E. Gentvilo tikslas – liberalų išlikimas
Po bu­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ky­ši­nin­ka­vi­mo skan­da­lo par­ti­jos są­ra­šo Sei­mo rin­ki­muo­se ly­de­ris Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las sa­ko ke­lian­tis tiks­lą iš­lai­ky­ti li­be­ra­lus po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me.

„Ži­no­ma, su­nku, bet ir sa­vo­tiš­kai įdo­mu. Ma­no tiks­las yra, kad li­be­ra­lai iš­lik­tų, ir aš įsi­ti­ki­nęs, kad jie iš­liks“, – BNS sek­ma­die­nį sa­kė Sei­mo rin­ki­muo­se bal­sa­vęs E.Gent­vi­las.

Bu­vu­siam par­ti­jos ly­de­riui E.Ma­siu­liui su­lau­kus įta­ri­mų po­li­ti­ne ko­rup­ci­ja, Li­be­ra­lų są­jū­džio rei­tin­gai kri­to ke­lis kar­tus. Par­ti­jai iš­ki­lo grės­mė ne­įveik­ti bū­ti­no 5 proc. rin­ki­mų bar­je­ro.

„Ne­be­liū­džiu, už­si­ve­džiau per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, pra­dė­jau dirb­ti ir ne­be­gal­vo­ti apie pra­ei­tį“, – tei­gė E.Gent­vi­las.

Li­be­ra­lų są­jū­dis nau­ja­ja­me Sei­me ti­ki­si tu­rė­ti apie 20 vie­tų.

E.Gent­vi­las sa­kė, kad per iš­anks­ti­nius po­kal­bius apie ga­li­mas val­dan­čia­sis koa­li­ci­jas par­ti­jos at­sto­vai dar nie­kam ne­at­sa­kė ne­igia­mai.

„Mes ne­sa­me pa­sa­kę kam nors „ne“, bet ti­krai tu­ri­me sa­vo sim­pa­ti­jas ir pre­fe­ren­ci­jas. Esa­me ga­na gei­džia­mi par­tne­riai, nes tur­būt esa­me la­biau­siai prog­no­zuo­ja­ma jė­ga“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus 2012 me­tais Li­be­ra­lų są­jū­dis po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je su­rin­ko 8,6 proc. rin­kė­jų bal­sų, o po abie­jų tu­rų iš vi­so už­si­ti­kri­no de­šimt vie­tų par­la­men­te.

Par­ti­jos rei­tin­gai stip­riai kri­to šie­met ge­gu­žę, tei­sė­sau­gai pra­dė­jus ty­ri­mą dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos. Pro­ku­ro­rai įta­ria bu­vu­sį Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rį Eli­gi­jų Ma­siu­lį pa­ėmus ky­šį iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio. Bu­vęs po­li­ti­kas taip pat įta­ria­mas ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu. E.Ma­siu­lis kal­tę ne­igia.