E. Gentvilas nemato reikalo derėtis su konservatoriais
Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šo ly­de­ris Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las ne­ke­ti­na kur­ti de­ry­bi­nio blo­ko su kon­ser­va­to­riais.

Anot jo, nors par­ti­jos įvai­riais klau­si­mais su­ta­ria, ta­čiau esa­ma ir ne­ma­žai skir­tu­mų, to­dėl E.Gent­vi­lo tei­gi­mu, ne­rei­kė­tų for­ma­liai su­da­ry­ti blo­ką de­ran­tis su rin­ki­mus lai­mė­ju­siais Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vais.

„Ne, ne­svars­ty­tu­me (dėl de­ry­bi­nio blo­ko – BNS). Mes ir šio­je ka­den­ci­jo­je iš­li­ko­me at­ski­ra opo­zi­ci­ja, mes ne­da­ly­va­vo­me bend­ro­je opo­zi­ci­jo­je. Ko­dėl da­bar tai tu­rė­tu­me tai da­ry­ti? Ta­čiau mes ti­krai ge­ro­kai leng­viau su­si­tar­tu­me su kon­ser­va­to­riais dėl dau­ge­lio ver­ty­bi­nių po­zi­ci­jų, tai tuo po­žiū­riu mus ne­iš­ven­gia­mai kas nors lai­kys blo­ku. Ta­čiau ir Gab­rie­liui Lands­ber­giui, ir And­riui Ku­bi­liui esu pa­sa­kęs – jo­kio for­ma­li­zuo­to blo­ko mes ne­pla­nuo­ja­me su­da­ry­ti“, – BNS sek­ma­die­nio va­ka­rą sa­kė E.Gent­vi­las.

Jis aiš­ki­no, kad ne­re­tai li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių nuo­mo­nės taip pat iš­sis­ki­ria: „Mū­sų ir kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­jos daž­nu at­ve­ju taip pat ski­ria­si, o jei­gu rei­kęs, mes par­em­si­me vie­ni ki­tus“.

Perk­laus­tas, ar de­ry­bi­nis blo­kas ne­pa­leng­vin­tų po­kal­bių su vals­tie­čiais-ža­lai­siais, jis tei­gė, kad ne­su­da­rius de­ry­bi­nio blo­ko, „ne­rei­kė­tų peš­tis“.

„Mes pa­lai­ky­si­me tuos da­ly­kus, ku­rie yra vals­ty­bės da­ly­kai, ir ne­rei­kės peš­tis dėl tų da­ly­kų, kur ne­su­ta­ria­me“, – aiš­ki­no E.Gent­vi­las.

Par­ti­jos są­ra­šo ly­de­ris tei­gė, kad įžvel­gia ga­li­my­bes dirb­ti ir opo­zi­ci­jo­je ir bet ko­kia kai­na ne­si­verš į koa­li­ci­ją.