E. Misiūnas pritaria išankstinio mokėjimo SIM kortelių registravimui
Nau­ja­sis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas pri­ta­ria pra­ėju­sios Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tam siū­ly­mui re­gis­truo­ti iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo SIM kor­te­les, sie­kiant ko­vo­ti su te­le­fo­ni­niais su­kčiais.

Kai­my­ni­nės Lat­vi­jos Vy­riau­sy­bė to­kio siū­ly­mo ne­se­niai at­si­sa­kė.

„Ma­no nuo­mo­ne, tai yra po­zi­ty­vus siū­ly­mas įver­ti­nus vi­sus tu­ri­mus duo­me­nis, kiek yra da­bar nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ro­ma skam­bi­nė­jant ir me­la­gin­gai pri­sis­ta­tant. SIM kor­te­lių re­gis­tra­vi­mas ga­lė­tų bū­ti lai­ki­na prie­mo­nė. Kaip pre­ven­ci­nė prie­mo­nė ši ini­cia­ty­va bū­tų nau­din­ga“, – BNS sa­kė E.Mi­siū­nas.

Jo nuo­mo­ne, re­gis­tra­vi­mo tvar­ka ga­li bū­ti la­biau­siai ne­pa­ten­kin­ti ope­ra­to­riai, o žmo­nių tei­sių tai ne­var­žo.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sių me­tų gruo­dį pri­ta­rė siū­ly­mui įpa­rei­go­ti mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­rius re­gis­truo­ti iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo SIM kor­te­les. To­liau įsta­ty­mo pa­tai­sas svars­tys Sei­mas. Da­lis Lie­tu­vo­je vei­kian­čių mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­rių sa­ko, kad iš­lai­das, ku­rias jie pa­tir­tų dėl nau­jo­sios tvar­kos, tu­ri kom­pen­suo­ti vals­ty­bė.