Du skirtingo žanro pasai
M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vo Vy­tau­to Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio ir Lie­tu­vio pa­sas – skir­tin­gi do­ku­men­tai, ku­rių ne­rei­kė­tų prieš­in­ti. Pir­ma­sis ro­do as­mens ir vals­ty­bės tei­si­nį ry­šį, an­tra­sis – tik pa­tvir­ti­na as­mens lie­tu­viš­ką kil­mę.

V. Sin­ke­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad LR pa­są tu­rin­tys as­me­nys, tu­ri po­li­ti­nes ir ki­tas Kons­ti­tu­ci­jos ga­ran­tuo­ja­mas tei­ses. „O Lie­tu­vio pa­sas, ku­ris da­bar siū­lo­mas, apib­rėž­tų tik as­mens lie­tu­vių kil­mės sta­tu­są. Ir jau ta­da at­vy­kęs į Lie­tu­vą toks as­muo tu­rė­tų kai ku­rias pa­lan­kes­nes są­ly­gas ne­gu ki­ti už­sie­nie­čiai. Ki­taip sa­kant, jis bū­tų už­sie­nie­tis ar­ba as­muo be pi­lie­ty­bės, bet lie­tu­vių kil­mės. Ir vien dėl­to, kad jis yra lie­tu­vių kil­mės, Kons­ti­tu­ci­ja jam ga­ran­tuo­ja ir lei­džia at­vyk­ti į Lie­tu­vą be jo­kių lei­di­mų. Čia at­vy­kęs jis įgy­tų kai ku­rių leng­va­tų švie­ti­mo, aukš­to­jo moks­lo sri­ty­je“, – LŽ por­ta­lui sa­kė V. Sin­ke­vi­čius. Jis pri­mi­nė, kad lie­tu­vių kil­mės samp­ra­ta yra kons­ti­tu­ci­nė, ji taip pat var­to­ja­ma Pi­lie­ty­bės įsta­ty­me. Pa­gal jį lie­tu­vių kil­mės as­muo – toks, ku­rio tė­vai ar se­ne­liai, ar­ba vie­nas iš jų, bu­vo lie­tu­viai ir ku­ris pats sa­ve lai­ko lie­tu­viu, taip pat tą dek­la­ruo­ja ra­šy­ti­niu par­eiš­ki­mu. Pa­sak V. Sin­ke­vi­čiaus, ir da­bar lie­tu­vių kil­mės as­me­nys ga­li gau­ti jų lie­tu­viš­kų kil­mę pa­tvir­ti­nan­čią kor­te­lę. Pro­fe­so­riaus ži­nio­mis, pa­na­ši pra­kti­ka pa­sau­ly­je nė­ra pa­pli­tu­si. To­kius do­ku­men­tus tu­ri Len­ki­ja, Veng­ri­ja.

Įves­ti Lie­tu­vio pa­są šian­dien pa­siū­lė gru­pė Sei­mo na­rių. Pa­sak jų, tai leis­tų iš­sau­go­ti ry­šį su Lie­tu­vos vals­ty­be. Lie­tu­vio pa­so ins­ti­tu­ci­ja su­teik­tų iš­ei­viams vi­sas Lie­tu­vos pi­lie­čių tu­ri­mas tei­ses, iš­sky­rus po­li­ti­nes.