E. Gentvilas: R. Karbauskis ir S. Skvernelis rizikuoja pralošti viską
„Vals­tie­čių“ ini­ci­juo­ja­ma miš­kų ir jų urė­di­jų val­dy­mo re­for­ma vis la­biau strin­ga.

Nors par­ti­jos ir frak­ci­jos Sei­me va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ban­do vi­siems įžieb­ti ti­kė­ji­mą, kad, pra­tę­sus Sei­mo se­si­ją, bus pri­im­tas gar­su­sis Miš­kų įsta­ty­mas, to­kius jo sie­kius kol kas pa­lai­ko ma­žiau nei 71 par­la­men­ta­ras. Bū­tent tiek bal­sų rei­kė­tų, kad į gy­ve­ni­mą bū­tų pa­leis­ta urė­di­jų re­for­ma.

„Pa­ža­dė­jau R. Kar­baus­kiui pa­sis­teng­ti, kad nė vie­nas li­be­ra­las ne­bal­suo­tų už jų stu­mia­mą urė­di­jų re­for­mą, nes bu­vo at­si­sa­ky­ta į Sei­mo dar­bot­var­kę įtrauk­ti ma­no už­re­gis­truo­tą ir tei­si­nin­kų įver­tin­tą al­ter­na­ty­vų Miš­kų įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris, be­je, „vals­tie­čiams“ dar ir nau­din­gas“, – tvir­ti­no Li­be­ra­lų są­jū­džio Sei­me frak­ci­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Jam taip pat ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl, tik pra­dė­jus dis­ku­tuo­ti apie Sei­mo se­si­jos pra­tę­si­mą, ku­rio la­biau­siai pri­rei­kė Miš­kų įsta­ty­mui pri­im­ti, pa­si­gir­do prem­je­ro S. Skver­ne­lio ir R. Kar­baus­kio gra­si­ni­mai su­kur­ti spe­cia­lią­ją ko­mi­si­ją, ku­ri tir­tų par­la­men­ta­rų ry­šius su miš­ki­nin­kais.

To­kie pla­nai glu­mi­no ir kon­ser­va­to­rių ly­de­rį bei par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me se­niū­ną Gab­rie­lių Lands­ber­gį, ir „vals­tie­čių“ par­tne­rius koa­li­ci­jo­je so­cial­de­mo­kra­tus.

Ga­lė­tų at­si­ras­ti ne vie­na, o net dvi komisijos

S. Skver­ne­lis pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šė ga­vęs in­for­ma­ci­jos apie dau­gy­bę nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų urė­di­jo­se. Tai esą leis­tų ini­ci­juo­ti spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos su­da­ry­mą, o ši iš­tir­tų ne tik pa­žei­di­mus, bet ir par­la­men­ta­rų ry­šius su miš­ki­nin­kais bei urė­dais.

„Aš pri­ta­riu to­kios ko­mi­si­jos su­da­ry­mui ir, jei ji Sei­me bus su­da­ry­ta, įre­gis­truo­siu pa­siū­ly­mą, kad bū­tų iš­siaiš­kin­ta, ar prem­je­ras S. Skver­ne­lis, R. Kar­baus­kis, Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to va­do­vas Kęs­tu­tis Ma­žei­ka ir ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas ne­su­si­ję su stam­biais me­die­nos per­dir­bi­mo vers­li­nin­kais Si­gi­tu Pa­ulaus­ku, Gin­tau­tu Pa­ngo­niu, And­riu­mi Zim­nic­ku bei ki­tais.

Kad mi­nis­tras K. Na­vic­kas su­si­jęs – jau aki­vaiz­du, nes pusb­ro­lis tu­ri di­de­lę me­die­nos per­dir­bi­mo įmo­nę. Pra­šy­siu ko­mi­si­jos taip pat iš­tir­ti fak­tą, ko­dėl, vos pa­skir­tas mi­nis­tru, K. Na­vic­kas nu­va­žia­vo į Klai­pė­dą su­si­tik­ti su S. Pa­ulaus­ku? Ar tai bu­vo ne­ati­dė­lio­ti­nas jo, kaip mi­nis­tro, dar­bas?“ – svars­tė Sei­mo na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas.

Jis ne­nei­gė, kad per ket­ve­rius me­tus, bū­da­mas pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to va­do­vu, ne kar­tą bu­vo su­si­ti­kęs su miš­ki­nin­kais ir urė­dais, ban­dy­da­mas spręs­ti jiems ak­tua­lias prob­le­mas. Pa­sak A. Sa­la­ma­ki­no, tai – tie­sio­gi­nio šio Sei­mo ko­mi­te­to va­do­vų dar­bo da­lis.

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris G. Lands­ber­gis sa­kė, kad ir jo va­do­vau­ja­ma frak­ci­ja pa­lai­ky­tų prem­je­ro ini­ci­juo­ja­mos ko­mi­si­jos su­da­ry­mą, tik jis ste­bė­jo­si, ko­dėl apie kaž­ko­kius pa­žei­di­mus urė­di­jo­se pra­bil­ta tik da­bar: „Ki­ta ver­tus, ko­dėl S. Skver­ne­lis in­for­ma­ci­jos apie pa­žei­di­mus ne­per­duo­da tei­sė­sau­gai? Bet ku­riuo at­ve­ju, mes – už tai, kad, jei­gu yra rei­ka­las, bū­ti­na iš­tir­ti tuos pa­žei­di­mus.“

A. Sa­la­ma­ki­nas įsi­ti­ki­nęs, kad in­for­ma­ci­ja apie pa­žei­di­mus urė­di­jo­se – maž­mo­žis, ly­gi­nant su tuo, kad urė­di­jų re­for­ma pir­miau­sia rei­ka­lin­ga stam­biems me­die­nos per­dir­bi­mo vers­li­nin­kams: „Juk jie net ne­sle­pia – kiek bus tų urė­di­jų, jiems vi­sai ne­rū­pi. Svar­biau­sia – pi­giau Lie­tu­vo­je nu­si­pirk­ti me­die­nos ir su­griau­ti Lie­tu­vos miš­kų sis­te­mą, ku­ri šiuo me­tu yra vie­na ge­riau­sių pa­sau­ly­je. O tie S. Skver­ne­lio mi­ni­mi pa­žei­di­mai – maž­daug to­kie: va­žia­vo miš­ku ma­ši­na ir iš­my­nė pa­klo­tę, ne taip bu­vo nu­kirs­tos me­džių ša­kos. To­kių da­ly­kų miš­ki­nin­kų dar­be pa­si­tai­ko kas­dien.“

E. Gent­vi­las kar­tu su frak­ci­ja ir­gi ne­prieš­ta­rau­tų ko­mi­si­jos su­da­ry­mui, tik ste­bė­jo­si „vals­tie­čių“ nuo­sta­ta, kad, jei kaž­kas su kaž­kuo ne­su­tin­ka, tai bū­ti­nai tu­ri sa­vų in­te­re­sų ar­ba kuo nors nu­si­žen­gęs.

„Aš tu­riu miš­ko ir per tar­pi­nin­kus esu jo par­da­vęs lentp­jū­vėms bei miš­ko per­dir­bi­mo įmo­nėms. Su urė­di­jo­mis jo­kių ry­šių ne­tu­riu, iš­sky­rus tą at­ve­jį, kai 2007 m. Kur­šė­nų urė­di­ja man par­en­gė pla­ną miš­kui ap­so­din­ti. Pa­so­di­nau 51 tūkst. me­džių. To­dėl tu­riu su­pra­ti­mą apie miš­kus. Bet tai – ne prie­žas­tis prieš­in­tis „vals­tie­čių“ bru­ka­mai miš­kų re­for­mai“, nors R. Kar­baus­kiui at­ro­do, kad tas, kas prieš­ina­si jų re­for­moms, tu­ri ma­te­ria­lių in­te­re­sų ar net su­si­jęs su nu­si­kal­tė­liais. Jei „vals­tie­čiai“ tirs so­cial­de­mo­kra­tus, pa­pra­šy­siu iš­tir­ti ir ma­ne“, – kal­bė­jo E. Gent­vi­las.

Ko­dėl vy­riau­sy­bė kra­to­si at­sa­ko­my­bės?

E. Gent­vi­las įsi­ti­ki­nęs, kad miš­kų re­for­mą ga­li­ma įvyk­dy­ti kur kas pa­pras­čiau, nei už­sib­rė­žę „vals­tie­čiai“ ir prem­je­ras S. Skver­ne­lis.

Li­be­ra­las at­krei­pė dė­me­sį, kad urė­di­jos yra vals­ty­bės įmo­nės, o Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad vi­sus spren­di­mus dėl šių įmo­nių pri­ima vy­riau­sy­bė.

„Vals­tie­čių“ ir vy­riau­sy­bės ban­dy­mai urė­di­jų re­for­mą „stum­ti“ per Sei­mą reiš­kia, kad vy­riau­sy­bė, kaip ir pri­imant Dar­bo ko­dek­są, ven­gia at­sa­ko­my­bės, to­dėl ban­do „pri­si­deng­ti“ Sei­mu. Ma­no įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­rią pra­ėju­sį penk­ta­die­nį bu­vo at­si­sa­ky­ta įtrauk­ti į dar­bot­var­kę, bet R. Kar­baus­kis pri­ža­dė­jo įtrauk­ti an­tra­die­nį, sa­ko: „ei­ki­te ir da­ry­ki­te“. Bet jie to ven­gia.

To­dėl ir S. Skver­ne­liui, ir R. Kar­baus­kiui pa­sa­kiau, kad, jei jie eis to­kiu ke­liu, tai ri­zi­kuo­ja pra­loš­ti vis­ką. Kaip at­ro­dys vy­riau­sy­bė, jei re­for­mai Sei­mas ne­pri­tars? Kal­tins opo­zi­ci­ją dėl ne­sėk­mės? Te­gul ne­si­dangs­to opo­zi­ci­ja, bet, jei no­ri nu­si­žu­dy­ti, te­gul žu­do­si“, – ne­vy­nio­jo žo­džių į va­tą E. Gent­vi­las.

Jis tvir­ti­no esąs ti­kras, kad, jei­gu šiuo me­tu Sei­me svars­to­ma miš­kų re­for­ma bū­tų grą­žin­ta vy­riau­sy­bei, tai nei S. Skver­ne­lis, nei jo ka­bi­ne­to na­rys K. Na­vic­kas jai ne­pri­tar­tų, ra­cio­na­liai vis­ką ap­gal­vo­tų – o gal rei­kė­tų pri­tar­ti so­cial­de­mo­kra­tų ar spe­cia­lis­tų siū­ly­mams?

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis tvir­ti­no, kad „vals­tie­čių“ siū­ly­mams su­kur­ti vie­ną įmo­nę, val­dan­čią miš­kus, su­ma­žin­ti urė­di­jų skai­čių nuo 42 iki 25 ir ati­mti iš jų ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­są ne­bus pri­tar­ta. Frak­ci­jo­je pri­im­tas spren­di­mas bal­suo­ti už pa­siū­ly­mą, kad urė­di­jų ma­žė­tų, ta­čiau jos iš­lai­ky­tų ju­ri­di­nių as­me­nų sta­tu­są.

Jei rei­kės, Sei­mo se­si­ją pra­tęs dar kartą

Pa­klaus­tas, ar „vals­tie­čiai“ rim­tai nu­si­tei­kę Sei­me kur­ti S. Skver­ne­lio siū­lo­mą ko­mi­si­ją par­la­men­ta­rų ry­šiams su miš­ki­nin­kais iš­tir­ti, R. Kar­baus­kis tvir­ti­no, kad to­kio spren­di­mo dar nė­ra.

Jis aiš­ki­no, kad min­tis kur­ti to­kią ko­mi­si­ją prem­je­rui ga­lė­jo kil­ti dėl to, kad miš­ki­nin­kų bend­ruo­me­nė ne­ži­no, o ir į vie­šu­mą ne­pa­ten­ka in­for­ma­ci­ja apie pa­žei­di­mus miš­kuo­se.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris įsi­ti­ki­nęs, kad miš­ki­nin­kai pri­va­lė­tų ži­no­ti apie tuos pa­žei­di­mus. Jis tei­gė šiuo me­tu tu­rįs ži­nių, kad, at­li­kus ty­ri­mą dvy­li­ko­je urė­di­jų, nu­sta­ty­ta 1400 pa­žei­di­mų: „La­bai rim­tų pa­žei­di­mų. Kai ku­rie jų – jau sis­te­mi­niai. Ir tai ke­lia la­bai di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą. Esant to­kiam pa­sip­rie­ši­ni­mui re­for­mai, no­ras iš­tir­ti tuos pa­žei­di­mus tik di­dė­ja.“

– Kas su­in­te­re­suo­tas ir kas truk­do, kad in­for­ma­ci­ja apie pa­žei­di­mus miš­kuo­se bū­tų pa­vie­šin­ta? – LRT.lt pa­si­tei­ra­vo R. Kar­baus­kio.

– Ne­ži­nau, tik ži­nau, kad ži­nios apie tai pir­miau­sia pa­sie­kė prem­je­rą, o tik po to – mi­nis­trą K. Na­vic­ką. Ta­čiau mi­nis­trui pa­na­ši in­for­ma­ci­ja tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ta pir­miau­sia.

– Jei­gu jūs ir prem­je­ras dis­po­nuo­ja­te in­for­ma­ci­ja apie rim­tus pa­žei­di­mus miš­kų ūky­je, ko­dėl ta in­for­ma­ci­ja ne­per­duo­da­ma tei­sė­sau­gai?

– Ji ti­krai bus per­duo­ta. Ko­dėl ji anks­čiau ne­bu­vo ati­duo­ta, ne­ži­nau. Prem­je­ras tą in­for­ma­ci­ją ga­vo tik pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį. Kas ją pa­tei­kė, ir­gi ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti. Aš ją ma­čiau. Ma­tė ir koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai. Taip pat bu­vo su­pa­žin­din­ta mū­sų frak­ci­ja.

– Ko­dėl urė­di­jų re­for­ma taip už­si­tę­sė ir dėl jos te­ko Sei­mo se­si­ją pra­tęs­ti?

– Mes sie­kia­me, kad ta re­for­ma bū­tų įgy­ven­din­ta, o ban­dy­mai ją už­tęs­ti reiš­kia, kad gal­būt mū­sų no­rai iš­blės. Bet ga­liu pa­ti­kin­ti, kad ei­si­me iki ga­lo ir vis tiek pa­siek­si­me sa­vo tiks­lą. Jei­gu pri­reiks, dirb­si­me su miš­kų vi­suo­me­ne tol, kol ji su­pras, kad re­for­ma – bū­ti­na. Esant bū­ti­ny­bei, Sei­mo se­si­ja bus pra­tęs­ta dar kar­tą.