Dviguba pilietybė pagal lengvatinį tarifą
Sei­me su­bran­din­tas nau­jas pla­nas, kaip esą de­rė­tų spręs­ti įsi­se­nė­ju­sią dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės prob­le­mą. Kad iš­ei­vi­jos be­vil­tiš­ku lai­ko­mas re­fe­ren­du­mas dėl Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo pa­vyk­tų, siū­lo­ma nu­leis­ti tam bū­ti­ną rin­kė­jų bal­sų kar­te­lę.

Iki Sei­mo rin­ki­mų li­kę pen­ki mė­ne­siai ver­čia par­la­men­ta­rus ak­ty­viau ar­ti tei­sė­kū­ros dir­vo­nus. Gru­pė so­cial­de­mo­kra­tų įre­gis­tra­vo Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, kad Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nis, reg­la­men­tuo­jan­tis dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės nuo­sta­tas, bū­tų lai­ko­mas pa­keis­tu, jei­gu tam pri­tar­tų du treč­da­liai re­fe­ren­du­me da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų. Da­bar šis Kons­ti­tu­ci­jos straips­nis ga­li bū­ti pa­ko­re­guo­tas, jei to­kią va­lią par­eiš­kia dau­giau kaip pu­sė at­ėju­sių­jų bal­suo­ti. Be to, iki bal­sa­dė­žių tu­ri at­vyk­ti dau­giau kaip pu­sė į są­ra­šus įtrauk­tų rin­kė­jų. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, jų yra apie 2,5 mi­li­jo­no.

Tau­tos at­sto­vų va­ria­ci­jos re­fe­ren­du­mo te­ma iš­ei­vi­jos po­žiū­rio į jo po­rei­kį ne­kei­čia. „Ge­riau­sia, kad jo ne­bū­tų“, – Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) val­dy­bos nuo­sta­tą LŽ va­kar pa­brė­žė PLB at­sto­vė Lie­tu­vo­je Vi­da Ban­dis.

Kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vai nau­jau­sią par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­vą va­di­na mė­gi­ni­mu apei­ti pa­grin­di­nį ša­lies įsta­ty­mą.

Idėjos iniciatorė Birutė Vėsaitė nemato kito būdo išspręsti dvigubos pilietybės problemą.

Ki­to ke­lio ne­ma­to

Anot pro­jek­to ren­gė­jų, dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė – tarp­tau­ti­nė­je pra­kti­ko­je pa­pli­tęs reiš­ki­nys, eg­zis­tuo­jan­tis ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar vals­ty­bės jį pri­pa­žįs­ta, ar ne. Esant lais­vam as­me­nų ju­dė­ji­mui, di­de­lei emig­ra­ci­jai bei im­ig­ra­ci­jai, dau­gė­jant miš­rių san­tuo­kų ir to­kioms po­roms gi­mu­sių vai­kų, at­si­ran­da prie­lai­dų dvi­gu­bai pi­lie­ty­bei tap­ti pa­pli­tu­siu reiš­ki­niu.

Ta­čiau Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) yra iš­aiš­ki­nęs, kad keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nį, reg­la­men­tuo­jan­tį dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės nuo­sta­tas, ga­li­ma tik re­fe­ren­du­mu. No­rint, kad jis įvyk­tų ir bū­tų sėk­min­gas, Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­soms tu­rė­tų pri­tar­ti dau­giau nei pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus.

VRK duo­me­nys ro­do, kad iš dvy­li­kos per ket­vir­tį at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės am­žiaus reng­tų re­fe­ren­du­mų įvy­ko tik ke­tu­ri. To­dėl ini­cia­to­riai vi­lia­si, kad siū­lo­ma Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­ri leis­tų Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio pa­kei­ti­mą pa­lai­min­ti dviem treč­da­liais da­ly­vau­jan­čių­jų re­fe­ren­du­me bal­sų, su­teik­tų re­fe­ren­du­mui šan­są.

Pa­grin­di­nės šios idė­jos ini­cia­to­rės Bi­ru­tės Vė­sai­tės nuo­mo­ne, že­mes­nės ri­bos nu­sta­ty­ti ne­bū­tų ga­li­ma, nes tuo­met pri­va­lo­ma­sis re­fe­ren­du­mas įgy­tų pa­ta­ria­mą­jį po­bū­dį. „Mi­nė­tą ri­bą siū­lo­me tai­ky­ti tik Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­niui, dau­giau nie­ko ne­kei­čia­me. Ma­nau, tai bū­tų ga­na lo­giš­kas žings­nis. Šiuo me­tu ne­ma­tau ki­to bū­do iš­spręs­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės prob­le­mą“, – LŽ sa­kė Sei­mo na­rė.

Ji pri­mi­nė, kad iš­ei­vi­jos at­sto­vai siū­lė nu­sta­ty­ti treč­da­lio pri­ta­rian­čių­jų bar­je­rą. „Bet mes ma­no­me, kad sau­gik­lio rei­kia, su Kons­ti­tu­ci­ja ne­juo­kau­ja­ma“, – dės­tė par­la­men­ta­rė. Ta­čiau po­li­ti­kė ne­slė­pė „100 pro­cen­tu“ ne­san­ti ti­kra, ar siū­lo­mą nuo­sta­tą pa­vyks pri­im­ti iki rin­ki­mų. „Bet la­bai to no­rė­čiau“, – pri­dū­rė ji. B. Vė­sai­tė vy­lė­si, kad Sei­mui pro­jek­tas bus pa­teik­tas at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Įžvel­gė pa­vo­jų

Pi­lie­ty­bės rei­ka­lų ži­no­vo li­be­ra­lo Ar­mi­no Ly­de­kos tei­gi­mu, mė­gi­ni­mą ras­ti tei­si­nę dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtvir­ti­ni­mo for­mą ga­li­ma ver­tin­ti tei­gia­mai. „I­šei­ties komp­ro­mi­so pa­ieš­kos vi­sa­da ge­ras da­ly­kas. Tai bū­tų tam ti­kras spren­di­mas“, – LŽ sa­kė Sei­mo na­rys. Esą įtei­si­nus dvie­jų treč­da­lių rin­kė­jų ri­bą, ras­tų­si vil­čių, kad re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tas bus tei­gia­mas.

A. Ly­de­ka taip pat ma­no, kad re­fe­ren­du­mą dar bū­tų ga­li­ma spė­ti su­reng­ti kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais. „Jei bū­tų nor­ma­li agi­ta­ci­nė kam­pa­ni­ja, tai rea­lu“, – įsi­ti­ki­nęs li­be­ra­las. Kar­tu jis at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­leng­vi­nus vie­no Kons­ti­tu­ci­jos straips­nio kei­ti­mą ga­li bū­ti „at­ver­ta Pa­ndo­ros skry­nia“. Pa­sak A. Ly­de­kos, ga­li at­si­ras­ti po­li­ti­kų, ku­rie už­si­geis nu­leis­ti kar­te­lę kei­čiant ir ki­tus Kons­ti­tu­ci­jos straips­nius.

„Ne­ti­kęs pa­siū­ly­mas“, – la­ko­niš­kai api­bū­di­no so­cial­de­mo­kra­tų siū­lo­mą pa­tai­są Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras. Anot jo, ne­ga­li­ma tai­ky­ti iš­im­ties kon­kre­čiam Kons­ti­tu­ci­jos straips­niui. „Sup­ran­tu in­ten­ci­jas, bet ma­nau, kad jas ga­li­ma pa­siek­ti ki­tais bū­dais – su­si­ta­rus po­li­ti­nėms par­ti­joms, kal­ban­tis su žmo­nė­mis, aiš­ki­nant jiems, ką lai­mė­si­me ir ką pra­lo­ši­me įtei­sin­da­mi dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės mo­de­lį“, – LŽ sa­kė S. Šed­ba­ras.

Jis taip pat pa­žy­mė­jo esan­tis ka­te­go­riš­kai prieš tai, kad ru­de­nį su Sei­mo rin­ki­mais bū­tų ren­gia­mas re­fe­ren­du­mas dėl pi­lie­ty­bės. „Šis da­ly­kas nė­ra jau toks, kad ver­kiant rei­kė­tų vers­tis per gal­vą“, – tei­gė par­la­men­ta­ras. Jam ne­sup­ran­ta­ma ir PLB bai­mė, kad re­fe­ren­du­mas ga­li žlug­ti. „Ne­ma­tau bė­dos. Jei ir ne­įvyks, po ke­le­rių me­tų bus ga­li­ma pa­kar­to­ti. Su iš­ei­vi­ja rei­kia kal­bė­tis. Kar­tu su­rė­mus pe­čius vis­ką ga­li­ma pa­da­ry­ti“, – įsi­ti­ki­nęs S. Šed­ba­ras.

Stasys Šedbaras: “Netikęs pasiūlymas.”

Su­ar­dy­tų sis­te­mą

Kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vas, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad ren­giant Kons­ti­tu­ci­ją į pir­mą­jį jos skirs­nį bu­vo su­dė­tos vi­sos ypa­tin­gą reikš­mę Lie­tu­vos vals­ty­bei ir vi­suo­me­nei tu­rin­čios nuo­sta­tos. Tarp jų ir straips­nis, re­gu­liuo­jan­tis pi­lie­ty­bės rei­ka­lus. V. Sin­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad Kons­ti­tu­ci­ją pri­ėmė dau­giau kaip pu­sė Lie­tu­vos pi­lie­čių. No­rė­da­mi ap­sau­go­ti vi­suo­me­nę, tau­tą nuo Sei­mo, ne­di­de­lių vi­suo­me­nės gru­pių kė­si­ni­mo­si į tas fun­da­men­ta­lias ver­ty­bes, ren­gė­jai įtvir­ti­no, kad pa­grin­di­nio įsta­ty­mo nuo­sta­tos kei­čia­mos tik re­fe­ren­du­mu. Ir pa­kei­ti­mas lai­ko­mas pri­im­tu, jei ja­me da­ly­vau­ja ir bal­suo­ja dau­giau kaip pu­sė vi­sų rin­kė­jų.

„Ne­ga­li­ma iš kon­teks­to iš­trauk­ti at­ski­rų fra­zių ir nu­sta­ty­ti joms kaž­ko­kią leng­ves­nę kei­ti­mo pro­ce­dū­rą. Tu­ri bū­ti lai­ko­ma­si vie­nos ir tos pa­čios tai­syk­lės. Nes ki­taip su­dar­ky­si­me Kons­ti­tu­ci­ją ir at­ver­si­me ke­lią pro­ce­sams, ku­rių da­bar ne­ga­li­ma nu­ma­ty­ti. To­dėl bet koks leng­vi­ni­mas yra ban­dy­mas apei­ti Kons­ti­tu­ci­ją, apei­ti KT nu­ta­ri­mus ir prieš rin­ki­mus pel­ny­ti už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių bal­sų“, – LŽ sa­kė V. Sin­ke­vi­čius.

Kaip as­muo, ku­ris da­ly­va­vo ren­giant Kons­ti­tu­ci­ją, pro­fe­so­rius ne­ga­li pri­tar­ti to­kiems da­ly­kams. Jis pri­si­mi­nė, kad svars­tant pir­mą­jį Kons­ti­tu­ci­jos va­rian­tą dėl mi­nė­to straips­nio vy­ko aud­rin­gos dis­ku­si­jos, bu­vo nu­ma­ty­ta, kad dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė įma­no­ma tik pa­čio­je Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ro­dy­tais at­ve­jais. „Ta­čiau bu­vo ras­tas po­li­ti­nių jė­gų komp­ro­mi­sas. Ir da­bar jį griau­ti tik to­dėl, kad ne­su­ge­ba­ma tin­ka­mai pa­si­reng­ti re­fe­ren­du­mui, par­eng­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos teks­to, ne­priim­ti­na“, – pa­brė­žė Kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vas.

Pa­vyz­dys – Lat­vi­ja

PLB val­dy­ba me­tų pra­džio­je iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, ku­ria­me skel­bė ma­nan­ti, kad kon­kre­tus pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo klau­si­mas ne­su­si­jęs su bend­ruo­ju dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ins­ti­tu­tu, ta­čiau vi­siš­kai ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­ny­je mi­ni­mus „ats­ki­rus at­ve­jus“. To­dėl esą ne­su­ke­lia bū­ti­ny­bės keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją re­fe­ren­du­mu, o ga­li bū­ti iš­spręs­tas pa­pil­dant Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą.

Iš­ei­vi­jos at­sto­vai pri­mi­nė, kad kai­my­nai lat­viai šią prob­le­mą jau iš­spren­dė. PLB pa­brė­žė, kad 2016 me­tų re­fe­ren­du­mui pri­tar­tų tik tuo at­ve­ju, jei­gu bū­tų įgy­ven­din­tos vi­sos trys PLB XV Sei­mo re­zo­liu­ci­jo­je įvar­dy­tos są­ly­gos: pa­keis­tas Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mas, įves­tas sau­gu­mą už­ti­kri­nan­tis in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas ir pa­siek­tas vi­sų par­la­men­ti­nių frak­ci­jų su­si­ta­ri­mas. „Neį­gy­ven­di­nus šių są­ly­gų re­fe­ren­du­mas tu­rė­tų bū­ti ren­gia­mas ne anks­čiau kaip 2019 me­tais kar­tu su sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ar­ba pre­zi­den­to rin­ki­mais“, – nu­ro­do­ma PLB par­eiš­ki­me.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie pa­li­ko Lie­tu­vą oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu, ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau ne­su­tei­kia­ma iš­vy­ku­sie­siems po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo.

VRK duo­me­ni­mis, Sei­mo rin­ki­mai drau­ge su re­fe­ren­du­mu at­siei­tų apie 8,1 mln. eu­rų.