Du parlamentarai neužpildė anketų susipažinti su slapta informacija
Šiuo me­tu yra li­kę du par­la­men­ta­rai, ku­rie ne­įvyk­dė par­ei­gos už­pil­dy­ti an­ke­tas gau­ti lei­di­mą dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, tei­gia Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Da­bar yra li­kę dar du“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Anot jo, šių Sei­mo na­rių pa­var­dės ne­skelb­ti­nos.

„Vie­nas Sei­mo na­rys pa­gal kvo­tas ne­ten­ka pos­to ir jam ne­bė­ra pra­smės kreip­tis, o ki­tas Sei­mo na­rys kaip daug me­tų ne­si­krei­pė, taip ir šį kar­tą ne­si­krei­pia“, – tvir­ti­no V.Pra­nckie­tis.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jai yra pri­si­pa­ži­nęs, kad ne­ke­ti­na pra­šy­ti lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja.

„Aš ma­nau, kad ger­bia­mas Sei­mo pir­mi­nin­kas vir­ši­ja sa­vo įga­lio­ji­mus, nes nei Kons­ti­tu­ci­jo­je, nei Sei­mo sta­tu­te nė­ra to par­ašy­ta. Aš 20 me­tų Sei­me, jau 21-eri, nė kar­to ne­pra­šiau ir ne­ma­tau rei­ka­lo pra­šy­ti. Aš bu­vau net Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ket­ve­rius me­tus, nie­ka­dos ne­su­si­dū­riau su prob­le­ma, ku­ri truk­dy­tų man dirb­ti“, – „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jai sa­kė A.Sy­sas.

„Aš ti­krai ne­si­ruo­šiu kreip­tis, nes ti­krai ne­pa­si­ra­ši­nė­siu pra­šy­mo, kad ma­ne sek­tų, ma­no šei­mos na­rius sek­tų, rink­tų in­for­ma­ci­ją apie ma­ne ir ma­no šei­mos na­rius“, – tei­gė jis.

„Jis tu­ri tei­sę tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę“, – si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo V.Pra­nckie­tis.

Sei­mui va­do­vau­ti pra­dė­jęs V.Pra­nckie­tis pa­pil­dė są­ra­šą par­la­men­ta­rų, ku­rie pri­va­lo tu­rė­ti lei­di­mus dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Į jį ša­lia Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rių bei ki­tų jis įtrau­kė ir vi­sų Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus, jų pa­va­duo­to­jus, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kus. Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Da­riaus Jau­niš­kio duo­me­ni­mis, bir­že­lio pra­džio­je lei­di­mus dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja tu­rė­jo per 60 par­la­men­ta­rų.