Duris atvers centras prievartą patyrusiems vaikams
Nu­ma­to­ma, kad spe­cia­li­zuo­tas cen­tras Vil­niu­je du­ris at­vers jau šių me­tų ge­gu­žę. Čia po vie­nu sto­gu bus su­kon­cen­truo­tos vi­sos vai­kui, nu­ken­tė­ju­siam nuo sek­sua­li­nio smur­to, ir jo ar­ti­mie­siems rei­ka­lin­gos pa­slau­gos. Šian­dien star­ta­vo pa­sku­ti­niai spe­cia­li­zuo­ti mo­ky­mai bū­si­miems Vai­kų, nu­ken­tė­ju­sių nuo sek­sua­li­nės prie­var­tos, pa­gal­bos cen­tro dar­buo­to­jams bei di­džių­jų mies­tų mo­bi­lių­jų gru­pių spe­cia­lis­tams.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Vai­kų, nu­ken­tė­ju­sių nuo sek­sua­li­nės prie­var­tos, pa­gal­bos cen­tro stei­gi­mas“ įva­di­niuo­se mo­ky­muo­se da­ly­va­vo 170 įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų iš vi­sų Lie­tu­vos re­gio­nų, dir­ban­čių su smur­to prieš vai­kus at­ve­jais, an­tra­me mo­ky­mų cik­le ži­nias pa­gi­li­no 120 tei­si­nin­kų, pro­ku­ro­rų, psi­cho­lo­gų, tre­čia­ja­me – 50 psi­cho­te­ra­peu­tų, me­di­kų, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų.

Nu­ma­to­ma, kad spe­cia­li­zuo­tas cen­tras Vil­niu­je du­ris at­vers jau šių me­tų ge­gu­žę. Čia po vie­nu sto­gu bus su­kon­cen­truo­tos vi­sos vai­kui, nu­ken­tė­ju­siam nuo sek­sua­li­nio smur­to, ir jo ar­ti­mie­siems rei­ka­lin­gos pa­slau­gos. Bū­tent to – ga­li­my­bės kiek­vie­nam nu­ken­tė­ju­siam vai­kui gau­ti komp­lek­si­nę pa­gal­bą vie­no­je vie­to­je – iki šiol trū­ko.

Pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo ir Lie­tu­vos biu­dže­to lė­šo­mis kar­tu su par­tne­riu – Is­lan­di­jos vy­riau­sy­bi­ne vai­ko tei­sių ap­sau­gos agen­tū­ra „Bar­na­vern­dars­to­fa“. Bū­tent Is­lan­di­jo­je to­kia spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­tro, va­di­na­mo­jo vai­ko na­mo, kon­cep­ci­ja sėk­min­gai gy­vuo­ja jau 18 me­tų.

Pro­jek­tui „Vai­kų, nu­ken­tė­ju­sių nuo sek­sua­li­nės prie­var­tos pa­gal­bos cen­tro stei­gi­mas“ įgy­ven­din­ti iš vi­so skir­ta be­veik 868,9 tūkst. eu­rų.

Pa­gal­ba nu­ken­tė­ju­siems nuo sek­sua­li­nio smur­to bus tei­kia­ma cen­tre vi­siems Lie­tu­vos vai­kams, ne­pai­sant to, ar jie gy­ve­na vai­kų glo­bos na­muo­se, ar šei­mo­je. Taip pat bus par­eng­tos spe­cia­lis­tų ko­man­dos, ku­rios teiks pa­gal­bą nu­ken­tė­ju­siems vai­kams ir jų gy­ve­na­mo­je vie­to­je.

Spe­cia­li­zuo­tus mo­ky­mus or­ga­ni­za­vo pro­jek­to vyk­dy­to­jas – Vai­ko ir mo­ti­nos glo­bos na­mai „U­žuo­vė­ja“. Juos ve­da aukš­tą kva­li­fi­ka­ci­ją tu­rin­tys lek­to­riai iš Is­lan­di­jos ir Lie­tu­vos, tai­kan­tys šiuo­lai­ki­nius mo­ky­mo me­to­dus ir prie­mo­nes.