E. Masiulis tikisi, kad sėkmingi savivaldos rinkimai padės dešiniesiems grįžti į valdžią
Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis ti­ki­si, kad sėk­min­gi sa­vi­val­dos rin­ki­mai su­stip­rins ga­li­my­bes de­ši­nie­siems grįž­ti į ša­lies val­džią po ki­tais me­tais vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų.

„Jei­gu ver­tin­čiau, kaip tie sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų re­zul­ta­tai ga­li at­si­liep­ti mū­sų to­li­mes­niam po­li­ti­niam gy­ve­ni­mui ir 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams, tai aš ma­tau iš ti­krų­jų la­bai ne­blo­gą ten­den­ci­ją, kad at­si­ra­do šan­sas cen­tro de­ši­nio­sioms po­li­ti­nėms jė­goms tu­rė­ti di­des­nį rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą ir iš opo­zi­ci­jos tap­ti val­dan­čią­ja dau­gu­ma“, - žur­na­lis­tams sa­kė E.Ma­siu­lis.

Pa­sak jo, sie­kiant šio tiks­lo, svar­bu bend­ra­dar­biau­ti su vi­suo­me­ni­niais ko­mi­te­tais, ku­rie ša­ly­je ga­vo per 10 proc. bal­sų.

„Pa­gal pre­li­mi­na­rius duo­me­nis, per vi­są Lie­tu­vą iš­ko­vo­tas 221 sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tas. Ly­gi­nant su 2011 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mais, mes ta­da iš­ko­vo­jo­me (apie) 100. Tai re­zul­ta­tas ne­tgi dau­giau ne­gu pa­dvi­gu­bin­tas. Taip pat čia dar me­rų man­da­tų mes ne­skai­čiuo­ja­me“, - sa­kė E.Ma­siu­lis, pri­dū­ręs, kad 13 li­be­ra­lų kan­di­da­tų į me­rus kau­sis an­tra­me tu­re, o Rie­ta­ve jau per pir­mą tu­rą nu­ga­lė­jo lig­šio­li­nis šios par­ti­jos me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

Per pra­ėju­sius rin­ki­mus li­be­ra­lai su 98 man­da­tais sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se užė­mė sep­tin­tą vie­tą, o po sek­ma­die­nio rin­ki­mų jie šok­te­lė­jo į tre­čią po­zi­ci­ją tarp par­ti­jų su 216 man­da­tų. Dar 5 man­da­tus ga­vo li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių Vil­niaus ra­jo­ne su­da­ry­ta koa­li­ci­ja.

Anot E.Ma­siu­lio, li­be­ra­lų sėk­mę ga­lė­jo lem­ti tiek ak­ty­vus dar­bas prieš rin­ki­mus, tiek nau­jos kar­tos su­bren­di­mas.

„Ma­tyt, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­vo­je jau su­bren­do nau­ja po­li­ti­nė kar­ta, nau­ja po­li­ti­nė bend­ruo­me­nė, ku­riai yra pri­im­ti­nos li­be­ra­lios idė­jos“ - dės­tė E.Ma­siu­lis.

Li­be­ra­lų kan­di­da­to į Vil­niaus me­rus Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus ma­ny­mu, Li­be­ra­lų są­jū­dis sos­ti­nė­je pe­rė­mė da­lį bu­vu­sių da­bar­ti­nio me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko rin­kė­jų, ga­lė­jo gau­ti ir bu­vu­sių Dar­bo par­ti­jos rė­mė­jų bal­sų. Ko­vo­je dėl me­ro pos­to jis ma­no su­lau­kęs ir da­lies kon­ser­va­to­rių bei so­cial­de­mo­kra­tų rin­kė­jų par­amos.

„Ma­to­me re­zul­ta­tus šiek tiek skir­tin­gus už par­ti­ją bal­suo­jant ir me­ro rin­ki­muo­se, tai vi­siš­kai su­vo­kiu, kad da­lis kon­ser­va­to­rių rin­kė­jų, da­lis ne­tgi soc­de­mų rin­kė­jų gal­būt bal­sa­vo stra­te­giš­kai no­rė­da­mi po­ky­čių ir ma­ty­da­mi, kad esu pa­grin­di­nė al­ter­na­ty­va da­bar­ti­niam me­tui“, - svars­tė R.Ši­ma­šius.

An­tra­me rin­ki­mų tu­re R.Ši­ma­šius su­si­rungs su A.Zuo­ku.