Dvigubos pilietybės dilema: išeiviai turi pasiūlymą
Dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės di­le­mą iš­ei­vi­jos lie­tu­viai siū­lo spręs­ti lei­džiant iš­lai­ky­ti gi­mi­mu įgy­tą Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, kai yra to as­mens pa­teik­tas pra­šy­mas.

Dis­ku­si­jo­je Se­me tre­čia­die­nį šį siū­ly­mą pri­sta­čiu­si Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) va­do­vė Da­lia Hen­ke pa­brė­žė, kad to­kiu bū­du ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę ga­vu­siems as­me­nims Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė ne­bū­tų pa­lie­ka­ma au­to­ma­tiš­kai, o kiek­vie­nas tie­sio­gi­nis as­me­ni­nis pra­šy­mas leis­ti iš­sau­go­ti pi­lie­ty­bę bū­tų at­ski­ras at­ve­jis.

„Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nė siū­lo, kad lie­tu­viai pa­gal kil­mę, ku­rie mo­ka lie­tu­vių kal­bą ir tu­ri ry­šį su tė­vy­nę, kai pi­lie­ty­bė įgy­ta gi­mi­mu ir yra no­ras ją iš­sau­go­ti – tie­sio­gi­nis as­me­niš­kas pra­šy­mas Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę iš­sau­go­ti pa­gal įsta­ty­mu nu­sta­ty­tas są­ly­gas – bū­tų (trak­tuo­ja­mi) kaip at­ski­ras at­ve­jis“, – sa­kė D.Hen­ke.

PLB va­do­vė dis­ku­si­jo­je apie ga­li­my­bes iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę įgi­jus ki­tos ša­lies pa­są sa­kė, kad da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja – dis­kri­mi­na­ci­nė, nes iš­vy­ku­sie­ji iki 1990 me­tų ga­li tu­rė­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, nors įgi­jo ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę, taip pat ir jų pa­li­kuo­nys, o iš­vy­ku­siems po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo to­kia ga­li­my­bė ati­mta.

Kal­bė­da­ma apie de­šimt­me­tį už­tru­ku­sią dis­ku­si­ją dėl pi­lie­ty­bės iš­lai­ky­mo ga­li­my­bės D.Hen­ke pa­brė­žė, kad spren­di­mą ras­ti su­nku ir dėl skir­tin­go po­žiū­rio: kol Lie­tu­vo­je kal­ba­ma apie dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mą, iš­ei­viai sa­vo ruo­žtu pa­si­sa­ko už gi­mi­mu įgy­tos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mą.

„E­sa­me at­si­dū­rę di­le­mo­je to­dėl, kad yra trys po­žiū­riai, kal­bant apie pi­lie­ty­bę. Ne­no­riu da­lin­ti Lie­tu­vą į jie ir mes, bet šian­dien tą pa­da­ry­siu. Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai tai trak­tuo­ja kaip dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Už­sie­nio lie­tu­viai, o jų jau yra 800 tūks­tan­čių, iš vi­so lie­tu­viš­kas šak­nis tu­rin­čių lie­tu­vių yra bent pen­ki mi­li­jo­nai, bet mes už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys sa­ko­me: ką mes ga­vo­me gi­mi­mu, no­ri­me, ką tu­ri­me, iš­lai­ky­ti. Nie­kas nie­ko (mums) ne­duo­da prie­do, nie­ko. Tai ne­bū­tų iš­skir­ti­nis at­ve­jis, tai bū­tų, kas pra­kti­kuo­ja­ma Lie­tu­vo­je ir gau­na­ma gi­mi­mu“, – kal­bė­jo PLB va­do­vė.

D.Hen­ke taip pat pa­kar­to­jo iš­ei­vių po­zi­ci­ją ne­pri­tar­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mui re­fe­ren­du­mu kei­čiant Kons­ti­tu­ci­ją, nes abe­jo­ja, ar toks re­fe­ren­du­mas įvyk­tų, ypač, kai nė­ra elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo, o rei­ka­la­vi­mai itin aukš­ti – spren­di­mui pri­im­ti rei­kia ne tik pu­sės bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rin­čių pi­lie­čių da­ly­va­vi­mo, bet ir bal­sų „už“.

Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nis sa­ko, kad iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis. Pa­sak Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, to­kie įsta­ty­mo nu­sta­ty­ti at­ve­jai ga­li bū­ti tik la­bai re­ti ir ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti to­kio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, pa­gal ku­rį dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jai bū­tų pa­pli­tęs reiš­ki­nys.

Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo ver­ti­ni­mu, iš es­mės pla­čiau leis­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Be to, straips­nį dėl pi­lie­ty­bės ga­li­ma pa­keis­ti tik su­ren­gus re­fe­ren­du­mą.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu. Taip pat nu­ma­ty­tos iš­ly­gos, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iš­lai­ky­ti ga­li už­sie­ny­je gi­mę vai­kai, jei ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę įgi­jo gim­da­mi, taip pat tie, ku­rie ki­tą pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai per san­tuo­ką su ki­tos ša­lies pi­lie­čiu.

Nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę įtei­sin­ti už­sib­rė­žė per dve­jus su pu­se me­tų. Apie dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mą kal­bė­jo ne vie­na Vy­riau­sy­bė, ta­čiau kon­kre­čių žings­nių šiuo klau­si­mu ne­pa­da­ry­ta.