E. Pašilis: „Prokuratūrai reikalingas atsinaujinimas“
Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė Sei­mo po­sė­dy­je pri­sta­tė Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės de­kre­tą, ku­riuo par­la­men­tui pa­siū­lė pri­tar­ti tei­sė­jo Eval­do Pa­ši­lio sky­ri­mui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru.

Pa­sak ša­lies va­do­vės pa­ta­rė­jos, kan­di­da­tas yra tei­si­nin­kas pro­fe­sio­na­las, tu­rin­tis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­no, tei­sė­jo dar­bo ir va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­ties. 15 me­tų tei­sė­jo dar­bo pa­tir­tį tu­rin­tis kan­di­da­tas tei­sė­jo kar­je­rą pra­dė­jo 1999 me­tais Uk­mer­gė­je. R. Sve­ti­kai­tė pa­brė­žė, kad prieš ke­lias sa­vai­tes Eval­das Pa­ši­lis Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­jos vien­bal­siai pri­pa­žin­tas vie­nu tin­ka­miau­sių Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jo par­ei­goms ei­ti. „Tai yra reikš­min­gas kiek­vie­no tei­sė­jo dar­bo ko­ky­bės ir as­me­ny­bės įver­ti­ni­mas“, – sa­kė Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja.

Tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­jęs Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je ir Vil­niaus uni­ver­si­te­te, kan­di­da­tas dir­bo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos jau­nes­niuo­ju ins­pek­to­riu­mi, taip pat Mo­kes­čių po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie VRM Vil­niaus aps­kri­ties sky­riu­je Kvo­tos ir ope­ra­ty­vi­nės veik­los tar­ny­bos ins­pek­to­riu­mi.

Kaip pa­žy­mė­jo ša­lies va­do­vės pa­ta­rė­ja, kan­di­da­tas tu­ri ir va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­ties – pen­ke­rius me­tus sėk­min­gai va­do­va­vo Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui. „Tei­sė­jų at­ran­kos ko­mi­si­ja kan­di­da­tą api­bū­di­na kaip pa­si­žy­min­tį ge­rais ad­mi­nis­tra­vi­mo įgū­džiais, aukš­ta pro­fe­si­ne kul­tū­ra, ko­mu­ni­ka­bi­lų, at­sa­kin­gą, par­ei­gin­gą ir tak­tiš­ką, vi­so­se si­tua­ci­jo­se iš­lie­kan­tį ob­jek­ty­vų ir są­ži­nin­gą, sie­kian­tį aukš­tų pro­fe­si­nių stan­dar­tų“, – kal­bė­jo R. Sve­ti­kai­tė.

Po­sė­dy­je pri­sis­ta­tęs kan­di­da­tas į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­ei­gas tvir­ti­no, kad Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­rą ma­to, kaip ne­prik­lau­so­mą vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri vi­sų pir­ma dir­ba žmo­gui, vals­ty­bė­je, ku­rio­je ger­bia­mos as­mens tei­sės, lais­vės, už­ti­kri­na­mas ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos pri­nci­pas, gi­na­mas vie­ša­sis in­te­re­sas. „Svar­bu, kad Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ro­je dir­ban­tis pro­ku­ro­ras bū­tų ne tik iš­si­la­vi­nęs tei­si­nin­kas, bet ir jaus­tų at­sa­ko­my­bę prieš žmo­gų ir vals­ty­bę, ma­ty­tų ne tik įsta­ty­mo rai­dę, bet ir jos tu­ri­nį. Taip pat pro­ku­ro­ras tu­ri jaus­tis sau­gus, kad jo nuo­šir­dus dar­bas bus tin­ka­mai įver­tin­tas, ne­bus pa­žeis­tas tei­sė­tų lū­kes­čių pri­nci­pas, sis­te­mo­je tu­rė­ti skaid­rias at­ran­kos ska­ti­ni­mo ir kar­je­ros pro­ce­dū­ras. Kaip ir bet ku­riai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai, taip ir pro­ku­ra­tū­rai, rei­ka­lin­gas at­si­nau­ji­ni­mas. Su­nku ras­ti ar­gu­men­tų, kai į pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mą jau be­veik pen­ke­ri me­tai ne­prii­ma­mi žmo­nės, o ga­būs ir kva­li­fi­kuo­ti pro­ku­ro­rai pa­lie­ka dar­bą tar­ny­bo­je. Pro­ku­ra­tū­ra tu­rė­tų bū­ti pa­trauk­li ins­ti­tu­ci­ja Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je tei­sės moks­lus pa­bai­gu­siam jau­ni­mui, to­dėl ir sis­te­mo­je tu­rė­tų dirb­ti tik pa­tys ga­biau­si šios sri­ties pro­fe­sio­na­lai“, – sa­kė E. Pa­ši­lis.

Kan­di­da­tui at­sa­kius į Sei­mo na­rių klau­si­mus, nu­tar­ta pra­dė­ti svars­ty­mo pro­ce­dū­rą Sei­mo sta­tu­to nu­sta­ty­ta tvar­ka. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui svars­ty­ti pa­skir­tas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Taip pat nu­ma­to­mi Sei­mo frak­ci­jų su­si­ti­ki­mai su kan­di­da­tu į šias par­ei­gas. Pre­li­mi­na­ri svars­ty­mo Sei­mo po­sė­dy­je da­ta – gruo­džio 22 d.