E.Lucasas ragina Lietuvos išeivius padėti šaliai informaciniame kare
Bri­tų žur­na­lis­tas ir ra­šy­to­jas Ed­war­das Lu­ca­sas ra­gi­na Va­ka­rus „pa­bus­ti“ rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus, o Lie­tu­vos iš­ei­vius - pa­dė­ti sa­vo vals­ty­bei, ko­vo­jant in­for­ma­ci­nį ka­rą.

ai sa­vai­traš­čio „The Eco­no­mist“ re­dak­to­rius sa­kė vaiz­do svei­ki­ni­me, ku­ris an­tra­die­nį pa­skelb­tas „Glo­ba­lios Lie­tu­vos“ ap­do­va­no­ji­muo­se. Pre­zi­den­tū­ro­je su­reng­to­je ce­re­mo­ni­jo­je bri­tui skir­tas ap­do­va­no­ji­mas „Už drau­gys­tę“.

„Džiau­giuo­si ga­lė­da­mas pa­sa­ky­ti, kad aš esu Lie­tu­vos drau­gas. Lin­kiu tik, kad Va­ka­rai pa­bus­tų - lie­tu­viai ir ki­ti pers­pė­jo apie Ru­si­jos dau­ge­lį me­tų (vyk­dy­tas) rep­re­si­jas na­muo­se ir ag­re­si­jos už­sie­ny­je pa­vo­jų ne tik Lie­tu­vai, bet ir vi­sam pa­sau­liui“, - vaiz­do įra­še lie­tu­viš­kai sa­kė E.Lu­ca­sas.

„Aš pa­da­riau, aš da­rau ir da­ry­siu vis­ką, ką ga­li­ma, bet mums rei­kia pa­gal­bos šia­me in­for­ma­ci­nia­me ka­re. Pra­šau vi­sos Lie­tu­vos dias­po­ros pa­dė­ti Lie­tu­vai šian­dien“, - sa­kė jis.

Stip­rin­ti Lie­tu­vą ir sau­go­ti ją lau­rea­tus ra­gi­no ir juos svei­ki­nu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Jūs tam­pa­te ne tik pa­vyz­džiu, tam­pa­te at­spa­ra, par­ama ir di­džiu­liu op­ti­miz­mo už­tai­su“, - sa­kė pre­zi­den­tė.

Vie­šo­sios įstai­gos „Glo­bal Lit­hua­nian Lea­ders“ or­ga­ni­zuo­tuo­se ap­do­va­no­ji­muo­se pa­gerb­ti pro­fe­si­niais pa­sie­ki­mais tarp­tau­ti­nes ga­li­my­bes Lie­tu­vai ku­rian­tys lie­tu­viai.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos įsteig­to­je no­mi­na­ci­jo­je „Už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus“ ap­do­va­no­ta par­amą vai­kams tei­kian­ti ir fi­lan­tro­pi­jos tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­ti Ame­ri­kos lie­tu­vių or­ga­ni­za­ci­ja „Lie­tu­vos vai­kų vil­tis“, jos il­ga­me­tė pir­mi­nin­kė Gra­ži­na Liau­taud ir Los An­dže­lo sky­riaus va­do­vė Dan­guo­lė Na­vic­kie­nė.

Nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt skai­ty­to­jai dau­giau­sia bal­sų no­mi­na­ci­jo­je „Už Lie­tu­vos var­do gar­si­ni­mą“ ati­da­vė bro­liams Sau­liui ir Ai­dui Dai­li­dėms, su­ge­bė­ju­siems „App­le“ pa­sau­ly­je įkur­din­ti pir­mą­ją lie­tu­viš­ką prog­ra­mė­lę „Pi­xel­ma­tor“. Jie taip pat pa­skelb­ti nu­ga­lė­to­jais lie­tu­viš­kų idė­jų eks­por­to ka­te­go­ri­jo­je.

Už tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos at­ve­di­mą į Lie­tu­vą vi­sos Vi­du­rio Eu­ro­pos la­bui no­mi­na­ci­jo­je „Už in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą“ ap­do­va­no­tas Ma­rius Dun­du­lis, „Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal“ įkū­rė­jas Lie­tu­vo­je.

Ne­uro­moks­lų sri­ty­je be­sis­pe­cia­li­zuo­jan­tis, Hius­to­no uni­ver­si­te­te bio­che­mi­jos ir bio­lo­gi­jos de­par­ta­men­te sa­vo ka­ted­rą tu­rin­tis dr. Jo­kū­bas Ži­bur­kus (JAV) ap­do­va­no­tas no­mi­na­ci­jo­je „Pro­tų tel­ki­mas“, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Kvan­ti­nės elek­tro­ni­kos ka­ted­ros vy­res­ny­sis moks­li­nis dar­buo­to­jas, vie­nas iš moks­li­nės-ga­my­bi­nės fir­mos „Švie­sos kon­ver­si­ja“ įkū­rė­jų ir moks­li­nių va­do­vų Ro­mual­das Da­nie­lius ap­do­va­no­tas no­mi­na­ci­jo­je „Už ino­va­ci­jų die­gi­mą“.

Už tarp­tau­ti­nės pro­fe­si­nės men­to­rys­tės prog­ra­mos „LT Big Brot­her“ su­ma­ny­mą, ska­ti­ni­mą ir įgy­ven­di­ni­mą no­mi­na­ci­jo­je „Jau­ni­mo ly­de­rys­tės ug­dy­mas“ ap­do­va­no­tas Ry­tis Vit­kaus­kas (JAV).

No­mi­na­ci­jo­je „Pa­tir­ties sklai­da“ už vers­lo ko­mu­ni­ka­ci­jos samp­ra­tos plė­ti­mą Lie­tu­vo­je bei pro­fe­si­nių kon­tak­tų plė­trą ap­do­va­no­ta An­ge­la Si­nic­kas, bend­ro­vės „Si­nic­kas Com­mu­ni­ca­tions, Inc.“ pre­zi­den­tė (JAV).

Šio­je ka­te­go­ri­jo­je pa­dė­ko­ta ir JAV gy­ve­nan­čiai ener­ge­ti­kos bei po­li­ti­kos eks­per­tei Ag­niai Gri­gas - ji įver­tin­ta už nuo­la­ti­nį Va­ka­rų dė­me­sio kaus­ty­mą Ry­tų Eu­ro­pos po­li­ti­kos klau­si­mais ir už Lie­tu­vos bal­są pa­sau­ly­je.

Šie­met ap­do­va­no­ji­mams iš vi­so bu­vo no­mi­nuo­ta 30 as­me­nų, ku­rie pa­tir­ties sė­mė­si vi­sa­me pa­sau­ly­je, o šiuo me­tu gy­ve­na de­vy­nio­se ša­ly­se: Lie­tu­vo­je, JAV, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Ita­li­jo­je, Da­ni­jo­je, Ukrai­no­je, Ki­ni­jo­je, Hon­kon­ge, Iz­rae­ly­je.