E. Vareikis keičia partiją
Il­ga­me­tis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos na­rys Egi­di­jus Va­rei­kis pa­lie­ka par­ti­ją, Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vaus su Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS).

E.Va­rei­kis BNS sa­kė su­pra­tęs, jog kon­ser­va­to­rių rin­ki­mi­nė­je ko­man­do­je nė­ra „la­bai rei­ka­lin­gas“, to­dėl pa­si­rin­kęs sau pa­žiū­ro­mis ar­ti­mą LVŽS. „Sa­vo ver­ty­bė­mis Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga man yra pri­im­ti­na, aš ma­tau la­bai daug ge­rų da­ly­kų – ap­lin­ko­sau­gi­nė po­li­ti­ka, žmo­gaus eko­lo­gi­ja, blai­vy­bė, pro­tin­go Lie­tu­vos blai­vi­ni­mo, ne tik ma­ni­fes­ta­ci­jo­mis, ge­rų ver­ty­bių šei­mos po­li­ti­kos, ti­kė­ji­mo, krikš­čio­ny­bės at­žvil­giu“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

„Ma­nau, ga­liu pri­si­dė­ti prie Vals­tie­čių ir ža­lių­jų eu­ro­pi­nės po­li­ti­kos to­bu­li­ni­mo. Ra­dau čia pers­pek­ty­vių gra­žių sa­vo veik­lai vie­tų, o ka­dan­gi TS-LKD ko­man­dą for­muo­ja pa­gal sa­vo nuo­žiū­rą, aš ten ne­atro­do, kad tai ko­man­dai la­bai rei­ka­lin­gas“, – sa­kė E.Va­rei­kis.

Po­li­ti­kas pa­tvir­ti­no tre­čia­die­nį par­ašęs pra­šy­mą iš­ei­ti iš TS-LKD, bet frak­ci­jo­je kol kas lie­kan­tis. Taip pat jis sa­kė bent kol kas ne­sto­jan­tis į LVŽS, taip pat sa­kė, jog dar ne­nusp­ręs­ta, ar su šia kan­di­da­tuos tik dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ar bus ke­lia­mas ir vien­man­da­tė­je. „Kaip dip­lo­ma­tai sa­ko, kol ne­nusp­ręs­ta, ne­nusp­ręs­ta nie­kas“, – sa­kė Sei­mo na­rys.

E.Va­rei­kis anks­čiau ke­lis­kart bu­vo įsi­pai­nio­jęs į in­ci­den­tus, su­si­ju­sius su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu, ir dėl to bu­vo su­lau­kęs kon­ser­va­to­rių par­ti­jos sank­ci­jų, pvz., drau­di­mo vyk­ti į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes, bet po gy­dy­mo­si kur­so sa­ko pa­kei­tęs gy­ve­ni­mo bū­dą.

E.Va­rei­kis Sei­me dir­ba jau ket­vir­tą ka­den­ci­ją, į par­la­men­tą ren­ka­mas nuo 2000-ųjų.