E. Pašilis: nėra duomenų, kurie leistų įtarti LB pareigūnus kyšio reikalavimu
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­tu­ri duo­me­nų, ku­rie pa­tvir­tin­tų dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ pa­skelb­tų Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos vir­ši­nin­ko Vy­tau­to Val­vo­nio ir And­riaus La­buns­ko po­kal­bio, ku­ria­me jie gal­būt kal­bė­jo apie ky­šį, iš­klo­ti­nių au­ten­tiš­ku­mą, sa­ko ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis.

„Šiuo me­tu ne­tu­ri­me jo­kios me­džia­gos ar ki­tų duo­me­nų, ku­rie leis­tų mums įsi­ti­kin­ti šio po­kal­bio au­ten­tiš­ku­mu. (...) Va­di­na­si, mes ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, ar tas po­kal­bis iš ti­krų­jų vy­ko, ar jis bu­vo toks“, – an­tra­die­nį Sei­mo na­riams tei­gė E.Pa­ši­lis, par­la­men­ta­rų iš­kvies­tas pa­aiš­kin­ti si­tua­ci­jos dėl V.Val­vo­niui dien­raš­čio mes­tų kal­ti­ni­mų.

Pa­sak E.Pa­ši­lio, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ne­gau­ta duo­me­nų, kad Lie­tu­vos ban­ko dar­buo­to­jai bū­tų da­ly­va­vę nu­si­kals­ta­mo­je veik­lo­je rei­ka­lau­jant ky­šio.

„Ty­ri­me nė­ra duo­me­nų, ku­rie pa­tvir­tin­tų ar leis­tų pa­grįs­tai įtar­ti, kad Lie­tu­vos ban­ko va­do­vai ar jo dar­buo­to­jai bū­tų rei­ka­la­vę ky­šio, ta­rę­si jį pri­im­ti ar su­ti­kę jį pri­im­ti iš kre­di­to uni­jos Cen­tro tau­po­mo­ji ka­sa at­sto­vau­jan­čių as­me­nų. To­kia fak­ti­nė si­tua­ci­ja šiuo me­tu“, – par­la­men­ta­rams tvir­ti­no E.Pa­ši­lis.

Anot jo, pro­ku­ro­rai ne­tu­ri ir duo­me­nų, kad Lie­tu­vos ban­ko par­ei­gū­nai są­mo­nin­gai žlug­dy­tų Cen­tro tau­po­mą­ją ka­są ar ki­tas ša­ly­je vei­kian­čias kre­di­to uni­jas.

„Šiuo me­tu ne­tu­ri­me jo­kių duo­me­nų, ku­rie pa­tvir­tin­tų ar leis­tų pa­grįs­tai įtar­ti, kad Lie­tu­vos ban­ko dar­buo­to­jai ar jo va­do­vai vyk­dy­tų šios ar ki­tų kre­di­to uni­jų re­ke­ta­vi­mą ar są­mo­nin­gai jas žlug­dy­tų“, – tei­gė E.Pa­ši­lis.

Pa­sak jo, šio­je by­lo­je ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2015 me­tų gruo­dį ir vis dar vyks­ta. E.Pa­ši­lis taip pat sa­kė, kad V.Val­vo­nis bu­vo apk­laus­tas du kar­tus.

„Šiuo me­tu bū­tų ga­li­ma teig­ti, kad jei­gu ne­paaiš­kės es­mi­nių nau­jų ap­lin­ky­bių, ty­ri­mas yra bai­gia­mo­jo­je sta­di­jo­je (...) Šiuo me­tu iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me yra pa­kan­ka­mai daug duo­me­nų, ku­rie lei­džia įtar­ti ki­to­kią nu­si­kals­ta­mo vei­ki­mo sche­mą ir ki­tus ne­tei­sė­tus in­te­re­sus, nei skel­bia­ma vie­šo­se pub­li­ka­ci­jo­se“, – sa­kė ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Jo tei­gi­mu, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) ty­ri­mą pra­dė­jo, ga­vu­si Cen­tro tau­po­mo­sios ka­sos pra­ne­ši­mą.

„Pra­ne­ši­me bu­vo tei­gia­ma, kad 2015 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį į tam ti­krus šios uni­jos at­sto­vus krei­pė­si as­muo, ku­ris ne­va tei­gė ga­lin­tis pa­dė­ti uni­jai iš­veng­ti ne­pa­lan­kių tuo me­tu vy­ku­sio Lie­tu­vos ban­ko ins­pek­ta­vi­mo iš­va­dų ir spren­di­mų. Už šių pa­slau­gų su­tei­ki­mą iš kre­di­to uni­jos, jos at­sto­vų tei­gi­mu, mi­nė­tas as­muo rei­ka­la­vo 70 tūkst. eu­rų“, – pa­sa­ko­jo E.Pa­ši­lis.

Pa­sak jo, pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 30 die­ną Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas sank­cio­na­vo nu­si­kals­ta­mos vei­kos im­ita­vi­mo mo­de­lį dviem mė­ne­siams, vė­liau šis ter­mi­nas kar­tą bu­vo pra­tęs­tas mė­ne­siui, o nu­si­kals­ta­mos vei­kos im­ita­vi­mo mo­de­lio tai­ky­mas bu­vo nu­trauk­tas ko­vo 15 die­ną.

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro tvir­ti­ni­mu, per tą lai­ko­tar­pį teis­mo sank­cio­nuo­to­mis prie­mo­nė­mis bei ki­tais iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mais bu­vo gau­ti duo­me­nys, ku­rie lei­do vie­na­reikš­miš­kai įsi­ti­kin­ti, kad uni­jai tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas siū­lan­tys ir įvar­dy­tos su­mos už jas rei­ka­lau­jan­tis as­muo rea­liai ne­tu­ri jo­kių ry­šių ir kon­tak­tų su Lie­tu­vos ban­ko va­do­vais ar ki­tais ban­ko dar­buo­to­jais.

STT šių me­tų ko­vą su­lai­kė vil­nie­tį Val­de­ma­rą Alek­siu­ką, ku­ris iš kre­di­to uni­jos Cen­tro tau­po­mo­ji ka­sa rei­ka­la­vo 50 tūkst. eu­rų ky­šio gir­da­ma­sis pa­žin­ti­mi su V. Val­vo­niu ir te­ni­si­nin­ku A.La­buns­ku.

LB tuo­met tei­gė, kad at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas nė­ra su­si­jęs su jo dar­buo­to­jais. Taip pat teig­ta, kad nė vie­nas ban­ko dar­buo­to­jas ne­bu­vo apk­laus­tas ir nė­ra kvie­čia­mas apk­lau­sai į STT.