E. sveikatos sistema: Seimas estafetę perduoda prokurorams
Sei­mas pa­tvir­ti­no par­la­men­ti­nės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos ty­ri­mo iš­va­das apie elek­tro­ni­nės svei­ka­tos (e. svei­ka­tos) sis­te­mos die­gi­mą. Už jas an­tra­die­nį bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai. Ty­ri­mą at­li­ku­si Sei­mo ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, kad vals­ty­bei ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­ta rim­tos ža­los, o su­rink­tą me­džia­gą siū­lo ati­duo­ti pro­ku­ro­rams.

Generalinė prokuratūra jau yra pradėjusi tyrimą dėl viešojo intereso gynimo ir galimai padarytos žalos, įgyvendinant projektą. Viešųjų pirkimų tarnyba vertino sveikatos priežiūros įstaigų sistemų pirkimo procedūras ir su kai kuriomis įmonėmis sutartys nutrauktos.

Išvadose teigiama, kad visi trys 2000-aisiais sumanytos sistemos projekto etapai buvo įgyvendinti netinkamai – sistema iki šiol neveikia, kaip planuota, neteikia kokybiškų paslaugų. Nepaisant to, jai išleista apie 40 mln. eurų, todėl valstybė patyrė žalos.

Anot komisijos, už e. sveikatos sistemos diegimą atsakingi buvę Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) darbuotojai „pareigas vykdė netinkamai ir aplaidžiai“, o daugelis jų išėję iš ministerijos dirbo būtent su e. sistemos kūrimu ir diegimu susijusiose įmonėse.

Europos Sąjungos remiamas projektas įgyvendinamas nuo 2005 metų, investicijos į jį siekė 40 mln. eurų, iš jų 30,8 mln. eurų – ES parama (2007–2013 metais, 2014–2020 metais jai skirta dar 28,25 mln. eurų).

Šiuo metu vyksta ketvirtasis projekto, turinčio sumažinti vizitų pas medikus skaičių, etapas, jam reikės dar per 28 mln. eurų.