Dvigubos žmogžudystės istorijoje – daug klaustukų
Kau­no par­ei­gū­nai per ar­ti­miau­sią par­ą ke­ti­na at­sa­ky­ti į dau­ge­lį klau­si­mų, ky­lan­čių dėl pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį žiau­riai nu­žu­dy­tų­jų žur­na­lis­tės Vil­tės Stan­ku­tės-But­kie­nės ir  kar­tu jos na­muo­se Gi­rai­tė­je bu­vu­sio vy­riš­kio G. P. (1977).

Kol kas aiš­ku, kad su­lai­ky­ta­sis pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis 36 m. Ne­ri­jus Ka­lau­šis sa­vo kal­tės ne­nei­gia. Tai, kad jis pa­da­rė nu­si­kal­ti­mą, pa­sak par­ei­gū­nų, by­lo­ja tiek nu­si­kal­ti­mo vie­to­je ras­ti įkal­čiai, tiek ki­tos ap­lin­ky­bės.

Kai­šia­do­rių ra­jo­ne gy­ve­nan­tis vy­riš­kis slaps­tė­si Kai­šia­do­ry­se esan­čia­me bu­te. Kam jis pri­klau­so, par­ei­gū­nai ne­atsk­lei­džia.

N. Ka­lau­šis su­lai­ky­tas iš­ei­nan­tis iš bu­to. Jis po­li­ci­jai ne­sip­rie­ši­no.

Dvi­gu­bos žmog­žu­dys­tės by­lą ti­rian­tis pro­ku­ro­ras dėl N. Ka­lau­šio su­ėmi­mo ke­ti­na kreip­tis į Kau­no apy­lin­kės teis­mą.

Įta­ria­muo­ju N. Ka­lau­šis bu­vo pa­skelb­tas už akių. Jei jis bū­tų ne­su­lai­ky­tas, to­kiu pa­čiu bū­du bū­tų pa­skir­ta ir kar­do­mo­ji prie­mo­nė.

N. Ka­lau­šis teis­tas še­šis kar­tus.

Kaip jis pa­te­ko į V. Stan­ku­tės-But­kie­nės na­mus kol kas no­rint ap­sau­go­ti žu­vu­sių­jų ar­ti­mų­jų pri­va­tu­mą ne­atsk­lei­džia­ma. Aiš­ku tik, kad N. Ka­lau­šis, maž­daug pus­me­tį Gi­rai­tė­je gy­ve­nęs su nu­žu­dy­tą­ja, ga­lė­jo tu­rė­ti na­mo rak­tus.

Įvy­kio vie­to­je ras­tas nu­si­kal­ti­mo įran­kis – pei­lis. Bū­tent juo žu­di­kas per­rė­žė V. Stan­ku­tei-But­kie­nei gerk­lę ir su­ba­dė kar­tu bu­vu­sį vy­riš­kis.

Ma­no­ma, kad nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas vė­lų penk­ta­die­nio va­ka­rą ar­ba nak­tį į šeš­ta­die­nį. Po to „Fa­ce­book“ ga­lė­jęs at­si­ras­ti N. Ka­lau­šio įra­šas, by­lo­jan­tis, kad jis ga­li reng­tis sa­vi­žu­dy­bei, bu­vo klai­di­nan­tis. Par­ei­gū­nų tei­gi­mu, tir­tos dvi įta­ria­mo­jo din­gi­mo ver­si­jos – jis no­ri emig­ruo­ti į Ang­li­ją ar ku­rią ki­tą ša­lį, ar­ba sa­vo no­ru pa­si­trau­kė iš gy­ve­ni­mo.

N. Ka­lau­šiui už ty­či­nį dvi­gu­bą žmog­žu­dys­tę gre­sia ka­lė­ji­mas iki 20 me­tų ar gy­vos gal­vos.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, žmog­žu­dys­tės mo­ty­vas – bui­ti­nis.

Kol kas ne­aiš­ku, ar nu­si­kal­ti­mo me­tu N. Ka­lau­šis bu­vo blai­vus. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, žmog­žu­dys­tę jis pla­na­vo iš anks­to.