E. Gentvilas: geriau paklauskite, kokios konservatorių problemos
Vie­nos iš tri­jų Sei­mo opo­zi­ci­nių frak­ci­jų, Li­be­ra­lų są­jū­džio se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las ste­bi­si, ko­dėl ne­no­ras su­si­tar­ti dėl vie­nin­gos par­la­men­ti­nės ma­žu­mos veik­los pri­ki­ša­mas bū­tent jo ša­li­nin­kams. „Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad iš es­mės, ge­ne­tiš­kai opo­zi­ci­ja nė­ra vie­nin­ga, nes mes su kon­ser­va­to­riais tu­ri­me skir­tu­mų, o jie ne­su­ta­ria ir sa­vo frak­ci­jos vi­du­je“, – tei­gė jis.

Šiuo me­tu Sei­mo ma­žu­mo­je, įskai­tant ir opo­zi­ci­ja ne­pa­sis­kel­bu­sią Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją, dir­ba 63 par­la­men­ta­rai. Ta­čiau opo­zi­ci­nės jė­gos – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD, kon­ser­va­to­riai), Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT) – iki šiol ne­su­ta­ria dėl bend­ros veik­los val­dan­čių­jų at­žvil­giu.

Prieš mė­ne­sį li­be­ra­lai ne­su­ti­ko par­em­ti TS-LKD ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio kan­di­da­tū­ros į opo­zi­ci­jos ly­de­rio pos­tą. Pa­sis­kelb­ti opo­zi­ci­jos ly­de­riu ga­li opo­zi­ci­nės frak­ci­jos ar­ba frak­ci­jų koa­li­ci­jos se­niū­nas, jei­gu jo ša­li­nin­kai su­da­ro dau­giau kaip 1/2 Sei­mo ma­žu­mai pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių, šiuo at­ve­ju – bent 32 par­la­men­ta­rai, o kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja šiuo me­tu vie­ni­ja 31 na­rį. Po šio po­ten­cia­lių par­tne­rių spren­di­mo G. Lands­ber­gis vie­šai par­eiš­kė, kad po­kal­biuo­se dėl šio su­si­ta­ri­mo „de­da taš­ką“ – esą ka­muo­lys lie­ka LS pu­sė­je, to­dėl bus lau­kia­ma jų spren­di­mo.

„A­pie opo­zi­ci­jos ly­de­rį nė­ra kal­bos nuo lap­kri­čio pa­bai­gos. TS-LKD pir­mi­nin­kas G. Lands­ber­gis te­le­vi­zi­jos ete­ry­je ties tuo pa­dė­jo taš­ką. Ką da­ry­si“, – dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ sa­kė LS frak­ci­jos se­niū­nas E. Gent­vi­las.

– Kon­ser­va­to­riai, li­be­ra­lai ir „tvar­kie­čiai“ – trys opo­zi­ci­nės jė­gos, kol kas ne­ran­dan­čios bend­ros kal­bos. Ko­dėl ne­si­se­ka su­si­tar­ti?

– Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją LS ir TS-LKD taip pat ne­bu­vo su­da­rę jo­kio su­si­ta­ri­mo dėl vie­nin­gos veik­los. Tuo me­tu li­be­ra­lai ir­gi ne­pa­si­ra­šė jo­kios koa­li­ci­nės su­tar­ties, ta­čiau kon­ser­va­to­riai tu­rė­jo pa­kan­ka­mai na­rių sa­vo frak­ci­jo­je, tai lei­do pa­sis­kelb­ti opo­zi­ci­jos ly­de­riais.

Ly­giai tas pats vyks­ta šią ka­den­ci­ją. Nė­ra jo­kios bend­ros su­tar­ties, ta­čiau da­bar TS-LKD trūks­ta na­rių vie­niems pa­sis­kir­ti opo­zi­ci­jos ly­de­rį.

– Ar su­si­vie­ni­jus ne­pa­vyk­tų nu­veik­ti dau­giau, vie­nin­gai gi­nant ke­lia­mus klau­si­mus?

– Žiū­rė­ki­te: gruo­džio 22 die­nos po­sė­džio me­tu bu­vo vie­nin­gai at­mes­tas val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos se­niū­no Ra­mū­no Kar­baus­kio siū­ly­mas (at­si­ver­sian­čią 32 mln. eu­rų dy­džio biu­dže­to sky­lę dėl pra­tęs­tos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos cen­tri­niam šil­dy­mui už­pil­dy­ti Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros fon­do lė­šo­mis – red.). Ne­mi­nė­čiau šio at­ve­jo, jei­gu bū­tų kal­ba­ma apie ke­lis mi­li­jo­nus, bet da­bar bal­suo­ta dėl 32 mln. eu­rų. Opo­zi­ci­ja tam pa­sip­rie­ši­no, ir be jo­kios bend­ro dar­bo su­tar­ties.

Man jau pra­de­da įky­rė­ti kal­bos, kad opo­zi­ci­ja – ne­vie­nin­ga, nes ne­pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mo. Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad iš es­mės, ge­ne­tiš­kai opo­zi­ci­ja nė­ra vie­nin­ga, nes mes su kon­ser­va­to­riais tu­ri­me skir­tu­mų, o jie ne­su­ta­ria ir sa­vo frak­ci­jos vi­du­je. Ki­tas da­ly­kas, kas ga­li bū­ti bend­ro tarp ma­nęs ir Pe­tro Gra­žu­lio (TT frak­ci­jos at­sto­vas – red.), nors abu­du esa­me opo­zi­ci­jo­je? Be abe­jo, mes skir­tin­gi, ir pa­si­ra­šy­ti ko­kį nors bend­rą su­si­ta­ri­mą ne­išei­tų, to­dėl jo ir nė­ra. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad kai ku­riais klau­si­mais mes ne­su­ge­ba­me pa­sip­rie­šin­ti val­dan­tie­siems. Ga­li­me ne tik pa­sip­rie­šin­ti, bet ir juos įveik­ti, kas ir įvy­ko.

– Kal­ba­ma apie tai, kad LS no­ri stip­rin­ti sa­vo po­zi­ci­jas, ne­su­si­ta­pa­tin­da­ma su ki­to­mis par­ti­jo­mis, to­dėl ne­su­tin­ka tar­tis?

– Mes tu­ri­me ga­li­my­bių stip­rė­ti. Silp­nė­ti ar tap­ti kie­no nors še­šė­liu ti­krai ne­no­ri­me. Man lie­ka ei­li­nį kar­tą pa­kar­to­ti klau­si­mą: ko­dėl vi­si žiū­ri į LS kaip į tuos, ku­rie kaž­ko ne­pa­da­ro opo­zi­ci­jo­je? Tarp ma­žu­mos frak­ci­jų aki­vaiz­džiai di­džiau­sia yra TS-LKD. Gal jie ga­lė­tų pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės da­lį, o ne tik baks­no­ti į mus sa­ky­da­mi, kad „li­be­ra­lai ne­su­kal­ba­mi“.

Ga­liu pa­sa­ky­ti: taip, mes tu­ri­me am­bi­ci­jų, tu­ri­me sa­vo ma­ty­mą, tu­ri­me su­pra­ti­mą, kad su to­kiais TS-LKD frak­ci­jos na­riais, kaip Ri­man­tas Jo­nas Da­gys mums idė­jiš­kai – vi­siš­kai ne pa­ke­liui. Vi­si klau­si­nė­ja, ko­dėl li­be­ra­lai to­kie ne­lanks­tūs? Siū­ly­čiau kel­ti klau­si­mą ki­taip: ko­kios vi­di­nės prob­le­mos yra TS-LKD frak­ci­jo­je, kad jų bal­sa­vi­mai ver­ty­bi­niais klau­si­mais – vi­sa­da skir­tin­gi? Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, R. J. Da­gys, daž­nu at­ve­ju – Ag­nė Bi­lo­tai­tė pa­si­sa­ko ki­taip. Jei­gu kon­ser­va­to­riai tu­ri vi­di­nių prob­le­mų, mes, li­be­ra­lai, ne­la­bai ga­li­me jas spręs­ti. Ir ne­la­bai no­ri­me.