Dviguba pilietybė turi būti naudinga Lietuvai
Jei­gu bus pa­grįs­ta, kad dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė nau­din­ga Lie­tu­vai, ta­da ją pa­lai­kys ir vi­suo­me­nė, tei­gia bu­vęs Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) tei­sė­jas Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius.

„Tu­ri­me įti­kin­ti Lie­tu­vos vi­suo­me­nę, kad tai yra nau­din­ga Lie­tu­vai. Mes ne­ga­li­me ma­ty­ti tik iš­ei­vi­jos in­te­re­so, ne­ga­li­me ma­ty­ti tik tų žmo­nių, ku­rie iš­vy­ko in­te­re­sų, rei­kia ma­ty­ti čia gy­ve­nan­čių žmo­nių in­te­re­sus, lū­kes­čius ir pan. (...) Jei­gu bus ar­gu­men­tuo­tai įro­dy­ta, kad tai nau­din­ga Lie­tu­vai, nau­din­ga Lie­tu­vos tau­tai, Lie­tu­vos sau­gu­mui, ma­nau, kad su­telk­si­me vi­si jė­gas ir re­fe­ren­du­mas bus sėk­min­gas“, - ket­vir­ta­die­nį Sei­me per dvi­gu­bai pi­lie­ty­bei skir­tą kon­fe­ren­ci­ją sa­kė ži­no­mas tei­si­nin­kas.

Jis pa­brė­žė, kad svars­tant dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo klau­si­mus tu­ri lem­ti ne emo­ci­jos, o ra­cio­na­lūs ar­gu­men­tai. V.Sin­ke­vi­čius pa­brė­žė pa­si­gen­dąs rim­tos dis­ku­si­jos šia te­ma.

„Trūks­ta rim­tos vi­sų po­li­ti­nių jė­gų dis­ku­si­jos. Gal pa­nau­do­ti tą pa­tį bū­dą kaip po­pie­žius ren­ka? Už­da­ry­ti Sei­mo na­rius ir kol ne­pra­dės rūk­ti bal­ti dū­mai, ne­iš­leis­ti? Gal ta­da po­li­ti­kai, aps­vars­tę vi­sas ga­li­my­bes, su­si­tar­tų, ras­tų spren­di­mą“, - svars­tė tei­si­nin­kas.

Anot jo, ne­pai­sant to, kad apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę kal­ba­ma daug, ne­at­sa­ko­ma į svar­bius klau­si­mus. Pa­vyz­džiui, ar už­sie­ny­je vi­są lai­ką gy­ve­nan­tys dvi­gu­bi pi­lie­čiai įgis ir rin­ki­mų tei­sę, ar jie pa­tys ga­lės bū­ti ren­ka­mi į par­la­men­tą. Tuo­met kil­tų prob­le­mų dėl ki­to Kons­ti­tu­ci­jos straips­nio, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, jog Sei­mo na­riu ga­li bū­ti ren­ka­mas tas, kas ne­su­si­jęs prie­sai­ka, pa­si­ža­dė­ji­mu už­sie­nio vals­ty­bei.

„Ar su­teik­si­me jiems vi­sas Lie­tu­vos pi­lie­čių tei­ses?“ - klau­sė V.Sin­ke­vi­čius.

Jis kri­ti­ka­vo ir for­mu­luo­tes, ku­rios siū­lo­mos re­fe­ren­du­mui dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo. Anot jo, for­mu­luo­tė, kad „Lie­tu­vos pi­lie­čiai ga­li bū­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lies pi­lie­čiai“, ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Ki­tas pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma iš Kons­ti­tu­ci­jos iš­brauk­ti nuo­sta­tą, jog „išs­ky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus, nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis“, taip pat ke­lia abe­jo­nių, mat to­kiu at­ve­ju tei­sė nu­sta­ty­ti, kas ga­li tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, bū­tų pa­lik­ta Sei­mui.

„Ar mū­sų įsta­ty­mas lei­dė­jas bus toks bran­dus, kad nu­ma­tys at­ve­jus, ku­rie bus nau­din­gi Lie­tu­vai? Drįs­tu abe­jo­ti“, - kal­bė­jo V.Sin­ke­vi­čius.

Tre­čias siū­ly­mas, ku­rį par­en­gė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, kad dvi­gu­bais pi­lie­čiais ga­lė­tų bū­ti tik lie­tu­vių kil­mės as­me­nys, pa­sak tei­si­nin­ko, iš­vis yra dis­kri­mi­na­ci­nis.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę įtei­si­nu­sios vals­ty­bės ne­su­ge­ba su­kon­tro­liuo­ti to­kių at­ve­jų, nes žmo­nės sle­pia, kad tu­ri dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę.

Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs Sei­mo na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Ju­ras Po­že­la siū­lė pa­svars­ty­ti, ar įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, ar tei­sę tu­rė­ti dau­giau pi­lie­ty­bių.

Tau­ti­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ju­lius Pa­nka bu­vo prieš dvi­gu­bus pi­lie­čius ir siū­lė iš­ei­vių ry­šį su Lie­tu­va pa­lai­ky­ti įve­dus Lie­tu­vio pa­žy­mė­ji­mą. Anot jo, Lie­tu­va su­da­ry­tų su­tar­tis su ki­to­mis vals­ty­bė­mis dėl to­kių pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo jų pi­lie­čiams. Šie do­ku­men­tai ga­lė­tų su­teik­ti pri­vi­le­gi­jų Lie­tu­vo­je.

Sei­mas yra pra­dė­jęs svars­ty­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio ini­ci­juo­tą siū­ly­mą su 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mais su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo. Re­fe­ren­du­mo teks­te siū­lo­ma ne­ga­lio­jan­čia pri­pa­žin­ti Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio an­trą­ją da­lį, ku­ri nu­ma­to, kad nie­kas, iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ve­jus, ne­ga­li bū­ti Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiu.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad iš es­mės pla­čiau leis­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Pa­gal įsta­ty­mą, pa­tai­sa bus pri­im­ta, jei­gu už ją bal­suos dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę.

Li­be­ra­li­za­vi­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę bū­ti­na įtei­sin­ti, sie­kiant iš­lai­ky­ti emig­ran­tų ry­šius su Lie­tu­va ir at­siž­vel­giant į glo­ba­li­za­ci­jos ten­den­ci­jas. Kri­ti­kai sa­ko, kad pi­lie­čiai ga­li bū­ti iš­ti­ki­mi tik vie­nai vals­ty­bei ir bai­mi­na­si, kad už­sie­nio pi­lie­ty­bių ga­li siek­ti tau­ti­nės ma­žu­mos, o tuo ga­li pa­si­nau­do­ti Ru­si­ja.