Dvasininkas: esame laisvi tiek, kiek sugebame prisiimti atsakomybės
Esa­me lais­vi tiek, kiek su­ge­ba­me pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už sa­ve ir ki­tus, Lie­tu­vai mi­nint 26-ąsias ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nes sa­ko Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos ge­ne­ral­vi­ka­ras vys­ku­pas Arū­nas Po­niš­kai­tis.

Iš­kil­min­ga­me Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­me Sei­me penk­ta­die­nį kal­bė­jęs dva­si­nin­kas pa­brė­žė, kad tik įgy­ven­di­nant šią at­sa­ko­my­bę kas­die­ny­bė­je „lai­ko­si ir au­ga Lie­tu­va“.

„Lie­tu­vos tvir­tu­mui ypač svar­bus jos žmo­nių tar­pu­sa­vio ry­šys. Kai Ko­vo 11-ąją vėl kal­ba­me apie mei­lę Tė­vy­nei, pri­si­me­na­me, kad ši mei­lė at­sisk­lei­džia ir kon­kre­čia­me san­ty­ky­je su ki­tu žmo­gu­mi – tos pa­čios vals­ty­bės pi­lie­čiu“, – sa­kė A.Po­niš­kai­tis.

Jis taip pat tei­gė Lie­tu­vą įsi­vaiz­duo­jan­tis ne kaip greit­ke­lį, ku­riuo ga­li­ma grei­tai pa­siek­ti sa­vo tiks­lus, bet grei­čiau kaip Bal­ti­jos ke­lią, „ku­riam nu­ties­ti rei­kia vi­sų, kiek­vie­no iš mū­sų ran­kų“.

„Kaip Ko­vo 11-oji iš ei­li­nės die­nos ta­po svar­bia mū­sų is­to­ri­jos da­ta, taip lin­kiu, kad ki­ta­me žmo­gu­je vie­to­je ei­li­nio pra­ei­vio iš­vys­tu­me svar­bų bend­ra­ke­lei­vį. Mū­sų bend­ra­me lais­vės ke­ly­je te­bū­na iš­ly­gin­tos su­sve­ti­mė­ji­mo duo­bės“, – sa­vo kal­bą bai­gė dva­si­nin­kas.

Lie­tu­va penk­ta­die­nį mi­ni Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną. Vy­tau­to Lands­ber­gio va­do­vau­ja­ma Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba 1990 me­tų ko­vo 11-osios va­ka­rą pri­ėmė Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo Ak­tą. Juo pa­skelb­ta, kad yra at­ku­ria­mas 1940 me­tais sve­ti­mos jė­gos pa­nai­kin­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės su­ve­re­nių ga­lių vyk­dy­mas, ir Lie­tu­va vėl yra ne­prik­lau­so­ma vals­ty­bė.