Dvigubai pilietybei pritaria daugiau kaip pusė lietuvių
Dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mui Lie­tu­vo­je pri­ta­ria dau­giau kaip pu­sė ša­lies gy­ven­to­jų, ro­do ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Į klau­si­mą „Ar Jūs pri­ta­ria­te dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mui Lie­tu­vo­je?“, tei­gia­mai at­sa­kė 57 proc. res­pon­den­tų, 29 proc. bu­vo prieš, ki­ti nuo­mo­nės ne­tu­rė­jo.

Nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt už­sa­ky­mu vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai“ apk­lau­są at­li­ko gruo­džio 12-22 die­no­mis. Ty­ri­me da­ly­va­vo 1002 res­pon­den­tai nuo 18 iki 75 me­tų.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu, ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad pla­čiau leis­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją, o tam rei­ka­lin­gas re­fe­ren­du­mas. Ja­me Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa bū­tų pri­im­ta, už ją bal­sa­vus dau­giau kaip pu­sei vi­sų rin­kė­jų.

Po­li­ti­kai svars­to ga­li­my­bę re­fe­ren­du­mą su­reng­ti 2016 me­tais kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais, ta­čiau kol kas ne­nusp­ręs­ta, koks klau­si­mas bū­tų pa­teik­tas.

Li­be­ra­li­za­vi­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę bū­ti­na įtei­sin­ti, sie­kiant iš­lai­ky­ti emig­ran­tų ry­šius su Lie­tu­va ir at­siž­vel­giant į glo­ba­li­za­ci­jos ten­den­ci­jas.

Kri­ti­kai sa­ko, kad pi­lie­čiai ga­li bū­ti iš­ti­ki­mi tik vie­nai vals­ty­bei ir bai­mi­na­si, kad už­sie­nio pi­lie­ty­bių ga­li siek­ti tau­ti­nės ma­žu­mos, o tuo ga­li pa­si­nau­do­ti Ru­si­ja.