E. Pašilis: Prokurorų kadencijų pratęsimas įnešė aiškumo
Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis ne­ža­da nai­kin­ti ir ne­smer­kia sa­vo pirm­ta­ko Da­riaus Rau­lu­šai­čio įsa­ky­mo, ku­riuo bu­vo pra­il­gin­tas ka­den­ci­jos lai­kas 34 vy­riau­sie­siems pro­ku­ro­rams ir jų pa­va­duo­to­jams Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.

„Bu­vo ki­lu­si dis­ku­si­ja, dvip­ras­miš­ka si­tua­ci­ja – nuo ka­da rei­kės skai­čiuo­ti ka­den­ci­jos pra­džią, da­bar tu­rim aiš­kią si­tua­ci­ją. Tie pro­ku­ro­rai, ku­rie krei­pė­si pra­šy­da­mi aiš­ku­mo, ma­tyt, bu­vo tei­sūs. Ir bu­vo įneš­tas tiks­lu­mas, nuo to nie­kas ne­si­kei­čia“, – BNS šią sa­vai­tę sa­kė ge­ne­ra­li­nis E.Pa­ši­lis. Jis tei­gė, kad ka­den­ci­jos pa­il­gė­jo tik 2–8 mė­ne­siais, ir ne­ga­li­ma in­terp­re­tuo­ti, kad iš­ei­da­mas lai­ki­na­sis pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas „pa­da­rė pa­slau­gą sa­viems – tie­siog bu­vo įneš­tas tei­si­nis aiš­ku­mas“.

E.Pa­ši­lis pa­žy­mė­jo, kad ro­ta­ci­jos pro­ce­sas pra­si­dės jau šių me­tų pir­mo­jo­je pu­sė­je. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je vie­šai skel­bia­ma, kad ba­lan­dį bai­gia­si Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro Ir­man­to Mi­ke­lio­nio ir Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to va­do­vo Si­mo­no Slap­šins­ko ka­den­ci­jos.

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro ma­ny­mu, ro­ta­ci­ja pri­va­lo vyk­ti skaid­riai, aiš­kiai ir tiks­liai taip, kaip reg­la­men­tuo­ja įsta­ty­mai bei ki­ti tei­sės ak­tai, nes tik to­kiu at­ve­ju jos tai­ky­mas iš tie­sų bus nau­din­gas ins­ti­tu­ci­jai. Pro­ku­ro­ras nuo pat pir­mo sa­vo kar­je­ros laip­te­lio tu­ri ma­ty­ti pers­pek­ty­vas ir jos tu­ri mo­ty­vuo­ti jį dirb­ti ko­ky­biš­kai, efek­ty­viai, kaup­ti pa­tir­tį bei to­bu­lin­ti sa­vo kom­pe­ten­ci­jas. Ro­ta­ci­jos vyk­dy­mo pri­nci­pai taip pat tu­ri ati­tik­ti vi­sų su­in­te­re­suo­tų as­me­nų, tiek jau ei­nan­čių ro­tuo­ja­mas par­ei­gas, tiek ir tik pre­ten­duo­jan­čių da­ly­vau­ti at­ran­ko­se, tei­sė­tus lū­kes­čius.

E.Pa­ši­lis ma­no, kad pa­da­ry­ti pa­kei­ti­mai ver­tin­ti­ni kaip ne­žy­mūs ir ne­kei­čian­tys es­mės, ta­čiau la­bai svar­būs sie­kiant, kad ro­ta­ci­ja vyk­tų skaid­riai ir tei­sė­tai, ne­su­ke­liant ins­ti­tu­ci­jai bei vi­sai vi­suo­me­nei ne­pa­gei­dau­ja­mų pa­da­ri­nių.

„Sup­ran­ta­ma, kad vyk­dant to­kio mas­to vi­sos ins­ti­tu­ci­jos re­for­mą ir pir­mą kar­tą ėmus tai­ky­ti ro­ta­ci­jos pri­nci­pus, ne­iš­ven­gia­mai ky­la tam ti­krų tei­si­nių gin­čų ir in­terp­re­ta­ci­jų. Šiuo at­ve­ju ji bu­vo ki­lu­si dėl to, nuo ka­da reik­tų skai­čiuo­ti ka­den­ci­jos pra­džią. Ta­čiau da­bar jau tu­ri­me aiš­kius at­sa­ky­mus į tuo me­tu iš­ki­lu­sius dvip­ras­mius klau­si­mus, tad be­lie­ka jais va­do­vau­tis ir už­ti­krin­ti, kad to­liau ro­ta­ci­jos vyk­tų skan­džiai,“ – sa­kė E.Pa­ši­lis.

Kaip skel­bė nau­jie­nų agen­tū­ra BNS, tar­ny­bą baig­da­mas D.Rau­lu­šai­tis pra­ėju­sių me­tų gruo­dį pra­il­gi­no 34 vy­riau­sių­jų pro­ku­ro­rų ka­den­ci­jas.

Gruo­džio 9 die­ną D.Rau­lu­šai­tis pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo pa­kei­tė 2013 me­tų ko­vo mė­ne­sio tuo­me­ti­nio ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio įsa­ky­mą ir dau­giau nei trims de­šim­tims pro­ku­ro­rų pra­tę­sė ka­den­ci­jas iki 2017 me­tų ge­gu­žės – rug­sė­jo.

Pa­gal anks­čiau ga­lio­ju­sį D.Va­lio įsa­ky­mą 55 vy­riau­sių­jų pro­ku­ro­rų ka­den­ci­jos tu­rė­jo baig­tis 2016 me­tų gruo­džio 31 die­ną. Pa­gal nau­ją­jį D.Rau­lu­šai­čio įsa­ky­mą bai­gian­čių­jų ka­den­ci­jas ki­tų me­tų pa­bai­go­je bus 21 pro­ku­ro­ras.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė lap­kri­tį su­si­ti­ki­me su Sei­mo val­dy­ba yra sa­kiu­si, jog 2016 tu­rė­jo baig­tis net 55 vy­riau­sių pro­ku­ro­rų ar jų pa­va­duo­to­jų ka­den­ci­jos ir tu­ri pra­si­dė­ti ro­ta­ci­jos pro­ce­sas, o tai esan­ti vie­na prie­žas­čių, ko­dėl ne­ga­li bū­ti vil­ki­na­mas Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vo pa­sky­ri­mas.

D.Rau­lu­šai­čio įsa­ky­mas, pra­tę­sęs ka­den­ci­jas ke­lioms de­šim­tims pro­ku­ro­rų, pri­im­tas at­siž­vel­giant į pa­čių pro­ku­ro­rų pra­šy­mus. Įsa­ky­me mi­ni­mi Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro Ra­mu­čio Jan­ce­vi­čiaus, vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo Ana­to­li­jaus Kor­žo­vo, spe­cia­li­zuo­tų sky­rių vy­riau­sių­jų pro­ku­ro­rų Mar­ty­no Jo­vai­šos, Ri­tos Aliu­ko­nie­nės, Ma­ri­jaus Va­lan­tie­jaus, Alek­sand­ro Bu­ke­lio, So­na­tos Ga­len­tie­nės pra­šy­mą, taip pat Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jų Eu­ge­ni­jaus Pa­puč­kos ir Ju­liaus Rėks­nio pra­šy­mai.

Aiš­kin­da­ma šį lai­ki­no­jo ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro D.Rau­lu­šai­čio spren­di­mą, Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ele­na Mar­ti­no­nie­nė BNS yra sa­kiu­si, kad pro­ku­ro­rų ka­den­ci­jų klau­si­mas bu­vo su­si­jęs su 2011 – 2012 me­tų įvyk­dy­ta pro­ku­ra­tū­ros re­for­ma.

„Tuo me­tu bu­vo įsteig­tos ati­tin­ka­mos par­ei­gy­bės ir į jas pa­skir­ti pro­ku­ro­rai. Ta­čiau tam ti­kras at­ve­jais su­si­da­rė dvip­ras­mės si­tua­ci­jos, kė­lu­sios klau­si­mų, nuo ka­da tu­rė­tų bū­ti skai­čiuo­ja­ma ka­den­ci­jos pra­džia. Po il­gų dis­ku­si­jų ir tei­si­nių gin­čų, bu­vo pri­im­tas ga­lu­ti­nis spren­di­mas, kaip tu­rė­tų bū­ti skai­čiuo­ja­mi ka­den­ci­jų ter­mi­nai“, – BNS aiš­ki­no E.Mar­ti­no­nie­nė.

Pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mo­je dir­ba apie 730 pro­ku­ro­rų.