu­rė­tų bū­ti kon­ven­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mas per Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją.

„Vie­na yra kal­bė­ti apie re­for­mas, ki­ta – jas iš tie­sų įgy­ven­din­ti. To­dėl tai bus pui­ki ga­li­my­bė jums, spau­dai, vi­suo­me­nei ir Vy­riau­sy­bei įver­tin­ti par­la­men­to dar­bą – ar jie iš tie­sų no­ri iš­trūk­ti ir ra­ti­fi­kuo­ti šią kon­ven­ci­ją, nes ji yra vie­na iš svar­biau­sių kliū­čių, ku­rią rei­kia per­ženg­ti. Dar kar­tą pa­brė­žiu: Lie­tu­vai se­ka­si la­bai ge­rai“, – ti­ki­no D.Frant­zas.

Jis pa­brė­žė, kad EB­PO nė­ra tik „tur­tin­gų vals­ty­bių klu­bas“, bet or­ga­ni­za­ci­ja, sie­kian­ti es­mi­nių per­mai­nų. Anot jo, Lie­tu­vos na­rys­tė EB­PO yra nau­din­ga ir pa­čiai or­ga­ni­za­ci­jai, ka­dan­gi kiek­vie­na nau­ja na­rė pri­si­de­da ir sa­vo pa­tir­ti­mi, eks­per­tais, įžval­go­mis, tad Lie­tu­vos ir EB­PO „tiks­las yra bend­ras“.

Sa­vo ruo­žtu už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­kė, kad įgy­ven­din­da­ma pri­ori­te­ti­nį Vy­riau­sy­bės tiks­lą – in­teg­ra­ci­ją į EB­PO, Lie­tu­va jau bu­vo tei­gia­mai įver­tin­ta or­ga­ni­za­ci­jos Pre­ky­bos ko­mi­te­te. Anot mi­nis­tro, šie me­tai bus es­mi­niai: Lie­tu­va bus ver­ti­na­ma li­ku­siuo­se 20-yje or­ga­ni­za­ci­jos ko­mi­te­tų ir ypa­tin­gas dė­me­sys bus krei­pia­mas ko­vai su ko­rup­ci­ja, švie­ti­mo, efek­ty­vaus tur­to val­dy­mo sri­tims.

„Mū­sų ver­ti­ni­mu, mes vi­są šį dar­bą dir­ba­me griež­tai pa­gal gra­fi­ką, – tvir­ti­no L.Lin­ke­vi­čius. – (Na­rys­tė EB­PO) svar­bi ne tik dėl pres­ti­žo, nes tai yra sėk­min­giau­sių eko­no­mi­kų klu­bas (...), bet ji iš es­mės pa­kei­čia ko­ky­bę vers­lo ap­lin­kai, vals­ty­bės val­dy­mo ko­ky­bė iš es­mės pa­ge­rė­ja. Bet fak­tas tai, kad vals­ty­bės in­ves­ti­ci­nė ap­lin­ka tam­pa pa­trauk­les­nė, sko­li­ni­mo­si rei­tin­gai tam­pa ge­ro­kai pa­lan­kes­ni.“

Lie­tu­va sie­kia EB­PO na­re tap­ti 2018 me­tais.

Būs­ti­nę Par­yžiu­je tu­rin­ti prieš dau­giau nei pen­kis de­šimt­me­čius įkur­ta EB­PO šiuo me­tu vie­ni­ja 35 eko­no­miš­kai la­biau­siai iš­si­vys­čiu­sias ir sta­bi­liau­sias pa­sau­lio vals­ty­bes. Šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­so ir Len­ki­ja, Lat­vi­ja bei Es­ti­ja.