E. Masiulis traukiasi iš pareigų
Įta­ri­mų dėl ky­šio pri­ėmi­mo su­lau­kęs opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis trau­kia­si iš par­ti­jos ly­de­rio pos­to ir at­si­sa­kys Sei­mo na­rio man­da­to.

„Ši die­na yra pa­ti juo­džiau­sia ma­no gy­ve­ni­me. Pui­kiai su­pran­tu, kad dėl su­sik­los­čiu­sių ap­lin­ky­bių ne­ga­liu to­liau va­do­vau­ti Li­be­ra­lų są­jū­džiui. Ne­no­riu mes­ti še­šė­lio ko­le­goms, su ku­riais dau­gy­bę me­tų dir­bo­me kar­tu. Taip pat at­si­sa­ky­siu Sei­mo na­rio man­da­to, nes ne­si­ruo­šiu dangs­ty­tis par­la­men­ta­ro im­uni­te­tu. Ma­nau, kad taip tu­rė­tų elg­tis bet ku­ris šiuo­lai­ki­nis po­li­ti­kas. Bend­ra­dar­biau­siu su tei­sė­sau­ga – esu su­in­te­re­suo­tas, kad pra­dė­tas ty­ri­mas baig­tų­si kaip ga­li­ma grei­čiau. Aš pa­si­ren­gęs įro­dy­ti, kad ne­su kal­tas“, – Li­be­ra­lų są­jū­džio pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas E.Ma­siu­lis.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė ti­rian­ti duo­me­nis, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vai E.Ma­siu­liui per­da­vė 100 tūkst. eu­rų ky­šį.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius tei­gė, kad penk­ta­die­nio ry­tą par­ti­jos val­dy­ba iš­si­rinks lai­ki­ną­jį li­be­ra­lų va­do­vą.

Pa­sak jo, nuo­la­ti­nį par­ti­jos pir­mi­nin­ką rinks Li­be­ra­lų są­jū­džio su­va­žia­vi­mas, ta­čiau kol kas ne­aiš­ku, ka­da jis bus šau­kia­mas.

G.Ste­po­na­vi­čius pa­svei­ki­no E.Ma­siu­lio žings­nį trauk­tis.

„Aš ti­krai ga­liu pa­svei­kin­ti to­kį žings­nį, įver­ti­nant tas ap­lin­ky­bes, ku­rios šian­dien nu­kri­to kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

„Aš ma­nau, kad toks po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės pri­siė­mi­mas yra svei­kin­ti­nas ir yra ci­vi­li­zuo­tos vals­ty­bės po­li­ti­ko ver­tas el­ge­sys“, – pri­dū­rė jis.

Pro­ku­ro­rai yra nu­spren­dę E.Ma­siu­lį apk­laus­ti spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju. Apk­laus­ti jo kaip įta­ria­mo­jo kol kas ne­lei­džia tu­ri­ma tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė.

At­lie­kant ty­ri­mą ket­vir­ta­die­nį at­lik­tos kra­tos „MG Bal­tic“ pre­zi­den­to Da­riaus Moc­kaus ir vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio dar­bo vie­to­se, par­la­men­ta­ro E.Ma­siu­lio na­muo­se, au­to­mo­bi­ly­je, dar­bo vie­to­je ir jo va­do­vau­ja­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio būs­ti­nė­je.

R.Kur­lians­kiui bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu.