E. Misiūnas: Į iškvietimus pareigūnai vyksta neturėdami reikiamų žinių
Į iš­kvie­ti­mus vyks­tan­tys par­ei­gū­nai ne vi­sa­da tu­ri ži­nių, rei­ka­lin­gų tir­ti to­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mą, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

„Po re­for­mos taip ir at­si­ti­ko, kad į įvy­kius vyks­ta ir pa­tru­liai, ir par­ei­gū­nai, ku­rie tu­rė­jo kaž­ko­kią ki­tą pra­kti­ką. Es­mė yra kuo grei­čiau nu­vyk­ti, ap­sau­go­ti įvy­kio vie­tą ir at­lik­ti pir­mi­nius veiks­mus. Tai ti­krai ma­to­si si­tua­ci­ja, kad at­vy­ku­siems par­ei­gū­nams, bu­vu­siems pa­tru­liams, ne­pa­kan­ka kom­pe­ten­ci­jos ir ži­nių“, – LNK ži­nioms sa­kė mi­nis­tras.

Pa­sak jo, bus ieš­ko­ma, kaip už­pil­dy­ti „kom­pe­ten­ci­jos va­kuu­mą“ par­ei­gū­nams siū­lant spe­cia­lius mo­ky­mus.

„Šis at­ve­jis (Kė­dai­niuo­se – red.), apie ku­rį mes šne­ka­me, la­bai jau stip­riai par­odė kom­pe­ten­ci­jos sto­ką, bet ga­li bū­ti ir au­toį­vy­kis, į ku­rį at­va­žia­vo pa­tru­lis, ne­tu­rė­da­mas pa­tir­ties įfor­min­ti tin­ka­mai, ar, pa­vyz­džiui, va­gys­tė iš bu­to, kai ne­su­ren­ka tin­ka­mų įro­dy­mų ir po to su­nku įro­dy­ti“, – kal­bė­jo E.Mi­siū­nas.

Per­nai par­ei­gas pra­dė­jęs ei­ti mi­nis­tras me­tų pa­bai­go­je pa­skel­bė, kad pra­dė­ta po­li­ci­jos re­for­ma yra stab­do­ma iki tol, kol bus ob­jek­ty­viai įver­tin­ta jos nau­da.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vy­bė ėmė­si re­for­muo­ti po­li­ci­ją ar­gu­men­tuo­da­ma, jog tai pa­di­dins vi­suo­me­nės sau­gu­mą, pa­tru­liuo­jan­čių po­li­ci­nin­kų skai­čių ir ge­rins par­ei­gū­nų dar­bo są­ly­gas. Pra­dė­ta jung­ti vie­šą­ją ir kri­mi­na­li­nę po­li­ci­ją ko­mi­sa­ria­tuo­se, at­si­sa­ko­ma bu­dė­to­jų, taip ma­ži­nant ka­bi­ne­tuo­se dir­ban­čių par­ei­gū­nų skai­čių.

Apie tei­sė­sau­gos ir ki­tų at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų ge­bė­ji­mą rea­guo­ti į smur­tą šei­mo­je dis­ku­tuo­ti pra­dė­ta po to, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę Kė­dai­niuo­se pa­tė­vio bu­vo žiau­riai su­muš­tas ket­ve­rių me­tų ber­niu­kas, ku­ris vė­liau mi­rė nuo su­ža­lo­ji­mų.

At­lie­kat iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl vai­ko nu­žu­dy­mo pa­aiš­kė­jo, kad ty­ri­mas dėl smur­to prieš šį ber­niu­ką bu­vo pra­dė­tas per­nai me­tais, tuo­met jo pa­tė­vis apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, ta­čiau iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­spręs­ta nu­trauk­ti, ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai duo­me­nų, kad prieš ber­niu­ką iš tie­sų bu­vo smur­tau­ja­ma.

Kau­no pro­ku­ra­tū­ra pir­ma­die­nį nu­spren­dė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl tar­ny­bos par­ei­gų ne­at­li­ki­mo, ku­ria­me bus sie­kia­ma nu­sta­ty­ti, ar tin­ka­mai rea­guo­ta į pir­mą­jį pra­ne­ši­mą.