E. Vaitekūnas - vienas kandidatų į švietimo ministrus
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas yra vie­nas iš kan­di­da­tų į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus, pa­tvir­ti­no Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas.

„Jis yra vie­nas kan­di­da­tų“, - BNS penk­ta­die­nį sa­kė po­li­ti­kas.

Pa­klaus­tas, ar E.Vai­te­kū­no kan­di­da­tū­ra bu­vo pa­teik­ta prem­je­rui, V.Us­pas­ki­chas sa­kė to ne­ži­nan­tis, nes bu­vo už­sie­ny­je, o grį­žęs į Lie­tu­vą su nie­kuo ne­bu­vo su­si­ti­kęs.

Lai­ki­na­sis Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas BNS sa­kė, jog kan­di­da­tą įvar­dys prem­je­ras ar­ba pre­zi­den­tė.

Pats E.Vai­te­kū­nas, pa­klaus­tas, ar jis yra kan­di­da­tas į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus, tei­gė, kad „jo­kių spren­di­mų dar nė­ra pri­im­ta“.

Apie tai, kad „dar­bie­čiai“ mi­nis­tru siū­lo E.Vai­te­kū­ną, penk­ta­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt. Anks­čiau LRT lai­da „Dė­me­sio cen­tre“ bu­vo skel­bu­si, esą mi­nis­tru siū­lo­mas par­la­men­ta­ras Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, bet pats po­li­ti­kas tai pa­nei­gė.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro ieš­ko­ma iš par­ei­gų ba­lan­džio pa­bai­go­je at­sis­ta­ty­di­nus Dai­niui Pa­val­kiui. Tai pa­da­ry­ti jį ra­gi­no „dar­bie­čių“ ta­ry­ba, nu­spren­du­si, kad bu­vęs mi­nis­tras ne­vyk­dė Dar­bo par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos.

Iš pra­džių nau­juo­ju švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru Dar­bo par­ti­ja siū­lė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ką Vy­dą Ged­vi­lą, ta­čiau pre­zi­den­tė at­me­tė jo kan­di­da­tū­rą mo­ty­vuo­da­ma slap­ta Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­žy­mo­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja.

Kan­di­da­tą į mi­nis­trus prem­je­ras ke­ti­na pa­vie­šin­ti pir­ma­die­nį.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, mi­nis­trus ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas prem­je­ro tei­ki­mu.