E. Gentvilas norėtų koalicijos su „valstiečiais“
Li­be­ra­lų są­jū­džio rin­ki­mi­nio są­ra­šo ly­de­ris Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las ne­ma­no, kad įma­no­ma pla­ti „vai­vo­rykš­tės“ koa­li­ci­ja tarp vals­tie­čių ža­lių­jų, kon­ser­va­to­rių, li­be­ral­są­jū­die­čių ir so­cial­de­mo­kra­tų. Anot jo, pa­gal da­bar­ti­nius rin­ki­mų į Sei­mą re­zul­ta­tus nau­ją­ją val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją ga­lė­tų for­muo­ti cen­tro-de­ši­nės po­li­ti­nės jė­gos. 

Sei­mo rin­ki­muo­se kol kas pir­mau­jan­čios Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (VŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis už­si­mi­nė apie ga­li­my­bę su­for­muo­ti pla­čią koa­li­ci­ją su di­džiau­sio­mis į par­la­men­tą pa­tek­sian­čio­mis par­ti­jo­mis. E. Gent­vi­las ma­no, kad toks siū­ly­mas ga­li bū­ti gud­rus vals­tie­čių ža­lių­jų ly­de­rio spren­di­mas, ži­nant, kad šio­je par­ti­jo­je esa­ma la­bai skir­tin­gų žmo­nių: vie­ni la­biau pri­jau­čia kon­ser­va­to­riams, ki­ti – so­cial­de­mo­kra­tams.

„Vals­tie­čiai ža­lie­ji ga­lė­tų iš­tirp­dy­ti sa­vo vi­di­nius ne­su­ta­ri­mus, ku­rių jie tu­ri be­ga­lę. Da­lis pri­si­dė­tų prie to, kaip bal­suo­ja kon­ser­va­to­riai, da­lis – prie so­cial­de­mo­kra­tų, pa­tys ne­sus­kil­da­mi“, – ma­no E. Gent­vi­las. Vis dėl­to, jo nuo­mo­ne, to­kia koa­li­ci­ja var­giai ti­kė­ti­na, nes aki­vaiz­du, kad tar­pu­sa­vy­je ne­ga­lė­tų su­si­tar­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos po­li­ti­kai.

Anot E. Gent­vi­lo, „vai­vo­rykš­tės“ koa­li­ci­ja at­si­ran­da ta­da, kai ne­ga­li at­si­ras­ti ki­to­kia po­li­ti­nė są­jun­ga. „Šiuo at­ve­ju ma­to­me ki­to­kias ga­li­my­bes. Vals­tie­čiai ža­lie­ji pri­si­de­da prie kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų. Net į da­bar­ti­nius skai­čius žiū­rint, bū­tų virš 50 proc. bal­sų, o man­da­tais – virš 60 proc. Čia nė­ra ta si­tua­ci­ja, kai ne­ga­li su­si­da­ry­ti ki­to­kia koa­li­ci­ja tik „vai­vo­rykš­tės“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

E. Gent­vi­lo nuo­mo­ne, šiuo me­tu na­tū­ra­liau­siai at­ro­dy­tų bū­tent šių tri­jų par­ti­jų, da­bar esan­čių opo­zi­ci­jo­je, dar­bas drau­ge. Jis svars­tė, kad koa­li­ci­ją no­rin­tiems for­muo­ti so­cial­de­mo­kra­tams bū­tų ga­li­ma kal­bė­tis su Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga. Dėl ki­tų dvie­jų da­bar val­džio­je esan­čių po­li­ti­nių jė­gų – Dar­bo par­ti­jos bei „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ – ga­li­my­bių pa­tek­ti į Sei­mą jis aps­kri­tai ne­bu­vo ti­kras. „Al­ter­na­ty­vos nė­ra, ne­bent vals­tie­čiai vie­ni pa­tys ga­lė­tų su­si­dė­ti su so­cial­de­mo­kra­tais, dar pri­si­dė­ti len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją, ta­da kon­ser­va­to­riai su li­be­ra­lais vėl šū­kau­tu­mė­me ant opo­zi­ci­nio suo­le­lio“, – kal­bė­jo E. Gent­vi­las.

Ko­men­tuo­da­mas Li­be­ra­lų są­jū­džio re­zul­ta­tus rin­ki­muo­se, są­ra­šo ly­de­ris tei­gė esąs lai­min­gas. „Mes ti­krai pa­si­dar­ba­vo­me ir įti­ki­no­me di­de­lę da­lį sa­vo bu­vu­sių rin­kė­jų grįž­ti, pa­si­ti­kė­ti mu­mis. Ko­kia nors as­me­ni­nė ne­sėk­mė – kal­bu apie sa­ve, pa­ti­kė­ki­te, ne­nu­vi­lia ma­nęs nei kiek, kal­bant apie tai, kiek mes tu­rė­si­me“, – aiš­ki­no E. Gent­vi­las, Gargž­dų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je li­kęs tre­čio­je vie­to­je, nu­si­leis­da­mas „tvar­kie­čiui“ Pe­trui Gra­žu­liui ir vals­tie­čių ža­lių­jų kan­di­da­tui Bro­niui Mar­kaus­kui.