E. Gentvilas neabejoja, kad liberalai įveiks rinkimų barjerą
Li­be­ra­lų Sei­mo rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­ris Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las tvir­ti­na, kad ne­pai­sant smu­ku­sių rei­tin­gų par­ti­jai pa­vyks su­telk­ti sa­vo rin­kė­jus ir Li­be­ra­lų są­jū­dis rin­ki­muo­se per­žengs 5 proc. ri­bą, no­rint pa­tek­ti į Sei­mą.

„Ti­kruo­sius da­ly­kus ma­ty­si­me spa­lio 9-ą (Sei­mo rin­ki­mų die­na – BNS). Tie pa­ša­li­niai po­vei­kiai aiš­ku tu­rė­jo sa­vo re­zul­ta­tą, ta­čiau tai ne pir­mas kar­tas kai rei­tin­gai stai­ga pa­si­kei­čia. Ne dėl to, kad so­cio­lo­gai blo­gai ką nors da­ro, bet tau­ta per­si­gal­vo­ja. Aš la­bai ti­kiu, kad pa­sku­ti­nės trys sa­vai­tės mū­sų li­be­ra­lų veik­los, ak­ty­vios veik­los, duos sa­vo re­zul­ta­tus“, – BNS sa­kė E.Gent­vi­las.

Pa­sak jo, kol kas dar ne­pra­dė­ti ro­dy­ti rek­la­mi­niai vaiz­do kli­pai, tik nuo pir­ma­die­nio pa­si­ro­dys įvai­rūs Li­be­ra­lų są­jū­džio sten­dai ir pla­ka­tai, taip pat ti­ki­ma­si sėk­min­gai pa­si­ro­dy­ti de­ba­tuo­se.

„Rin­ki­mų kam­pa­ni­ja tik tik pra­si­de­da. Aš nė kiek ne­abe­jo­ju dėl tų 5 proc., mū­sų tiks­las yra mo­bi­li­zuo­ti li­be­ra­liai mąs­tan­čius rin­kė­jus, ku­rie bal­suo­ja už li­be­ra­lias ver­ty­bes (...) Tu­rė­jo­me sta­bi­lų elek­to­ra­tą, ku­ris, pri­pa­žįs­tu, tur­būt su­abe­jo­jo, to­dėl mū­sų rei­ka­las yra juos mo­bi­li­zuo­ti“, – tvir­ti­no E.Gent­vi­las.

Jis pri­pa­ži­no, kad Li­be­ra­lų są­jū­džio rei­tin­gų kri­ti­mui įta­kos tu­rė­jo vie­ši bu­vu­sio par­ti­jos ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio pa­aiš­ki­ni­mais apie po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lą.

„Vi­si tą pa­ste­bi ir vi­si po tų pa­si­sa­ky­mų gal­vo­jo, ko­kią įta­ką tai ga­li tu­rė­ti (...) Aš ma­nau, kad tai su­kė­lė šo­ko efek­tą, ta­čiau li­be­ra­lų rin­kė­jas yra ra­cio­na­lus pa­gal dau­ge­lį par­ame­trų – iš­si­la­vi­ni­mą ir, pa­vyz­džiui, ne­tgi elg­se­ną rin­ki­mų me­tu, dau­giau­siai sa­vo są­ra­šą rei­tin­guo­ja li­be­ra­lų rin­kė­jai. Da­bar mū­sų rin­kė­jai at­si­trau­kė, ta­čiau jų bal­sai nie­kur ne­nu­ke­lia­vo – jie stab­te­lė­jo ir mū­sų rei­ka­las yra vėl juos mo­bi­li­zuo­ti“, – tei­gė E.Gent­vi­las.

So­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa taip pat par­odė, kad Li­be­ra­lų są­jū­džio rei­tin­gas kri­to nuo 5,9 proc. lie­pą iki 2,7 proc. rug­sė­jį. „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa vyk­dy­ta rug­sė­jo 2–10 die­no­mis. E.Ma­siu­lis ver­si­ją, jog iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio ėmė ne ky­šį, o pa­sko­la būs­tui, pa­tei­kė rug­sė­jo 6-osios va­ka­rą.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad E. Ma­siu­lis iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio už „tam ti­krus šiam kon­cer­nui pa­lan­kius ir fi­nan­siš­kai nau­din­gus spren­di­mus“ sa­vo bei ki­tų nau­dai pri­ėmė 106 tūkst. eu­rų ky­šį.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.

VRK – be par­ti­jų atstovų

Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las siū­lo vėl keis­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) su­da­ry­mo tvar­ką.

Pa­gal li­be­ra­lo siū­ly­mą, į VRK sa­vo at­sto­vų ne­be­de­le­guo­tų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je į Sei­mą iš­rink­tos par­ti­jos, taip pat bū­tų brau­kia­ma iki šiol ne­rea­li­zuo­ta pre­zi­den­to tei­sė į ko­mi­si­ją siųs­ti du sa­vo at­sto­vus.

Re­gis­truo­ta pa­tai­sa nu­ma­to, kad ko­mi­si­ją su­da­ry­tų trys tei­sin­gu­mo mi­nis­tro, trys Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos bei trys Tei­sė­jų ta­ry­bos de­le­guo­ti kan­di­da­tai ir pir­mi­nin­kas, ski­ria­mas slap­tu bal­sa­vi­mu Sei­me.

Šiuo me­tu ko­mi­si­jo­je dir­ba tei­sin­gu­mo mi­nis­tro bei Tei­si­nin­kų drau­gi­jos, taip pat po­li­ti­nių par­ti­jų, rin­ki­muo­se per­ko­pu­sių 5 proc. bar­je­rą, de­le­guo­ti at­sto­vai.

Pa­sta­rą­jį kar­tą Sei­mas 2013 me­tais pa­kei­tė VRK su­da­ry­mo tvar­ką – iki dvie­jų su­ma­ži­no na­rių nuo tei­sin­gu­mo mi­nis­tro bei tei­si­nin­kų, ta­čiau du na­rius ga­lė­tų de­le­guo­ti pre­zi­den­tas. Pa­gal šį pri­nci­pą, ko­mi­si­ja dar ne­bu­vo su­da­ry­ta, ji tu­rė­tų bū­ti per­for­muo­ja­ma po Sei­mo rin­ki­mų.

E.Gent­vi­las sa­ko pa­tai­sas prieš pat rin­ki­mus re­gis­tra­vęs, nes keis­ti tvar­ką ka­den­ci­jos vi­du­ry­je, pa­sak jo, ne­bu­vo pra­smės.

„Bai­gia­si rin­ki­mų lai­ko­tar­pis ir na­tū­ra­lu, kad keis­tų­si VRK su­dė­tis. Mes su­ta­rė­me, kad kei­čian­tis su­dė­čiai keis­tų­si ir pri­nci­pai. Ka­den­ci­jos vi­du­ry­je keis­ti žai­di­mo tai­syk­les bū­tų kaip fut­bo­lo rung­ty­nė­se an­trą kė­li­nį žais­ti pa­gal ki­tas tai­syk­les. Ži­no­da­mi, kad VRK ka­den­ci­jos pa­bai­ga at­ei­na, nu­ta­rė­me bū­tent da­bar re­gis­truo­ti ši­tas pa­tai­sas“, – BNS sa­kė E.Gent­vi­las.

Jo tei­gi­mu, po­li­ti­nių par­ti­jų de­le­guo­ti at­sto­vai ke­lia abe­jo­nių dėl ga­li­mo spren­di­mų ša­liš­ku­mo.