E. Karalevičienė paskirta Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininke
Sei­mas pri­ėmė nu­ta­ri­mą „Dėl Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko sky­ri­mo“ pro­jek­tą, ku­riuo, va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos įsta­ty­mo 3 straips­niu ir at­siž­vel­giant į Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to tei­ki­mą, pa­sky­rė Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos (VKPK) pir­mi­nin­ku šios ko­mi­si­jos na­rę Eve­li­ną Ka­ra­le­vi­čie­nę.

Slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: iš­duo­ta biu­le­te­nių 113, ras­ta biu­le­te­nių 113, ga­lio­jan­čių 109, ne­ga­lio­jan­čių 4. Už nu­ta­ri­mą „Dėl Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko sky­ri­mo“ bal­sa­vo 77, prieš – 28, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai.

Il­ga­me­tę VKPK pir­mi­nin­kę Gra­ži­ną Drė­mai­tę pa­keis ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos spe­cia­lis­tė Eve­li­na Ka­ra­le­vi­čie­nė, ku­ri ma­no, kad sos­ti­nės Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras iš­sau­go­ti bū­ti­na.

Sei­mui prieš sa­vai­tę pri­sis­ta­ty­da­ma E. Ka­ra­le­vi­čie­nė su­lau­kė par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kės kon­ser­va­to­rės Ire­nos De­gu­tie­nės klau­si­mo apie prieš­ta­rin­gai vi­suo­me­nės ver­ti­na­mas Vil­niaus Ža­lio­jo til­to skulp­tū­rų at­ei­tį. Į klau­si­mą kan­di­da­tė sa­kė ga­lin­ti at­sa­ky­ti vie­na­reikš­miš­kai. „Taip, jas rei­kia sau­go­ti. La­bai gai­la, kad jūs pra­ėju­sį pa­va­sa­rį ne­da­ly­va­vo­te mū­sų ko­mi­si­jos or­ga­ni­zuo­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je dis­ku­si­jo­je, ku­rio­je pa­tys iš­ki­liau­si Lie­tu­vos moks­li­nin­kai kal­bė­jo apie Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras, jų iš­sau­go­ji­mą. Ne­no­rė­čiau dau­giau plės­tis tuo klau­si­mu“, – tei­gė E. Ka­ra­le­vi­čie­nė.

I. De­gu­tie­nė ke­lis kar­tus perk­lau­sė, ar tei­sin­gai su­pra­tu­si at­sa­ky­mą. „Taip, tei­sin­gai, rei­kia iš­sau­go­ti“, – pa­kar­to­jo E. Ka­ra­le­vi­čie­nė. „Vis­ką su­pra­to­me. Ačiū“, – pa­dė­ko­jo I. De­gu­tie­nė.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja va­kar po vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo su kan­di­da­te, tei­gė ne­nep­ri­tar­sian­tys, kad il­ga­me­tės Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės G. Drė­mai­tės vie­tą užim­tų ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos spe­cia­lis­tė E. Ka­ra­le­vi­čie­nė.

Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – E. Ka­ra­le­vi­čie­nės po­zi­ci­ja dėl sos­ti­nės Ža­lio­jo til­to skulp­tū­rų at­ei­ties. „La­bai jau karš­tai ji gi­na tuos va­di­na­muo­sius bal­vo­nus. Mū­sų po­žiū­riai į kul­tū­ros pa­vel­do su­pra­ti­mą ge­ro­kai iš­sis­ky­rė. Man at­ro­do, kad jei kan­di­da­tei bū­tų bu­vu­si su­teik­ta tei­sė, ji čia ir vi­sas Le­ni­no skulp­tū­ras bū­tų iš­sau­go­ju­si. Ne­koks įspū­dis. Ma­nau, kad frak­ci­ja ti­krai nuo­šir­džiai bal­suos prieš“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma.

Dau­giau nei 60 me­tų ant šio til­to sto­vė­ju­sios skulp­tū­ros bu­vo nu­kel­tos lie­pos mė­ne­sį. Vil­niaus val­džios tei­gi­mu, eks­per­tai nu­sta­tė, kad skulp­tū­ros yra ava­ri­nės būk­lės ir ke­lia pa­vo­jų sau­gu­mui. Ko­kia skulp­tū­rų at­ei­tis, kol kas ne­nusp­ręs­ta. Jos sau­go­mos sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Grin­da“ aikš­te­lė­je. Ke­tu­rios skulp­tū­rų gru­pės, vaiz­duo­jan­čios ka­rei­vius, dar­bi­nin­kus, vals­tie­čius ir stu­den­tus, ant Vil­niaus Ža­lio­jo til­to pa­sta­ty­tos 1952 me­tais. Jos yra įtrauk­tos į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­trą.

Trumpai

Eve­li­na Ka­ra­le­vi­čie­nė, gi­mė 1978 10 19. 2004 m. Vy­tau­to Di­džio­jo Uni­ver­si­te­te įgi­jo me­no­ty­ros ba­ka­lau­rą, o 2007 m. VDU – me­no­ty­ros (kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos prog­ra­mos) ma­gis­trą 2007 – 2011 m. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Sta­ty­bos ir ar­chi­tek­tū­ros ins­ti­tu­to – Vy­tau­to Di­džio­jo Uni­ver­si­te­to (jung­ti­nė dok­to­ran­tū­ra) dok­to­ran­tė. Nuo 2013 rug­sė­jo mė­ne­sio ėjo UAB „Pa­vel­do spren­di­mai“ pro­jek­tų va­do­vo par­ei­gas. Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos spe­cia­lis­tė – eks­per­tė. Nuo 2014 m. Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos na­rė;

Da­ly­vau­ja bai­gia­mų­jų dar­bų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jo­se ir re­cen­zuo­ja bai­gia­muo­sius dar­bus Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te. Ren­gia straips­nius apie ar­chi­tek­tū­rą ir ar­chi­tek­tus.

2008 m. Lie­tu­vos Moks­lų Aka­de­mi­jos ap­do­va­no­ji­mas už bai­gia­mą­jį ma­gis­tro dar­bą „Šiuo­lai­ki­nis res­tau­ra­vi­mas Kau­ne: tei­si­niai, pra­kti­niai bei so­cio­kul­tū­ri­niai as­pek­tai“.