E. Pašilis paskirtas generaliniu prokuroru
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo Eval­das Pa­ši­lis pa­skir­tas ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru. Ša­lies va­do­vė Pre­zi­den­tū­ro­je an­tra­die­nį pri­ėmė nau­jo­jo ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro E.Pa­ši­lio prie­sai­ką.

D.Gry­baus­kai­tės de­kre­tu E.Pa­ši­lis į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­ei­gas pa­skir­tas pen­ke­riems me­tams, jam taip pat su­teik­tas vy­riau­sio­jo vals­ty­bi­nio jus­ti­ci­jos pa­ta­rė­jo kva­li­fi­ka­ci­nis ran­gas.

Pre­zi­den­tė E.Pa­ši­lio prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jo­je pa­gy­rė už per­mai­nas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą, tvir­tin­da­ma, kad „pro­ku­ra­tū­ra at­si­li­ko“ ir šios ins­ti­tu­ci­jos ga­lės bū­ti pa­vyz­džiu nau­ja­jam ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui im­an­tis per­mai­nų. Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, pro­ku­ra­tū­ra iš­lie­ka už­da­ra ir pri­si­deng­da­ma ne­prik­lau­so­mu­mu iki šiol ven­gė di­des­nės at­sa­ko­my­bės, efek­ty­ves­nio ir la­biau žmo­gų gi­nan­čio dar­bo.

„No­riu pa­lin­kė­ti, kad su­ge­bė­tu­mė­te pert­var­ky­ti, pir­miau­sia, pro­ku­ro­rų po­žiū­rį į sa­ve ir į sa­vo dar­bą, kad bū­tų kuo ma­žiau sa­vęs gy­ni­mo ir kuo dau­giau vals­ty­bės gy­ni­mo, žmo­nių sau­go­ji­mo nuo bė­dos. Jei su­ge­bė­tu­mė­te in­ves­tuo­ti į pro­ku­ro­rų ži­nias, jų ko­ky­bę, su­pra­ti­mą, ne­tgi men­ta­li­te­to po­ky­čius, tai bū­tų di­džiau­sias pa­sie­ki­mas, ko iš jū­sų no­rė­tu­mė­me ir ti­kė­tu­mė­mės“, – kal­bė­jo ša­lies va­do­vė, ku­rios pa­si­sa­ky­mo įra­šą iš­pla­ti­no Pre­zi­den­tū­ra.

Prieš tai pre­zi­den­tė, pri­ta­rus Tei­sė­jų ta­ry­bai, at­lei­do E.Pa­ši­lį iš Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo par­ei­gų.

„Dar­bas teis­me man la­bai bran­gus. Toks, ku­rį ga­liu dirb­ti drą­siai ir už­ti­krin­tai. Ti­kiuo­si, ir nau­ja­me dar­be grei­tai pa­ju­siu tvir­tą pa­grin­dą po ko­jo­mis“, – tei­gė E.Pa­ši­lis Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Sei­mas pre­zi­den­tės siū­ly­mui ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru skir­ti 42 me­tų E.Pa­ši­lį pri­ta­rė pra­ėju­sią sa­vai­tę. Anks­čiau šie­met par­la­men­ta­rai at­me­tė dvi D.Gry­baus­kai­tės teik­tas kan­di­da­tū­ras į Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vus.

E.Pa­ši­lis tu­ri 15 me­tų tei­sė­jo dar­bo pa­tir­tį, sa­vo kar­je­rą jis pra­dė­jo 1999 me­tais Uk­mer­gė­je. 2007–2012 me­tais bu­vo šio teis­mo pir­mi­nin­kas.

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je ir Vil­niaus uni­ver­si­te­te, dir­bo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos jau­nes­niuo­ju ins­pek­to­riu­mi, taip pat Mo­kes­čių po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Vil­niaus aps­kri­ties sky­riu­je Kvo­tos ir ope­ra­ty­vi­nės veik­los tar­ny­bos ins­pek­to­riu­mi.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.