Dvasininkai skaičiuos sovietų nesunaikintas metrikas
Kai ku­rio­se mū­sų ša­lies par­api­jo­se te­be­sau­go­mos iš­li­ku­sios se­nes­nės nei 100 me­tų is­to­ri­nės me­tri­kos kny­gos. Ar­ti­miau­siu me­tu Lie­tu­vos Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ja (LVK) ke­ti­na su­da­ry­ti tiks­lų jų są­ra­šą ir svars­ty­ti kon­kre­čius bū­dus, kaip iš­sau­go­ti šiuos svar­bius baž­ny­ti­nius do­ku­men­tus.

Pa­gal Baž­ny­čios ka­no­nų tei­sės rei­ka­la­vi­mus, kiek­vie­no­je par­api­jo­je įpras­tai yra ra­šo­mos me­tri­kų kny­gos, ku­rio­se fik­suo­ja­mi duo­me­nys apie krikš­tą, san­tuo­kas ir lai­do­tu­ves. So­viet­me­čiu da­lis šios ver­tin­gos ar­chy­vi­nės me­džia­gos bu­vo su­nai­kin­ta, iš­grobs­ty­ta ar din­go. Kiek tiks­liai se­nų­jų me­tri­kų iš­li­ko, ne­ži­no­ma. To­dėl šie­met Baž­ny­čia ke­ti­na su­re­gis­truo­ti iš­li­ku­sias kny­gas bei im­sis žings­nių joms iš­sau­go­ti.

Vie­nin­te­liai ge­nea­lo­gi­jos šaltiniai

Kaip in­for­ma­vo LVK se­kre­to­ria­tas, baž­ny­ti­nes me­tri­kas su­da­ro krikš­to, san­tuo­kų ir lai­do­tu­vių kny­gos. Jo­se re­gis­truo­ja­mi sa­kra­men­tus (krikš­to, san­tuo­kos) pri­ėmu­sių­jų duo­me­nys – var­dai, pa­var­dės, gi­mi­mo da­ta, sa­kra­men­tų su­tei­ki­mo da­ta, tė­vų var­dai ir pa­var­dės, krikš­ta­tė­vių ar san­tuo­kos liu­di­nin­kų pa­var­dės ir pan. Krikš­to kny­go­se įra­šo­mi duo­me­nys apie ki­tų sa­kra­men­tų pri­ėmi­mą. Lai­do­tu­vių kny­go­se be var­dų ir pa­var­džių taip pat įra­šo­ma, kas ir kur pa­lai­do­jo mi­ru­sį­jį.

Me­tri­kų kny­gas ve­da ir tvar­ko par­api­jos kle­bo­nas, jos yra par­api­jų nuo­sa­vy­bė ir sau­go­mos par­api­jo­se. Jei­gu par­api­ja ne­tu­ri tam tin­ka­mų są­ly­gų, tuo­met ar­chy­vas yra per­ke­lia­mas ar­ba į ap­tar­nau­jan­čios par­api­jos ar­chy­vą, ar­ba per­duo­da­mas vys­ku­pi­jos ar­chy­vui.

Baž­ny­ti­nė­se me­tri­ko­se esan­tys duo­me­nys tre­tiems as­me­nims ne­tei­kia­mi. To­kie do­ku­men­tai pir­miau­sia yra nau­do­ja­mi Baž­ny­čios bend­ruo­me­nės vi­du­je. Taip pat se­nos me­tri­kų kny­gos ga­li pa­si­tar­nau­ti kaip is­to­ri­niai šal­ti­niai – se­nes­nės nei šim­to me­tų me­tri­kos yra ne­įkai­no­ja­mi ir vie­nin­te­liai ge­nea­lo­gi­jos šal­ti­niai.

Pla­nuo­ja­ma me­tri­kų fon­dų apskaita

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra be­veik 700 par­api­jų ir dau­giau nei 300 ne­pa­ra­pi­ji­nių baž­ny­čių ar kop­ly­čių. Dau­ge­lis jų nu­ken­tė­jo nuo ka­ro ar bu­vo už­da­ry­tos so­vie­ti­niais me­tais. Ka­dai­se tin­ka­mai su­tvar­ky­tus par­api­jų ar­chy­vus so­vie­ti­nė val­džia iš­plė­šė ir iš­sklai­dė. „Kiek­vie­nos par­api­jos ar­chy­vo is­to­ri­ja sa­vi­ta ir pri­klau­so nuo is­to­ri­nių įvy­kių. Nors steng­ta­si ar­chy­vus iš­sau­go­ti ir pa­slėp­ti, da­lis jų bu­vo su­nai­kin­ta ar iš­grobs­ty­ta ir yra din­gu­si. Tad se­nų me­tri­kų ga­li­ma ras­ti ne tik baž­ny­čių ar­chy­vuo­se, bet ir vals­ty­bi­niuo­se ar­chy­vuo­se ar an­tik­va­ria­tuo­se“, – sa­kė LVK se­kre­to­ria­to at­sto­vai.

Šian­dien dar nė­ra ži­no­mas tiks­lus iš­li­ku­sių me­tri­kų skai­čius. Pa­sku­ti­nia­me LVK po­sė­dy­je vys­ku­pai nu­spren­dė, kad rei­kia su­da­ry­ti par­api­jo­se iš­li­ku­sių me­tri­kų są­ra­šą. „Lie­tu­vos vys­ku­pai kal­bė­jo apie par­api­jo­se lai­ko­mų se­nes­nių ne­gu šim­tas me­tų me­tri­kų iš­sau­go­ji­mą. Šian­dien dar nė­ra ži­no­mas tiks­lus iš­li­ku­sių me­tri­kų skai­čius. At­ei­nan­tys me­tai kaip tik bus skir­ti me­tri­kų są­ra­šų su­da­ry­mui, nu­sta­tant kiek, kur ir ko­kių jų yra. Pir­miau­sia at­kreip­tas dė­me­sys į par­api­jo­se lai­ko­mų me­tri­kų są­ra­šo su­da­ry­mo bū­ti­nu­mą, o vė­liau bus spren­džia­ma ko­kių žings­nių im­tis“, – aiš­ki­no LVK se­kre­to­ria­to at­sto­vai.