E. Gentvilas nepritaria auditui Liberalų sąjūdyje
Li­be­ra­lų są­jū­džio vi­ce­pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las sa­ko ne­pri­ta­rian­tis au­di­tui par­ti­jo­je, ta­čiau jos lai­ki­na­sis ly­de­ris Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius to­liau kar­to­ja, kad au­di­tas vyks.

„O mes da­bar svars­to­me, kad gal jo ir ne­da­ry­si­me“, – BNS par­eiš­kė E.Gent­vi­las.

Idė­ja par­ti­jo­je vyk­dy­ti au­di­tą ki­lo, kai tei­sė­sau­ga pra­dė­jo tir­ti ga­li­mą bu­vu­sio par­ti­jos ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ky­ši­nin­ka­vi­mą.

Ta­čiau E.Gent­vi­las pa­brė­žė, kad Li­be­ra­lų są­jū­dis šie­met jau au­di­tuo­tas, kas­met tai da­ro­ma Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos už­sa­ky­mu.

Sei­mo na­rys pri­dū­rė, kad at­li­kus au­di­tą už par­ti­jos pi­ni­gus vi­suo­me­nei bū­tų su­nkiau įro­dy­ti, kad jis yra ne­prik­lau­so­mas.

„Mes ti­krai no­ri­me skaid­ru­mo, bet jis jau yra už­ti­krin­tas per ne­prik­lau­so­mus au­di­tus. Ko­kį re­zul­ta­tą mes gau­si­me dar kar­tą pri­siau­di­ta­vę? Su­ki­ši­me pi­ni­gus, pa­ti­krin­si­me pa­ti­krin­tus da­ly­kus ir vis tiek iš­kils abe­jo­nių, kad pa­tys su­mo­kė­jo­me pi­ni­gus ir ką no­rė­jo­me, tą ir pa­siau­di­ta­vo­me“, – kal­bė­jo E.Gent­vi­las.

Jis juo­ka­vo, kad ge­riau­sius „au­di­tus“ par­ti­jo­je šie­met at­li­ko Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ir ži­niask­lai­da.

Par­la­men­ta­ras tei­gė, kad par­ti­jos val­dy­bo­je yra trys žmo­nės, ku­rie mąs­to pa­na­šiai.

Ta­čiau Vil­niaus me­ras ir lai­ki­na­sis Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas R.Ši­ma­šius ti­ki­na, kad au­di­tas par­ti­jo­je vyks.

„Bus už­sa­ky­tas au­di­tas ir kaip tik for­muo­ja­mos są­ly­gos, kad au­di­to­riai tir­tų par­ti­jos skaid­ru­mą ir at­spa­ru­mo sis­te­mą ga­li­miems ri­zi­kos veiks­niams ir ne­są­ži­nin­gu­mo ri­zi­kos veiks­niams. Tai tas au­di­tas ne­abe­jo­ti­nai bus“, – BNS sa­kė R.Ši­ma­šius.

„Ti­krai no­riu pa­tiks­lin­ti, kad prieš pa­si­sa­kan­čių­jų aš ne­ma­tau“, – pri­dū­rė jis.

R.Ši­ma­šius taip pat pa­tiks­li­no, kad par­ti­jo­je pla­nuo­ja­ma at­lik­ti ne fi­nan­si­nį, o veik­los skaid­ru­mo au­di­tą.

Tei­sė­sau­ga ge­gu­žės pra­džio­je pra­ne­šė ti­rian­ti duo­me­nis, kad tuo­me­tis Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas E.Ma­siu­lis iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio pa­ėmė apie 100 tūkst. eu­rų ky­šį.

Vyk­dy­da­ma ty­ri­mą Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba taip pat pra­ne­šė įta­rian­ti, kad R.Kur­lians­kis per Sei­mo na­rį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie veik­tų kon­cer­no in­te­re­sų nau­dai.