E.Zingeris – Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pranešėjas rengiant rezoliuciją dėl B.Nemcovo
Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Ema­nue­lis Zin­ge­ris pa­skir­tas Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos (ET PA) pra­ne­šė­ju ren­giant re­zo­liu­ci­ją dėl Ru­si­jos opo­zi­ci­jos vei­kė­jo Bo­ri­so Ne­mco­vo nu­žu­dy­mo ap­lin­ky­bių ir jų ty­ri­mo įver­ti­ni­mo.

Lie­tu­vos par­la­men­ta­ro kan­di­da­tū­rą prieš sa­vai­tę par­in­ko Asamb­lė­jos Tei­sės rei­ka­lų ir žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Jam E.Zin­ge­ris pir­miau­sia ir pri­sta­tys sa­vo ty­ri­mą bei ra­por­tą dėl ru­sų po­li­ti­ko žū­ties.

E.Zin­ge­rio tei­gi­mu, pra­ne­ši­mas bus de­ri­na­mas su tei­si­nin­kais.

Pa­sak jo, Mask­vos teis­mas bir­že­lį skelbs ga­lu­ti­nį ver­dik­tą dėl B.Ne­mco­vo nu­žu­dy­mo, ta­da ir bus pra­de­da­mas reng­ti pra­ne­ši­mas.

„Po to, kai jie įver­tins, mes ver­tin­si­me, kaip jie ver­ti­no, ir plius dar ki­tas ap­lin­ky­bes, nes ver­ti­na­me Ne­mco­vą kaip ži­no­miau­sią ru­sų de­mo­kra­ti­nio ju­dė­ji­mo ir po­li­ti­kos vei­kė­ją“, – BNS sa­kė E.Zin­ge­ris.

„Mes ban­dy­si­me su­ži­no­ti, kaip bu­vo ti­ria­ma (nu­žu­dy­mo by­la – BNS), kaip bu­vo nu­žu­dy­tas, kas yra vyk­dy­to­jai ir ypa­tin­gai už­sa­ky­to­jai šio nu­žu­dy­mo. Ten yra vi­so­kių ste­bi­nan­čių da­ly­kų. Bus kvie­čia­mas pa­si­sa­ky­ti nu­žu­dy­to Ru­si­jos opo­zi­ci­jos po­li­ti­ko šei­mos ad­vo­ka­tas Va­di­mas Pro­cho­ro­vas“, – pri­dū­rė Sei­mo na­rys.

Pa­sak jo, po to, kai pra­ne­ši­mą aps­vars­tys Tei­sės rei­ka­lų ir žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, dis­ku­si­jos per­si­kels į Asamb­lė­ją. Par­la­men­ta­ras prog­no­zuo­ja, kad Asamb­lė­jo­je re­zo­liu­ci­ja dėl B.Ne­mco­vo žū­ties ga­lė­tų bū­ti pri­im­ta ki­tų me­tų pra­džio­je.

E.Zin­ge­ris yra „Bo­ri­so Ne­mco­vo fon­do už lais­vę“ ta­ry­bos na­rys.

Ru­si­jos opo­zi­cio­nie­rius bu­vo nu­šau­tas 2015 me­tų va­sa­rio 27-osios va­ka­rą ant til­to per Mask­vos upę ne­to­li Krem­liaus, kai ėjo na­mo.

Nors pen­ki vy­rai bu­vo pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl nu­ma­no­mos už­sa­ko­mo­sios žmog­žu­dys­tės įvyk­dy­mo, B.Ne­mco­vo šei­ma ir ša­li­nin­kai sa­ko, kad nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kai ve­da prie daug aukš­tes­nio ran­go par­ei­gū­nų Če­čė­ni­jo­je. Jie ma­no, kad nu­žu­dy­mo už­sa­ko­vai iš­si­su­ko nuo tei­sin­gu­mo.