Dvigubos pilietybės išplėtimui – VRM blokada
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) ne­su­tin­ka, kad bū­tų iš­ple­čia­mos dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mo ir iš­sau­go­ji­mo ga­li­my­bės. Pa­sak VRM at­sto­vų, ga­li­my­bė bū­ti Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiu ir to­liau tu­ri lik­ti kaip re­ta iš­im­tis, o ne pa­pli­tęs reiš­ki­nys.

Pa­gal da­bar­ti­nį Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą miš­rio­je šei­mo­je ar­ba už­sie­ny­je gi­mę Lie­tu­vos pi­lie­čių vai­kai, įgi­ję dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iki 21 me­tų tu­ri ap­sisp­ręs­ti, ko­kios ša­lies pi­lie­čiais jie no­ri bū­ti. Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys li­be­ra­las Ar­mi­nas Ly­de­ka yra pa­siū­lęs, kad ši prie­vo­lė bū­tų tai­ko­ma tik ki­tai kar­tai. Taip esą bū­tų už­ti­krin­tas Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės, įgy­tos gims­tant, iš­sau­go­ji­mas ir tęs­ti­nu­mas šei­mo­je, puo­se­lė­ja lie­tu­vy­bė.

Ta­čiau siū­lo­mas li­be­ra­lias dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės tu­rė­ji­mo są­ly­gas kri­ti­kuo­ja tiek VRM, tiek Sei­mo tei­si­nin­kai. Jų tei­gi­mu, tei­kia­mos Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sos ne­ati­tin­ka kons­ti­tu­ci­nės dok­tri­nos nuo­sta­tų.

Emig­ran­tų vai­kams – dilema

Pa­sak par­la­men­ta­ro A. Ly­de­kos, keis­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės nuo­sta­tas dik­tuo­ja gy­ve­ni­mo rea­li­jos. Jis pa­žy­mi, kad at­ei­na me­tas, kai po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo už­sie­ny­je gi­mę vai­kai su­au­go ir ne­tru­kus tu­rės pri­im­ti le­mia­mą spren­di­mą dėl pi­lie­ty­bės. „Tai pir­mo­ji kar­ta, ku­ri gi­mė, au­go ir bren­do sve­čio­se ša­ly­se. Per tą lai­ką Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas ki­to ke­lis kar­tus – nuo li­be­ra­les­nių iki vi­siš­kai griež­tų nuo­sta­tų dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mais“, - LŽ yra sa­kęs po­li­ti­kas.

Gau­sio­se lie­tu­vių bend­ruo­me­nė­se Ai­ri­jo­je ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, taip pat JAV gy­ve­nan­čių lie­tu­vių šei­mo­se šiuo me­tu kaip tik spren­džia­ma di­le­ma, ko­kios ša­lies pi­lie­ty­bę pa­si­rink­ti jau­nuo­liams, gi­mu­siems sve­tur. A. Ly­de­ka siū­lo, kad rink­tis vie­ną iš dvie­jų pi­lie­ty­bių tu­rė­tų ne pir­mo­ji, bet an­tro­ji ir vė­les­nio­ji emig­ra­ci­jo­je gi­mu­si kar­ta. Pra­ėju­siais me­tais Sei­mas po pa­tei­ki­mo yra pri­ta­ręs tai nu­ma­tan­čioms Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­soms.

Iš­im­tys ne­ga­li tap­ti taisykle

Tuo me­tu VRM nė­ra lin­ku­si pri­tar­ti par­la­men­ta­ro A. Ly­de­kos siū­ly­mui dėl Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sų. Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų tei­gi­mu, lei­dus tu­rė­ti Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bes as­me­nims, ku­rie jas įgi­jo gim­da­mi, taip pat jų vai­kams bei 21 me­tų ne­su­ka­ku­siems vai­kai­čiams – pa­dau­gės dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jų, o tai ne­ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo su­for­muo­tos dok­tri­nos, pa­gal ku­rią dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jai tu­ri bū­ti ypač re­ti – iš­im­ti­niai. „Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti to­kio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, pa­gal ku­rį dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jai bū­tų ne ypač re­tos iš­im­tys, bet pa­pli­tęs reiš­ki­nys“, - pa­žy­mi­ma VRM par­eng­ta­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me.

Taip pat Sei­mo tei­si­nin­kai yra su­abe­jo­ję, ar Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­so­mis tei­kia­mos nuo­sta­tos, iš­ple­čian­čios dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jus, ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo dok­tri­ną dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės. Kons­ti­tu­ci­jo­je pa­žy­mi­ma, kad „išs­ky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus, nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis“. „Tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas tu­ri bū­ti toks, kad dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jai bū­tų to­kios pi­lie­ty­bės drau­di­mo, iš­reikš­to for­mu­luo­te „nie­kas ne­ga­li“, iš­im­tis, o ne šį drau­di­mą pa­nei­gian­ti tai­syk­lė“, - pa­brė­žia­ma Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je.

Dvi­gu­bai pi­lie­ty­bei – griež­ti reikalavimai

Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas nu­ma­to de­vy­nis at­ve­jus, kai Lie­tu­vos pi­lie­čiai ga­li bū­ti ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiai. Pir­miau­sia, kai to­kią tei­sę, jie įgy­ja gim­da­mi, ta­čiau tik kol su­lau­kia 21 me­tų. Dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę taip pat ga­li tu­rė­ti iki 1990 me­tų ko­vo 11-osios iš Lie­tu­vos iš­trem­ti ar­ba pa­si­trau­kę as­me­nys bei jų pa­li­kuo­nys. To­kia tei­sė su­teik­ta ir su ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiais su­si­tuo­ku­siems ir dėl to sa­vai­me tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę įgi­ju­siems žmo­nėms. Lie­tu­vos pi­lie­čiais ga­li bū­ti už­sie­nie­čių įvai­kin­ti vai­kai iš Lie­tu­vos, kol su­lauks 21 me­tų ir tu­rės ap­sisp­ręs­ti. Taip pat mū­sų ša­lies pi­lie­ty­bę ga­li­ma įgy­ti iš­im­ties tvar­ka, tei­sę į ją tam ti­krais at­ve­jais su­tei­kia pa­bė­gė­lio sta­tu­sas.