Dviguba pilietybė: Dalios Grybauskaitės ir Sauliaus Skvernelio pozicijos nesutampa
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad Sei­me re­gis­truo­tas dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę įtei­si­nan­tis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra efek­ty­viau­sias bū­das iš­spręs­ti už­sie­ny­je esan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių prob­le­mas. Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas tei­gia, jog pi­lie­ty­bės nuo­sta­tų keis­ti įsta­ty­mu ne­ga­li­ma – Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad tam bū­ti­nas re­fe­ren­du­mas.

Sei­me šiuo me­tu svars­to­mas įsta­ty­mas, ku­ris leis­tų iš­sau­go­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę as­me­nims, po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš­vy­ku­siems į Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO ša­lis ir įgi­ju­siems šių ša­lių pi­lie­ty­bę.

„Ma­nau, kad su­ra­si­me di­džiu­lį pa­lai­ky­mą Sei­me, nes ki­to­kio pa­si­rin­ki­mo ne­tu­ri­me, jei no­ri­me iš­lai­ky­ti ir tu­rė­ti Lie­tu­vos pi­lie­čius ir mū­sų žmo­nes – tai šį žings­nį pri­va­lo­me ženg­ti. Tas įsta­ty­mo pro­jek­tas Sei­me, ku­rį pa­kan­ka­mai ak­ty­viai pa­si­ra­šo Sei­mo na­riai, pa­dės iš­spręs­ti tą dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mą ir iš­lai­ky­ti mū­sų žmo­nes, mū­sų pi­lie­čius, mū­sų tau­tie­čius, ku­rie iš­vy­kę iš ša­lies ne­nu­trauk­ti pa­sku­ti­nių sai­tų su tė­vy­ne“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Anot jo, re­fe­ren­du­mo bū­du šį dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo klau­si­mą spręs­ti su­dė­tin­ga, nes di­džiu­lė da­lis pi­lie­čių jau gy­ve­na už­sie­ny­je, o bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu nė­ra įtei­sin­tas.

Siū­lo šauk­ti referendumą

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas Min­dau­gas Lin­gė sa­ko, jog siū­lo­mas keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos straips­nis – su­si­jęs su pa­ma­ti­niais vals­ty­bės da­ly­kais, to­dėl tu­ri bū­ti spren­džia­mas Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ro­dy­tu bū­du – re­fe­ren­du­mu. Jo tei­gi­mu, Sei­me svars­to­ma ini­cia­ty­va pri­lyg­tų ban­dy­mui pa­pras­tu įsta­ty­mu keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją.

„Jei da­bar su­gal­vo­si­me vie­nu at­ve­ju pa­ban­dy­ti pa­keis­ti ak­tua­lų klau­si­mą taip su­re­gu­liuo­ti pa­pras­čiau įsta­ty­mu, o ne re­fe­ren­du­mu, tai gal im­si­mės keis­ti ir kur­ti pre­ce­den­tus, kad ir ki­ti Kons­ti­tu­ci­jos straips­niai bū­tų kei­čia­mi įsta­ty­mu – pa­vyz­džiui vals­ty­bi­nė kal­ba, gal kaž­kam te­ri­to­ri­ja pa­si­ro­dys... vien­ti­su­mu su­abe­jos, vė­lia­va, her­bas, sos­ti­nė.. Kons­ti­tu­ci­ją ju­din­ti ga­li­ma, bet ga­li­ma tam skir­tu tei­si­niu bū­du. Ir vi­siš­kai su­pran­ta­ma in­ten­ci­ja ir tiks­las to­kios ini­cia­ty­vos ir tai in­ten­ci­jai ga­li­ma pri­tar­ti, bet link to tiks­lo tu­ri bū­ti ei­na­ma ne­va­žiuo­jant bul­do­ze­riu per Kons­ti­tu­ci­ją“, – Ži­nų ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė M.Lin­gė.

Par­la­men­te pra­ėju­sią sa­vai­tę re­gis­truo­ta nau­ja ini­cia­ty­va iš­plės­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ga­li­my­bes – no­ri­ma su­teik­ti tei­sę iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę as­me­nims, ku­rie įgy­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ar­ba NA­TO vals­ty­bės pi­lie­ty­bę. To­kį Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­pil­dy­mą par­en­gė opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja. Ją par­ėmė vi­sų Sei­mo frak­ci­jų se­niū­nai, par­la­men­to pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, prem­je­ras S.Skver­ne­lis.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas anks­čiau yra iš­aiš­ki­nęs, kad dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė ga­li­ma tik at­ski­rais at­ve­jais, o ją pla­čiau leis­ti ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Straips­nį dėl pi­lie­ty­bės ga­li­ma pa­keis­ti tik su­ren­gus re­fe­ren­du­mą.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu. Taip pat nu­ma­ty­tos iš­ly­gos, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iš­lai­ky­ti ga­li už­sie­ny­je gi­mę vai­kai, jei ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę įgi­jo gim­da­mi, taip pat tie, ku­rie ki­tą pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai per san­tuo­ką su ki­tos ša­lies pi­lie­čiu.

Nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę įtei­sin­ti už­sib­rė­žė per dve­jus su pu­se me­tų. Apie dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mą kal­bė­jo ne vie­na Vy­riau­sy­bė, ta­čiau kon­kre­čių žings­nių šiuo klau­si­mu ne­pa­da­ry­ta.