E. Masiulis apklaustas Generalinėje prokuratūroje
Ky­šio ėmi­mu įta­ria­mas bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Sei­mo na­rys Eli­gi­jus Ma­siu­lis pir­ma­die­nį su ad­vo­ka­tu lan­kė­si Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je.

Nei jis, nei jo ad­vo­ka­tas Min­dau­gas Bliu­vas de­ta­les­nių ko­men­ta­rų dėl ap­si­lan­ky­mo ne­pa­tei­kė.

„No­riu pa­tvir­tin­ti, kad esu pa­si­ruo­šęs ge­ra­no­riš­kai ir at­vi­rai bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga. Ši sa­vai­tė yra skir­ta tam, kad ga­lė­čiau rea­li­zuo­ti sa­vo ke­ti­ni­mus, t.y. at­sis­ta­ty­din­ti iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių ir kaip ei­li­nis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis sto­ti prieš tei­sin­gu­mą ir įro­di­nė­ti sa­vo tie­sas“, – žur­na­lis­tams po vi­zi­to sa­kė E.Ma­siu­lis.

Jis sa­kė tu­rin­tis „pro­ku­ro­ro įpa­rei­go­ji­mą ne­atsk­leis­ti jo­kių duo­me­nų, su­si­ju­sių su vyk­do­mu iki­teis­mi­niu ty­ri­mu“.

Pa­pra­šy­tas pa­tvir­tin­ti ar­ba pa­neig­ti pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vų tei­gi­nius, jog pas jį ras­ti 106 tūkst. eu­rų, ku­riuos, kaip įta­ria­ma, ga­lė­jo per­duo­ti „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis, jis pa­kar­to­jo ne­ga­lin­tis pa­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos.

„Neat­sa­kau už pro­ku­ro­rą – ką pro­ku­ro­ras no­ri, tą jis kal­ba, aš pa­sa­kiau tiek, kiek ga­lė­jau pa­sa­ky­ti. Ti­krai, at­eis lai­kas, kai ga­lė­siu pa­teik­ti to­kią in­for­ma­ci­ją, ko­kią ga­lė­siu pa­teik­ti“, – sa­kė jis.

Pro­ku­ra­tū­ra ne­ko­men­tuo­ja E.Ma­siu­lio ap­si­lan­ky­mo ir to, ar jis bu­vo apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas.

„Ne­ga­liu to­kios in­for­ma­ci­jos pa­teik­ti“, – BNS sa­kė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­jan­tis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Jus­tas Lau­cius.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ti­ria įta­ri­mus, kad vers­lo kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas R.Kur­lians­kis E.Ma­siu­liui per­da­vė 106 tūkst. eu­rų ky­šį. R.Kur­lians­kis yra su­im­tas, E.Ma­siu­liui šia­me ty­ri­me su­teik­tas spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas.

E.Ma­siu­lis penk­ta­die­nį Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai įtei­kė pra­šy­mą nu­trauk­ti jo kaip Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mus, ža­dė­da­mas ne­si­dangs­ty­ti par­la­men­ta­ro im­uni­te­tu. Jis ža­da „bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga ir įro­dy­ti, kad nė­ra kal­tas“.