E. Vareikio "munduras" vis dar kelia įtarimų
Dau­giau nei me­tus Sei­mui už­sie­ny­je ne­ats­to­vau­jan­tis kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis ir to­liau ars tik gim­to­sios po­li­ti­kos dir­vo­nus. Sei­mo va­do­vy­bė ir par­ti­jos ko­le­gos kol kas ne­si­ryž­ta pri­tar­ti jo ko­man­di­ruo­tėms bent jau į Eu­ro­pą.

Į Stras­bū­re sau­sio pa­bai­go­je vyk­sian­čią Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos (PA) ple­na­ri­nę se­si­ją E. Va­rei­kis drau­ge su ko­le­go­mis ne­vyks. Sei­mo val­dy­ba, aps­vars­čiu­si par­la­men­ta­ro pra­šy­mą dėl ga­li­my­bės da­ly­vau­ti šia­me ren­gi­ny­je, anks­tes­nės nuo­mo­nės ne­pa­kei­tė - var­tai į Eu­ro­pą jam ne­bus at­ver­ti. Vis dar abe­jo­ja­ma, ar Sei­mo na­riui pa­vy­ko at­si­kra­ty­ti tu­rė­tų nuo­dė­mių, dėl ku­rių anks­čiau jis ne kar­tą bu­vo pa­te­kęs į dvip­ras­miš­kas si­tua­ci­jas. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja yra nu­spren­du­si ne­pri­tar­ti E. Va­rei­kio už­sie­nio ko­man­di­ruo­tėms. Dėl to, kad sau­sį ne­ga­lės va­žiuo­ti į Stras­bū­rą, E. Va­rei­kis ti­ki­no per daug ne­si­krem­tąs. “Svar­bu, kad esu svei­kas ir žva­lus”, – LŽ sa­kė Sei­mo na­rys. Kon­ser­va­to­rius pri­pa­ži­no, kad me­tus trun­kan­ti “disk­va­li­fi­ka­ci­ja” skau­džiai at­si­lie­pia jo po­li­ti­nei kar­je­rai. “Ką da­bar pa­da­ry­si? No­riu kuo grei­čiau pa­sveik­ti. Pa­si­rin­kau vei­ki­mą, o ne izo­lia­ci­ją. Vie­ni žmo­nės žiū­ri at­sar­giai, ki­ti – nor­ma­liai. Tai rei­kia pri­im­ti kaip rea­ly­bę”, - tei­gė E. Va­rei­kis.

Si­tua­ci­ja ge­rė­ja

Pa­sak Sei­mo de­le­ga­ci­jos Eu­ro­pos Ta­ry­bos PA va­do­vės Bi­ru­tės Vė­sai­tės, be ki­ta ko, šis par­la­men­ti­nis fo­ru­mas pir­miau­sia gi­na žmo­gaus tei­ses. “Vi­si dar pri­si­me­na E. Va­rei­kio iš­puo­lius prieš su­tuok­ti­nę, to­dėl da­ly­vau­ti šia­me ren­gi­ny­je jam dar per anks­ti. Žmo­gus tu­ri vi­sas ga­li­my­bes įver­tin­ti sa­vo poel­gius. Ma­nau, kad apie pers­pek­ty­vas ga­li­ma bus kal­bė­ti po pus­me­čio”, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­rė. Ji ne­slė­pė, kad abe­jo­nių dėl E. Va­rei­kio el­ge­sio ko­le­gos dar ne­at­si­kra­tė.

Pa­sak TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos, nuo­mo­nė­mis dėl E. Va­rei­kio ko­man­di­ruo­čių į už­sie­nį bu­vo pa­si­keis­ta vie­na­me frak­ci­jos po­sė­džių prieš Ka­lė­das. Ta­čiau spren­di­mas ne­priim­tas. “A­be­jo­nių pa­grin­das - anks­tes­ni įvy­kiai. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad si­tua­ci­ja kur kas pa­ge­rė­ju­si. Šian­dien net ne­įsi­vaiz­duo­tu­me, kad ga­lė­tų pa­si­kar­to­ti oro uos­te ma­ty­ti vaiz­dai. Tai drą­siai ga­lė­čiau tvir­tin­ti”, - LŽ sa­kė J. Raz­ma. Pa­sak jo, prie E. Va­rei­kio ko­man­di­ruo­čių klau­si­mo grei­čiau­siai bus grįž­ta­ma pra­si­dė­jus pa­va­sa­rio se­si­jai, ap­ta­riant par­la­men­ti­nių de­le­ga­ci­jų su­dė­tį.

Ke­lio­nę atšaukė

Ru­dens se­si­jos pra­džio­je ne­ma­žą šar­ša­lą su­kė­lė Sei­mo val­dy­bos spren­di­mas iš­leis­ti E. Va­rei­kį į Ru­si­ją - Mask­vą ir Vo­ro­ne­žą su tarp­tau­ti­ne mi­si­ja pa­si­do­mė­ti žmo­gaus tei­sių rei­ka­lais. Šį fak­tą pro­pa­gan­dos tiks­lais ne­tru­ko iš­nau­do­ti ru­sų ži­niask­lai­da. Sie­kiant su­komp­ro­mi­tuo­ti to­kį tei­sių gy­nė­ją iš Va­ka­rų bu­vo pri­min­ta, kad jis pats yra mu­šęs su­tuok­ti­nę ir ne­ven­gė al­ko­ho­lio. To­kiu Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu tuo­met pa­si­pik­ti­nu­si TS-LKD par­eiš­kė, kad E. Va­rei­kis į Ru­si­ją siun­čia­mas be jos su­ti­ki­mo. Pa­sak kon­ser­va­to­rių, Sei­mo na­rys ta­po in­for­ma­ci­nio ka­ro su­bjek­tu, ken­kian­čiu ne tik sau pa­čiam, bet ir Lie­tu­vai. Sei­mo val­dy­ba šią iš­vy­ką ope­ra­ty­viai at­šau­kė.

“Nuo­dė­mių” šlei­fas

Prob­le­mų dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo E. Va­rei­kis tu­rė­jo jau 2008-ųjų rug­sė­jį. Rad­vi­liš­ky­je jis bu­vo su­lai­ky­tas ne­blai­vus vai­ruo­jan­tis au­to­mo­bi­lį. Tuo­met jam bu­vo nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mo laips­nis – 1,37 pro­mi­lės. Teis­mas už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus jam sky­rė 1000 li­tų bau­dą, tei­sę vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmė mė­ne­siui.

Dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ypač ne­sėk­min­gi kon­ser­va­to­riui bu­vo 2013 me­tai. Ge­gu­žės mė­ne­sį, kaip skel­bė po­li­ci­ja, E. Va­rei­kis smur­ta­vo prieš žmo­ną. Me­di­kai jį bu­vo iš­ve­žę į Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­trą. Sei­mo na­riui bu­vo iš­kel­ta by­la. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je Vil­niaus oro uos­te be­si­ren­gian­tį skris­ti į Ro­mą žur­na­lis­tai jį užk­lu­po, kaip įta­ria­ma, ne­blai­vų. Par­la­men­ta­rui vė­luo­jant su­grįž­ti iš ke­lio­nės Ro­mo­je, jo šei­ma bu­vo krei­pu­sis į po­li­ci­ją. Po­li­ti­kas bu­vo ras­tas vi­sai ki­ta­me Eu­ro­pos mies­te be do­ku­men­tų ir ba­ga­žo. Vė­liau vi­są Sei­mo ru­dens se­si­ją po­li­ti­kas pra­lei­do gy­dy­da­ma­sis pri­klau­so­my­bę nuo al­ko­ho­lio. “E­su daug kar­tų kly­dęs ir pri­si­rin­kęs ne­gar­bės ar net gė­dos ženk­lų, pa­ju­tęs gy­ve­ni­miš­kų nuo­dė­mių pa­gun­das ir pa­sek­mes”, - pri­sta­ty­da­mas prieš ke­lis mė­ne­sius iš­leis­tą an­trą­ją poe­zi­jos ky­gą “At­min­ties drais­ka­lai” pri­si­pa­ži­no E. Va­rei­kis.