Dubline – lietuviška kalėdinė mugė
Į Dub­li­ną at­ke­liau­ja Ka­lė­di­nė mu­gė, ku­rios me­tu bus ga­li­ma nu­si­pirk­ti ne tik lie­tu­viš­kų mais­to pro­duk­tų ir ska­nės­tų, bet ir įsi­gy­ti ran­kų dar­bo pa­puo­ša­lų ar rank­dar­biams rei­ka­lin­gų prie­mo­nių, links­mai pra­leis­ti lai­ką vi­sai šei­mai.

Mu­gė vyks gruo­džio 21 die­ną, sek­ma­die­nį, 11–18 val, vieš­bu­ty­je Green Is­le Ho­tel, ad­re­su Ne­wlands Cross, Clon­dal­kin, D 22. Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė ne­mo­ka­ma.

Įėji­mo kai­na – 2 eu­rai, vai­kams – ne­mo­ka­mai.