Dvynukų ir trynukų tėvai gaus papildomas išmokas
Nuo ki­tų me­tų dvy­nu­kų ar dau­giau vai­kų su­si­lau­kę tė­vai gaus pa­pil­do­mas iš­mo­kas, iki vai­kams su­eis dve­ji me­tai. Tam an­tra­die­nį pri­ta­rė Sei­mas.

Už nau­ją tvar­ką bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo, su­si­lai­kė 21 par­la­men­ta­ras.

Iš­mo­kos vie­nu me­tu gi­mus ke­liems vai­kams bus mo­ka­mos tė­vams iki vai­kams su­kaks dve­ji me­tai: gi­mus dvy­nu­kams – 4 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų (BSI) dy­džio iš­mo­ka per mė­ne­sį, ar­ba 152 eu­rai (da­bar BSI – 38 eu­rai). Per me­tus ši su­ma siek­tų 1824 eu­rus, o per dve­jus – 3648 eu­rus.

Jei­gu vie­nu me­tu gim­tų dau­giau kaip du vai­kai, iš­mo­ka aug­tų 4 BSI už kiek­vie­ną vai­ką – pa­vyz­džiui, gi­mus try­nu­kams, ji siek­tų 8 BSI, ar­ba 304 eu­rus per mė­ne­sį (per dve­jus me­tus – 7296 eu­rus), o ket­ver­tu­ko – 12 BSI, ar­ba 456 eu­rus (10 944 eu­rus).

Da­bar tė­vai ga­li rink­tis – vie­ne­rius me­tus gau­ti 100 proc. bu­vu­sio at­ly­gi­ni­mo pa­šal­pą ar­ba gau­ti ma­žes­nę dve­jus me­tus su ga­li­my­be an­trai­siais me­tais grįž­ti į dar­bą, ne­pra­ran­dant pa­šal­pos. Pa­sta­ruo­ju at­ve­ju ji sie­kia 70 proc. bu­vu­sio už­dar­bio pir­mai­siais me­tais ir 40 proc. – an­trai­siais me­tais. Šią tvar­ką siū­lo­ma pa­lik­ti ga­lio­ti ir to­liau.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, 2010–2014 me­tais maž­daug 350 šei­mų kas­met su­si­lau­kė dvy­nu­kų, o per­nai jų bu­vo be­veik 420. Try­nu­kų 2010–2015 me­tais su­si­lau­kė 53 šei­mos.

Mo­ti­nys­tės iš­mo­kų į prieš­kri­zi­nį ly­gį negrąžino

Sei­mas ne­grą­ži­no iš­mo­kų už vai­ko prie­žiū­ros at­os­to­gas į prieš­kri­zi­nį ly­gį, ta­čiau mo­ti­nys­tės iš­mo­kos ne­be­bus ri­bo­ja­mos ir pri­klau­sys tik nuo ma­mos už­dirb­to at­ly­gi­ni­mo.

Par­la­men­ta­rai an­tra­die­nį pri­ta­rė Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mui. Už bal­sa­vo 61 par­la­men­ta­ras, prieš – 1, o su­si­lai­kė 26.

Sei­mas at­siž­vel­gė į Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ro­dy­mą, kad mo­ti­nys­tės iš­mo­kos ne­ga­li bū­ti ri­bo­ja­mos.

„Jei bū­nant vai­ko prie­žiū­ros at­os­to­go­se gims an­tras vai­kas, iš­mo­kos taip pat ne­bus ri­bo­ja­mos“, – Sei­mo pra­ne­ši­me tei­gė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė.

Tė­vai ir to­liau ga­lės rink­tis – vie­ne­rius me­tus gau­ti 100 proc. bu­vu­sio at­ly­gi­ni­mo pa­šal­pą ar­ba gau­ti ma­žes­nę pa­šal­pą dve­jus me­tus su ga­li­my­be an­trai­siais me­tais grįž­ti į dar­bą, ne­pra­ran­dant pa­šal­pos. Pa­sta­ruo­ju at­ve­ju ji sie­kia 70 proc. bu­vu­sio už­dar­bio pir­mai­siais me­tais ir 40 proc. – an­trai­siais me­tais.

Sei­mas ke­ti­no grą­žin­ti iki kri­zės mo­kė­tas mo­ti­nys­tės pa­šal­pą: iki vai­kui su­eis vie­ne­ri me­tai – 100 proc. vie­no iš tė­vų už­dar­bio, o iki su­eis dve­ji me­tai – 85 proc. Ta­čiau įsta­ty­mo pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ši nuo­sta­ta bu­vo pa­keis­ta.