E. Jakilaičiui nereikės atskleisti šaltinio
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas an­tra­die­nį at­me­tė bu­vu­sio fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tro Vy­tau­to Gal­vo­no skun­dą dėl že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­ties, ku­ria nu­spręs­ta ne­įpa­rei­go­ti žur­na­lis­to Ed­mun­do Ja­ki­lai­čio at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nį, iš ku­rio gal­būt ga­vo V.Gal­vo­no pa­sko­los su­tar­tį su lo­ši­mų bend­ro­vės sa­vi­nin­ku.

Apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė ir ne­skun­džia­ma.

Per­nai bir­že­lį Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl do­ku­men­to klas­to­ji­mo. Į pro­ku­ro­rus krei­pė­si pats V. Gal­vo­nas po to, kai LRT te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ žur­na­lis­tas E.Ja­ki­lai­tis pa­skel­bė pa­sko­los su­tar­tį, ku­rio­je nu­ro­do­ma, kad tuo­me­ti­nis vi­ce­mi­nis­tras, ku­ra­vęs lo­ši­mus, iš la­žy­bų bend­ro­vės „Top sport“ sa­vi­nin­ko Gin­ta­ro Sta­niu­lio pa­sis­ko­li­no 300 tūkst. li­tų (apie 86 tūkst. eu­rų) už 0,2 proc. pa­lū­ka­nas.

Tiek V.Gal­vo­nas, tiek G.Sta­niu­lis tei­gė jo­kios pa­sko­los su­tar­ties ne­su­da­rę.

V.Gal­vo­nas į teis­mus krei­pė­si, pra­šy­da­mas įpa­rei­go­ti at­skleis­ti žur­na­lis­tą in­for­ma­ci­jos šal­ti­nio pa­slap­tį, esą to ne­pa­da­rius bus pa­že­min­ta jo gar­bė ir oru­mas.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ma­no, kad bu­vęs vi­ce­mi­nis­tras, ma­ny­da­mas, kad bu­vo pa­skleis­ta ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ją, sa­vo gar­bę ga­li gin­ti ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka.

„Jei­gu ir pa­aiš­kė­tų, kad bu­vo pa­da­ry­ti nu­si­kals­ta­mi veiks­mai, kad kaž­kas tai pa­da­rė, tai by­los duo­me­nys ne­pat­vir­ti­na, kad tas šal­ti­nis, ku­rio žur­na­lis­tas ne­atsk­lei­džia, pats as­me­niš­kai ži­no­jo, kad pa­tei­kia­mas do­ku­men­tas yra su­klas­to­tas ir ty­čia nau­do­jo ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čius duo­me­nis, pa­teik­da­mas juos žur­na­lis­tui. Fak­tiš­kai ir at­sklei­dus šal­ti­nį ga­li bū­ti, kad ne­bū­tų at­skleis­tas nu­si­kal­ti­mo su­bjek­tas. (..) Bū­tų pa­žeis­ta pu­siaus­vy­ra, nes ži­niask­lai­dos lais­vės są­ly­ga ne­abe­jo­ti­nai bū­tų pa­žeis­ta, o su­bjek­tas ne­bū­tų at­skleis­tas“, - BNS sa­kė V.Gal­vo­no skun­dą nag­ri­nė­ju­si Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja Re­gi­na Po­cie­nė.

Kaip skelb­ta, eks­per­tai ne­nus­ta­tė, kad bu­vu­sio fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tro „tvar­kie­čio“ V.Gal­vo­no ga­li­mai su­da­ry­ta su­tar­tis su bend­ro­vės „Top Sport“ sa­vi­nin­ku bu­vo su­klas­to­ta. Pats V. Gal­vo­nas BNS yra tvir­ti­nęs, kad eks­per­tai aps­kri­tai at­si­sa­kė įver­tin­ti su­tar­ties au­ten­tiš­ku­mą, esą to ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti iš do­ku­men­to ko­pi­jos, o ne ori­gi­na­lo.

Rem­da­ma­si šio­mis iš­va­do­mis, žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rė per­nai lap­kri­čio 18 die­ną kaip ne­pag­rįs­tą at­me­tė V.Gal­vo­no skun­dą, ku­riuo pra­šy­ta įver­tin­ti žur­na­lis­to E.Ja­ki­lai­čio, LRT lai­do­je pa­vie­ši­nu­sio do­ku­men­tą, pro­fe­si­nę veik­lą. Anot jos, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo po­žiū­riu, žur­na­lis­to veiks­mai bu­vo „tei­sė­ti, są­ži­nin­gi ir pro­fe­sio­na­lūs“.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo yra su­stab­dy­tas.

Po ki­lu­sio skan­da­lo V. Gal­vo­nas ne­bu­vo grą­žin­tas į fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tro pos­tą Vy­riau­sy­bei ga­vus nau­jus įga­lio­ji­mus.