E. Lucasas: po šauktinių grąžinimo jus užimti reikėtų nebe 6, o galbūt 76 valandų
Net jei vi­sus Lie­tu­vos pi­lie­čius val­džia ap­vilk­tų ka­ri­nė­mis uni­for­mo­mis, Ru­si­ja vis tiek bus di­de­lė ir ga­lin­ga vals­ty­bė. Ta­čiau spren­di­mas dėl šauk­ti­nių tar­ny­bos ka­riuo­me­nė­je – ženk­las, kad Lie­tu­va į kraš­to gy­ny­bą žiū­ri rim­tai, o šiuo pui­kiu pa­vyz­džiu ga­lė­tų pa­sek­ti ir Lat­vi­ja. Taip ma­no bri­tų žur­na­lis­tas, „The Eco­no­mist“ re­dak­to­rius Ed­var­das Lu­ca­sas.

„Gy­ny­ba yra ne tik tai, ką ga­li pa­da­ry­ti są­jun­gi­nin­kai, bet ir tai, ką dėl to da­ro pa­ti vals­ty­bė. Jei kaž­kas skai­čiuo­ja, kad oku­puo­ti Lie­tu­vą reik­tų 6 va­lan­dų, po šio spren­di­mo gal­būt reik­tų 76 va­lan­dų. Ir tai su­teik­tų dau­giau lai­ko są­jun­gi­nin­kams rea­guo­ti“, – įsi­ti­ki­nęs E. Lu­ca­sas.

– Lie­tu­va pla­nuo­ja at­kur­ti šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę. Ko­kią reikš­mę ga­li tu­rė­ti šis spren­di­mas?

– Tai yra ženk­las, jog jūs į si­tua­ci­ją žiū­ri­te rim­tai. Tai pa­na­šu į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sank­ci­jas Ru­si­jai. De­ja, rea­lios įta­kos jos ne­da­ro. Net jei vi­sus Lie­tu­vos pi­lie­čius ap­vilk­tu­mė­te ka­ri­nė­mis uni­for­mo­mis, Ru­si­ja vis tiek bus di­de­lė ir ga­lin­ga vals­ty­bė. Tai yra ženk­las, kad Lie­tu­va į kraš­to gy­ny­bą žiū­ri rim­tai. Gy­ny­ba yra ne tik tai, ką ga­li pa­da­ry­ti są­jun­gi­nin­kai, bet ir tai, ką dėl to da­ro pa­ti vals­ty­bė. Jei kaž­kas skai­čiuo­ja, kad oku­puo­ti Lie­tu­vą reik­tų 6 va­lan­dų, po šio spren­di­mo gal­būt reik­tų 76 va­lan­dų. Ir tai su­teik­tų dau­giau lai­ko są­jun­gi­nin­kams rea­guo­ti. Iki šiol Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos gy­ny­ba bu­vo itin silp­na, par­em­ta tik NA­TO pa­jė­go­mis. Grą­žin­ti šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę yra tei­sin­gas Lie­tu­vos žings­nis. Ti­kiuo­si, kad ir Lat­vi­ja pa­seks šiuo pa­vyz­džiu.

– NA­TO 5-asis straips­nis kal­ba apie vi­sų są­jun­gi­nin­kų gy­ny­bą. Ta­čiau eks­per­tai sa­ko, kad jis veik­tų tik kon­ven­ci­nio ka­ro at­ve­ju, o ne hib­ri­di­nio, ko­kio ti­ki­my­bė šiuo me­tu yra di­džiau­sia. Kaip ma­no­te, ar šis straips­nis veik­tų?

– NA­TO 5-asis straips­nis kal­ba apie at­aką, ag­re­si­ją. Jis ne­apib­rė­žia, ko­kia ta at­aka – kon­ven­ci­nė, bran­duo­li­nė. Mums rei­kia leis­ti Ru­si­jai to­liau spė­lio­ti, kad jie su­pras­tų, jog, jei kaž­ko im­sis, jiems ir­gi iš­kils grės­mė. Apie tai ir kal­ba NA­TO 5-asis straips­nis. Jis la­bai pla­tus.

– Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės val­džios at­sto­vai yra sa­kę, kad yra di­de­lė grės­mė, jog tas pats sce­na­ri­jus, ku­ris nu­ti­ko Ukrai­no­je, ga­li nu­tik­ti ir Bal­ti­jos vals­ty­bė­se.

– Ne­su Da­vi­do Ca­me­ro­no ger­bė­jas. Ma­nau, kad jis ne­mo­ka pa­si­rink­ti tin­ka­miau­sių žo­džių. Ži­no­ma, kad to­kio pa­ties sce­na­ri­jaus ne­bū­tų, nes Bal­ti­jos re­gio­ne nė­ra to­kios te­ri­to­ri­jos, kaip Kry­mas.

Ukrai­na bu­vo la­bai iš­skir­ti­nis at­ve­jis. Tai bu­vo la­bai pa­žei­džia­ma vals­ty­bė, nes ji stip­riai pa­si­da­li­nu­si, bu­vo di­de­lė ru­sų ma­žu­mos at­skir­tis. Bal­ti­jos vals­ty­bės yra vi­sai ki­to­kios.

Bal­ti­jos vals­ty­bė­se nė­ra Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus ati­tik­mens, ir jūs ne­tu­ri­te Kry­mo. Be to, esa­te NA­TO na­rės, NA­TO ži­no, ko­kia grės­mė jums ky­la, ir, jei reiks, jus ap­gins. Ukrai­na ne­tu­rė­jo jo­kios iš­orės pa­gal­bos.

Mums rei­kia jau­din­tis dėl hib­ri­di­nio ka­ro. Ru­si­jo­je yra la­bai ga­lin­ga ko­rup­ci­ja, jie tu­ri la­bai daug pi­ni­gų, jie yra ga­lin­gi in­for­ma­ci­nia­me ka­re. Ru­si­ja per­ka in­for­ma­ci­ją, per­ka ga­lią ir gau­na dvi­gu­bą nau­dą: ne tik per­ka, bet ir de­mo­ra­li­zuo­ja pro­ru­siš­kos Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jus, par­ei­gū­nus.

– Ukrai­nos at­ve­ju Ru­si­ja pa­si­nau­do­jo ru­sų ma­žu­ma, sa­ky­da­ma, kad no­ri gin­ti jų tei­ses. Lie­tu­vo­je kai ku­rie po­li­ti­kai kal­ba apie pa­žei­džia­mas Lie­tu­vos len­kų tei­ses. Ar ga­lė­tų prieš­iš­kos vals­ty­bės pa­si­nau­do­ti Lie­tu­vos len­kais, o ne ru­sais?

– Aš dėl to jau­di­nuo­si jau 25-erius me­tus. Vi­sos pu­sės ga­li bū­ti kri­ti­kuo­ja­mos. Aš kri­ti­kuo­ju Len­ki­jos val­džią dėl to, kad Val­de­ma­rui To­ma­ševs­kiui lei­džia­ma bū­ti vien­val­džiui Lie­tu­vos len­kų ly­de­riu. Pats po­nas V. To­ma­ševs­kis tu­ri at­sa­ky­ti į rim­tus klau­si­mus. La­biau­siai – dėl to, kad se­gi Geor­gi­jaus juo­ste­lę. Lie­tu­vos len­kai tu­ri at­sa­ky­ti sau, kas tu­rė­tų bū­ti jų ly­de­ris, ku­ris ko­vo­tų už jų tei­ses.

Lie­tu­viai jau se­niai ga­lė­jo iš­spręs­ti dvi­kal­bių len­te­lių, pa­var­džių ori­gi­na­lo kal­ba ra­šy­mo prob­le­mą. Juk tai nė­ra es­mi­nis klau­si­mas. Jis yra per daug su­reikš­min­tas. Ir tai yra prob­le­ma. Bet si­tua­ci­ja da­bar yra to­kia, ko­kia yra. Ir, de­ja, Ru­si­jai ši si­tua­ci­ja pa­tin­ka.

– Pra­ėjo me­tai po Kry­mo anek­si­jos. Api­bend­ri­nant, kas pa­si­kei­tė šia­me re­gio­ne?

– Ma­nau, kad Kry­mas bu­vo la­bai stip­rus, su­klus­ti ver­čian­tis sig­na­las Va­ka­rams dėl Ru­si­jos vyk­do­mos po­li­ti­kos. Aš kri­ti­kuo­ju Va­ka­rus, nes jie per ma­žai rea­ga­vo į tai, ką pa­da­rė V. Pu­ti­nas. Bet fak­tas, kad žmo­nės da­bar kal­ba la­bai kri­tiš­kai apie V. Pu­ti­ną, vi­si pro­pu­ti­niš­ki as­me­nys da­bar kri­ti­kuo­ja­mi, de­mo­ra­li­zuo­ti, jiems da­bar itin su­nku tei­gia­mai kal­bė­ti apie Ru­si­ją. Juk Ru­si­ja ne tik įsi­ver­žė į Ry­tų Ukrai­ną, bet ci­niš­kai me­luo­ja to ne­da­riu­si. Vi­sa tai ver­čia Va­ka­rus at­si­bus­ti.

Bet ne­ma­nau, kad Va­ka­rai kol kas nė­ra vi­siš­kai at­si­bu­dę. Ukrai­nie­čiai su­pra­to, kad, jei jie no­ri iš­gy­vent kaip vals­ty­bė, jie tu­ri ją su­kur­ti. Anks­čiau to ne­sup­ra­to. 25-erius me­tus Ukrai­na gy­ve­no be jo­kių re­for­mų, jie pra­ra­do daug lai­ko, o da­bar mo­ka mil­ži­niš­ką kai­ną, ta­čiau jie tam­pa stip­res­ni.

De­ja, šiuo me­tu V. Pu­ti­nas lai­mi, ir mes tu­ri­me tai su­pras­ti. V. Pu­ti­nas iš­si­su­ko pa­žei­dęs tarp­tau­ti­nius su­si­ta­ri­mus dėl sie­nų, dėl sau­gu­mo, iš­gy­ve­no sank­ci­jas, dra­ma­tiš­ką naf­tos kai­nų kri­ti­mą. Ir jis vis dar yra to­je pa­čio­je vie­to­je, kur bu­vo anks­čiau. To­dėl mums rei­kia la­bai rim­tai su­siim­ti ir pa­gal­vo­ti, ką ga­li­me pa­da­ry­ti, kad jis to­liau ne­bei­tų.